referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Benjamín
Utorok, 31. marca 2020
Vkladné knižky a výpočty
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tija477
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 659
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Vkladné knižky, druhy vkladných knižiek
Vkladná knižka je cenný papier dokumentujúci vznik vkladového vzťahu medzi vkladateľom a peňažným ústavom. Každý peňažný ústav stanovuje výšku prvého vkladu potrebného pre jej vystavenie, ako aj minimálnu sumu, pod ktorú nesmie zostatok na vkladnej knižke klesnúť.
Vkladná knižka má svoj názov a číslo. Číslo VK je súčasne číslom vkladového účtu, na ktorom je vklad zaznamenaný v evidencii peňažného ústavu. V súčasnosti je táto evidencia úplne automatizovaná. Úroky z vkladov sa na VK pripisujú raz ročne, vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Do VK robí peňažný ústav záznamy o pohyboch vkladu a súčasne ich zaznamenáva aj do pamäte počítača.

Názov VK je uvedený pod jej číslom. Vkladateľ môže dať svojmu vkladu ľubovoľný názov, okrem vkladov na meno, kde táto možnosť nepolatí.
VK môžu byť vystavené na meno alebo na doručiteľa. Z VK na doručiteľa môže vybrať každý, kto ju v banke predloží. Názvom VK na meno je meno a priezvisko majiteľa, dátum narodenia a bydlisko. Peniaze z nej môže vyberať len majiteľ alebo jeho zákonný zástupca. Skutočnosť, že VK je na meno, je v nej uvedená. Pri jej vystavení musí vkladateľ preukázať svoju totožnosť.

Vklad na VK môže byť viazaný – vinkulovaný. Vinkulácia vkladu znamená, že výber je možný len vtedy, ak je splnená podmienka uvedená vo vinkulácii. Možnosti viazania vkladu sú:
1) Na heslo – majiteľ vkladu pei založení VK, resp. keď vklad viaže, oznámi banke heslo, ktoré sa zaznamená na vkladový účet. Do VK sa uvedie poznámka „HESLO“. Banka vyplatí peniaze len vtedy, ak výberca oznámi správne heslo. Tento spôsob vinkulácie je najpoužívanejší.
2) Na privolanie tretej osoby – tento spôsob vinkulácie sa používa napr. na viazanie
Členského podielu pre zakúpenie bytu, na kauciu za odsúdeného.
3) Na udalosť – skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane. Napríklad vklad sa môže
vyplatiť v deň, keď osoba, na meno ktorej je VK vystavená, dovŕši 18 rokov, alebo vklad možno vybrať až jpo uplynutí 3 rokov od jeho uloženia.

V súčasnosti príjma vklady na VK väčšina peňažných ústavov. V nasledujúcej časti uvádzam druhy VK v Slovenskej sporiteľni, a. s., v minulosti tradičnom peňažnom ústave spracúvajúcom vklady obyvateľstva.

Sú to:
a) Obyčajné VK bez výpovednej lehoty so základnou úrokovou mierou 2%;
b) Obyčajné VK s výpovednou lehotou
- 3 mesiace so základnou úrokovou mierou 3%
- 6 mesiacov so základnou úrokovou mierou 5%
- 12 mesiacov so základnou úrokovou mierou 7%
- 24 mesiacov so základnou úrokovou mierou 8%
c) Výherné VK bez úroku s možnosťou výhry 2x do roka;
d) VK prémiového sporenia – úrok z vkladu + prémia – spolu 18,2% - vkladná knižka na
meno;
e) Devízové VK na ľubovoľnú menu.

Peňažné ústavy účtujú svojim klientom za všetky poskytované služby poplatky podľa vlastných sadzobníkov. Poplatky spolu s úrokami z z úverov sú ich výnosmi. Z nich hradia úroky z vkladov, financujú svoju činnosť a vytvárajú zisk.
Banky pri výpočte úrokov používajú zložité úrokovanie. Jeho podstatou je, že každoročne sa súčasťou úročného kapitálu stáva aj úrok za predchádzajúci kalendárny rok.

Výpočty dní pri vkladoch a výberoch
Z hľadiska postupu pri výpočte dní môžeme používať 2 spôsoby – položkový a zostatkový. Pre účely výpočtu úrokov sa za každý mesiac počíta 30 dní a za rok 360 dní. Deň vkladu alebo deň výberu sa započitáva do počtu dní rozhodujúceho na výpočet úrokového súčinu.

1) Položkový spôsob – pre každú položku sa vypočíta počet dní od jej záznamu až do konca roka. Úrokové súčiny, ktoré dostaneme vynásobením dní a stotiny vkladu, sú pripočítateľné položky a úrokové súčiny počtu dní a stotiny výberu sú odpočítateľné položky pre výpočet súčinu úrokových súčinov, z ktorého sa vypočíta ročný úrok.

2) Zostatkový spôsob – počet dní rozhodujúci pre výpočet úrokového súčinu sa počíta z dĺžky obdobia medzi dvoma zmenami výšky vkladu. Úrokové súčiny sa počítajú vynásobením stotiny zostatku vkladu medzi dvoma zmenami a počtu dní. Súčet všetkých dní musí byť 360, resp. počet dní obdobia, za ktoré sa úrok počíta.

Zostatok vkladu k 1. 1. sa počíta ako prvý vklad v danom roku. Podľa zákona o dani z príjmov fizických osôb sú úroky z vkladov na VK predmetom dane z príjov. Peňažný ústav 15% daň z úrokov odpočítava pri pripisovaní úrokov za príslušný kalendárny rok.
Vypočítané úroky sa zaokrúhlia na desaťhaliere nadol.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.