Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárske výpočty a štatistika II

Poplatky pri výberoch z vkladných knižiek s výpovednou lehotou
Pre banky sú ekonomicky zaujímavejšie terminované vklady, pretože zdroje z nich môžu počas obdobia vymedzeného výpovednou lehotou využívať na svoju podnikateľskú činnosť.

Keď chce majiteľ terminovaného vkladu vybrať jeho určitú časť alebo celý vklad, je povinný vypovedať predpokladanú výšku výberu včas, t. j. v príslušnej výpovednej lehote (3, 6, 12, 24 mesiacov vopred). Na výber vypovedanej sumy má termín do troch mesiacov po uplynutí výpovednej lehoty, okrem vkladných knižiek s výpovednou lehotou 3 mesiace, z ktorých má nárok na výber do 1 mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty. Výber pred uplynutím výpovednej lehoty, po uplynutí troch mesiacov od jej skončenia alebo bez výpovede sporiteľňa kvalifikuje ako porušenie pravidiel vkladového vzťahu; vyberá poplatky za nedodržanie výpovednej lehoty.

Výška poplatkov v súčasnosti:
3-mesačná výp. lehota....................2% z vyberanej sumy
6-mesačná výp. lehota....................2,8% z vyberanej sumy
12-mesačná výp. lehota..................3,2% z vyberanej sumy
24-mesačná výp. lehota ..................3,6% z vyberanej sumy

Na výplatu úrokov z terminovaných vkladov na VK má vkladateľ nárok bez zaplatenia poplatkov do 1 roka po období, za ktoré bo úrok priznaný. Úrok z jednej vkladnej knižky sa môže však vyberať len raz buď pri zapisovaní úrokov, alebo do konca kalendárneho oka.

Pre zamedzenie špekulácií s terminovanými vkladmi sporiteľňa prijíma na 1 vkladnú knižku s výpovednou lehotou najviac dve výpovede. Počas plynutia jednej výpovednej lehoty neprijíma ďalšiu výpoveď týkajúcu sa zvýšenia vypovedanej sumy. Považuje ju za novú výpoveď. Takisto počas plynutia výpovednej lehoty neprijíma jej zrušenie.

Príklad 1
Majiteľ vkladnej knižky z výpovednou lehotou 6 mesiacov dňa 23. 03. 2002 oznámil sporiteľni výpoveď na Sk 1600,– . Dňa 12. 05. 2002 žiada zrušiť prvú výpoveď a súčasne zvyšuje vypovedanú sumu na 6400,–. Ako bude sporiteľňa riešiť takýto prípad?

Riešenie
Podľa uvedených zásad sporiteľňa príjme 12, mája 2002 výpoveď len na sumu 4800,– t. j. rozdiel medzi oboma výpoveďami. Na výplatu Sk 1600,– má majiteľ nárok bez zaplatenia poplatku v období od 24. 09. do 24. 12. 2002 a na výplatu Sk 4800,– v období od 13. 11. 2002 do 13. 02. 2003.

Príklad 2
Dňa 05. 05. 2001 vypovedal majiteľ vkladnej knižky s 3- mesačnou výpovednou lehotou sumu Sk11 000,–. Dňa 14. 08. 2001 zvýšil výpoveď na Sk 30 000,–. Dňa 02. 11. 2002 vybral celú vypovedanú sumu, t. j. 30 000,–. Ako sporiteľňa posúdila dodržanie výpovednej lehote?

Riešenie
Zo sumy Sk 11 000,– sporiteľňa neúčtovala nijaký poplatok pretože majiteľ mal na jej výplatu nárok v období od 06. 08. 2001 do 06. 09. 2001. Zo sumy 29 000,– účtovala poplatok 3,2% t. j. Sk 928,– pretože vkladateľ nedodržala výpovednú lehotu o 31 dní.

Príklad 3
Dňa 02. 02. 2000 majiteľ vkladnej knižky s 24-mesačnou výpovednou lehotou Sk 50 000,– .Dňa21. 09. 2000 vkladnú knižku zrušil a vybral celý vklad Sk55 000,–. Aké poplatky sporiteľňa účtovala a koľko Sk aj s úrokmi za rok 2000 majiteľovi vyplatila?

Riešenie
Sporiteľňa bude účtovať sankčný poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty 3,6% zo sumy 55 000,– to je 1980,– a poplatok za zrušenie vkladnej knižky je Sk 100,–. V roku 2000 bol vklad úročený od 01. 01. 2000 – 21. 09. 2000 a to je 261 dní. Pri 24-mesačnej výpovednej lehote sporiteľňa priznáva základný úrok 8% . Úrok vypočítame pomocou úrokového deliteľa, ktorý pre úrokovú mieru 8% má hodnotu: D = 360 : 8 = 45.

Úrok = (0,01 x 55 000 x 261) : 45 = 3190

Odpoveď
Pri zrušení vkladnej knižky sporiteľňa vyplatí majiteľovi SK 3190,– (vklad + úroky). Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty a za zrušenie vkladnej knižky je 3290,–Sk.

Príklad 4
Na vkladnej knižke s výpovednou lehotou 12 mesiacov bol v roku 2000 zaznamenaný tento pohyb:

03. 01. zostatok Sk 30 000,–
16. 04. vklad Sk 3 200,–
21. 07. vklad Sk 5 500,–
04. 10. vklad Sk 1 600,–

Vypočítajte základný a dodatkový úrok, ktorý sporiteľňa prizná za rok 1999 a určte zostatok vkladu na vkladnej knižke k 01. 01. nasledujúceho roka po pripísaní základného aj dodatkového úroku.

Riešenie
Na výpočet použijeme položkový spôsob.

Dátum  TextKapitálDni Úrokový súčin

03. 01. zostatok Sk 30 000,–360108 000,–
16. 04. vklad Sk 3 200,–225 7 200,–
21. 07. vklad Sk 5 500,–160 8 800,–
04. 10. vklad Sk 1 600,–87 1 392,–

31. 12. Spolu Sk 40 300 ,– 125 392,–

Pri vkladnej knižke s 12-mesačnou výpovednou lehotou je základný úrok 7% a dodatkový úrok 1%. Úrokový deliteľ pre 8% je 45.

Úrok = 125 392 : 45 = Sk 2786,5,–

Odpoveď
Súčet základného a dodatkového úroku za rok 1999 bude Sk 2786,5 ,–. Zostatok na vkladnej knižke po pripísaní úroku bude Sk 43 086,5,–

HVS 2.D
Renáta Guzová

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk