Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národná banka Slovenska

Národná rada SR schválila na post guvernéra Národnej banky Slovenska od januára budúceho roka súčasného viceguvernéra Ivana Šramka.

Čo je NBS:
* Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky.
* Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.
* Národná banka Slovenska má na území štátu zriadené 3 pobočky a 6 expozitúr.

Aké má NBS kompetencie:
* základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability
* určuje menovú politiku
* vydáva bankovky a mince
* riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku
* vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností
* zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách
* zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky

Kto riadi NBS:
* Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada NBS určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach NBS. Bankovej rade predsedá guvernér NBS.
* Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky
* Dvoch členov Bankovej rady spomedzi vrchných riaditeľov NBS a troch ďalších členov Bankovej rady, vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS
* Funkčné obdobie členov Bankovej rady je päťročné a je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou

Doterajší guvernéri NBS:
* Ing. Vladimír Masár (od júla 1993 do júla 1999)
* Ing. Marián Jusko, Csc. (od júla 1999 - december 2004)

Zdroje:
TASR - www.tasr.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk