Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vkladné knižky

Druhy vkladných knižiek

Vkladná knižka je cenný papier dokumentujúci vznik vkladového vzťahu medzi vkladateľom a peňažným ústavom. Každý peňažný ústav stanovuje výšku prvého vkladu potrebného pre jej vystavenie, ako aj minimálnu sumu, pod ktorú nesmie zostatok na vkladnej knižke klesnúť.
Vkladná knižka má svoj názov a číslo. Číslo vkladnej knižky je súčasne číslom vkladového účtu, na ktorom je vklad zaznamenaný v evidencii peňažného ústavu. V súčasnosti je táto evidencia úplne automatizovaná. Úroky z vkladov sa na vkladnú knižku pripisuje raz ročne, vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Do vkladnej knižky robí peňažný ústav záznamy o pohyboch vkladu a súčasne ich zaznamenáva aj do pamäte počítača.

Názov vkladnej knižky je uvedený pod jej číslom. Vkladateľ môže dať svojmu vkladu ľubovoľný názov, okrem vkladov na meno, kde táto možnosť neplatí.
Vkladné knižky môžu byť môžu byť vystavené na meno alebo na doručiteľa. Z vkladnej knižky na doručiteľa môže vyberať každý, kto ju v banke predloží. Názvom vkladnej knižky na meno je meno a priezvisko majiteľa, dátum narodenia a bydlisko. Peniaze z nej môže vyberať len majiteľ alebo zákonný zástupca. Pri jej vystavovaní musí vkladateľ preukázať svoju totožnosť.

Vkladné knižky:
a) obyčajné vkladné knižky bez výpovednej lehoty so základnou úrokovou mierou 2%:
b) obyčajné vkladné knižky s výpovednou lehotou:
- 3 mesiace so základnou úrokovou mierou 3 %
- 6 mesiacov so základnou úrokovou mierou 5 %
- 12 mesiacov so základnou úrokovou mierou 7 %
- 24 mesiacov so základnou úrokovou mierou 8 %
c) výherné vkladné knižky bez úroku s možnosťou výhry dvakrát do roka
d) vkladné knižky prémiového sporenia – úrok z vkladu plus prémia- spolu 18,2 % - vkladná knižka na meno
e) devízové vkladné knižky na ľubovoľnú menu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk