Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský zámer

OBSAH

1. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER...........................................................3

1. 1. Podstata podnikateľského zámeru..........................................3

1. 2. Základné časti podnikateľského zámeru.................................3

2. OSNOVA PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU...................................…..4

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY....................................................7

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMER

1.1. Podstata podnikateľského zámeru

„Plánovanie je vlastne projektovanie budúcnosti organizácie. Každá firma musí hľadať možnosti a cesty svojho budúceho rozvoja. Plány pomáhajú stanovovať ciele a stratégie na ich dosiahnutie.“1
Kľúčovým krokom plánovania je podnikateľský zámer. Je to dokument, korý zahŕňa podstatné informácie o podniku, o jeho prostredí, histórii, o jeho minulých a súčasných aktivitách a jeho krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou plánu rozvoja podniku, prílohou žiadosti o úver, alebo pôžičku a pod. Podnikateľský zámer môže poslúžiť majiteľom, či vedeniu podniku ujasniť si aj možnosti investovania do ďalšieho rozvoja.

1.2. Základné časti podnikateľského zámeru

Podnikateľský zámer má zvyčajne tieto štandartné časti:

Historická analýza podniku, jeho výkonnosť, finančná situácia v priebehu rokov.
Poslanie, alebo dôvod existencie podniku, popis krátkodobých aj dlhodobých cieľov.
Popis samotného predmetu podnikania, analýza trhu a konkurencie.Mal by zahŕňať i popis prevádzkových priestorov, ale i samotného manažmentu a personálu.
Prevádzkový plán a rozpočet (vo forme prognózy).
Predpokladané zdroje financovania.
2. OSNOVA PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU

Vo svojej práci rozpracujem konkrétnu a podrobnú osnovu podnikateľského zámeru, nemožno ju však považovať za univerzálnu.
Osnova je zvyčajne členená do viacerých častí:

1. Úvodná časť podnikateľského zámeru
Zahŕňa obchodné príležitosti a stratégie, informácie o cieľovom trhu a predpoklady jeho vývoja, ekonomiku, ziskovosť a potenciál obchodného úspechu a finančné príležitosti.

2. Popis podniku
Špecifikuje predmet podnikania, zámer spoločnosti, výrobky a služby, stratégiu vzniku a rozvoja.

3. Prieskum a analýza trhu
Analýza trhu obsahuje rozsah, trendy a predpokladaný podiel na trhu, analýzu spotrebiteľov a konkurencie.

4. Ekonomika podniku
V časti ekonomika podniku sa nachádza celkový a prevádzkový zisk, ziskový potenciál, predpoklad trvania ziskovosti,náklady, doba dosiahnutia bodu zvratu a doba dosiahnutia pozitívneho toku hotovosti.

5. Marketingový plán
Piata časť obsahuje celkovú trhovú stratégiu, cenovú politiku, taktiku odbytu, politiku servisu a záruk, reklamu a distribúciu.

6. Plánovanie a technická príprava rozvoja
Zahŕňa informácie o východzom stave, úlohy rozvoja, riziká, zdokonaľovanie výrobkov, nové výrobky, náklady (investície) a problémy vlastníckych práv.

7. Výroba a prevádzkový plán
Táto časť je zameraná na prevádzkový cyklus, strtégiu, plány a právne problémy. Obsahuje i zemepisné umiestnenie a špecifikáciu objektov.

8. Manažment (riadiaci tím)
Spadá sem problematika organizácie, vedenia podniku, predstavenstva spoločnosti, zamestnancov, investorov, akcionárov alebo spoločníkov, profesionálnych poradcov ako i platy a odmeny manažmentu a vlastníkov.

9. Harmonogram realizácie
Vymedzuje presný časový plán realizovania podnikateľského zámeru.

10. Finančná analýza
Finančná analýza obsahuje analýzu hotovostného toku (cash flow), finančnú mieru návratnosti, plánovaciu rozvahu, predpoveď príjmov a výdajov.

11. Financovanie projektu
Zahŕňa podrobné informácie o samotnom financovaní či už z vlastných alebo cudzích zdrojov. Medzi vlastné zdroje patria: zisk, kapitálové vklady, odpisy, rezervy, kapitálové fondy. Cudzie zdroje predstavujú predovšetkým: obchodné úvery (faktúry, zmenky), bankové úvery, zálohy od odberateľov, granty a iné záväzky.

12. Ekonomická analýza
Obsahuje zdôvodnenie, ciele a vymedzenie projektu, ekonomickú vnútornú mieru návratnosti a porovnanie variantných riešení.

13. Analýza rizík
Konkrétna analýza rizikových faktorov podnikateľského zámeru.

14. Prílohy
Podnikateľský zámer by mal spĺňať atribúty zrozumiteľnosti, stručnosti a reálnosti, nakoľko ide o „dokument, který převádí podnikatelskou myšlenku do nových cílů a dokazuje, že ji lze dosáhnout.“2
Z vypracovania podnikateľského zámeru vyplývajú pre podnikateľa mnohé výhody. „Podnikatelský záměr má několik účelů- slouží podnikateli, je podmínkou při získání finančních zdrojů od investorů, obchodních partnerů a pod.“3

Zdroje:
JÜNGER, J. – FIALOVÁ, V.: Podnik a podnikání I. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě, 2004, ISBN 80-86764-07-9. -
KITA, J. a kol.: Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2000, ISBN 80-88715-70-9. -
KOŠŤAN, P. – ŠULEŘ, O.: Firemní strategie. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-657-8. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk