Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné pojmy a výber jednotiek do výberového súboru

Zisťovanie štatistických údajov sa môže uskutočňovať vyčerpávajúcim alebo nevyčerpávajúcim spôsobom. Pri prvom spôsobe sa zisťujú potrebné znaky vo všetkých štatistických jednotkách súboru, v druhom len v niektorých jednotkách. Najvhodnejším a najčastejším spôsobom takéhoto nevyčerpávajúceho zisťovania je výberové konanie.

Výberovým zisťovaním sa nazýva také štatistické zisťovanie, pri ktorom zo všetkých možných do úvahy prichádzajúcich jednotiek základného súboru vyberáme podľa stanovených pravidiel určitý počet jednotiek, ktoré tvoria výberový súbor. Z ich vlastností potom usudzujeme na vlastnosti celého základného súboru.
Základným súborom nazývame pri výberovom zisťovaní celý skúmaný súbor štatistických jednotiek, na rozdiel od výberového súboru, ktorý obsahuje len tie jednotky, ktoré sa vybrali na skúmanie.

Výber možno uskutočniť náhodne, vtedy rozlišujeme :
- prostý náhodný výber (s opakovaním, bez opakovania),
- mechnický výber,
- viacstupňový výber.

Ak sa k zásahom do výberu využívajú poznatky o štruktúre základného súboru, rozlišujeme:
- zámerný výber,
- oblastný výber.

Ak nie sú žiadne informácie o súbore, alebo je známy len rozsah súbroru, urobí sa tzv. náhodný výber, ktorý môže byť s opakovaním a bez opakovania. V prvom prípade vraciame každý vybratý prvok po zistení jeho vlastností späť do základného súboru, takže má opäť tú istú možnosť dostať sa do výberového súboru. Pri náhodných výberoch bez opakovania sa vybratý prvok viac do základného súboru nevracia.

Ak sa odhaduje na základe výberového zisťovania úhrn, resp. priemer skúmaného znaku, záleží, pochopiteľne, na tom, aby náš odhad bol dostatočne presný a čo najspoľahlivejší. Pri výberovom zisťovaní sa používajú aj ďalšie druhy výberu, pri ktorých sa jednotky základného súbrou rozdelia na určité rovnorodé skupiny na tzv. oblasti, vtedy hovoríme o oblastnom výbere.

Ak sa súbor rozdelí na skupiny a vnútri týchto skupín sa preskúmajú všetky jednotky. V tomto prípade hovoríme o skupinovom výbere.
Je možný aj taký výber, pri ktorom vnútri vybratých skupín vyberieme náhodne len niektoré jednotky pre potreby zisťovania. Potom hovoríme o dvojstupňovom výbere.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk