Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štatistika pracovného času

Štatistika pracovného času

Úlohou štatistiky pracovného času je skúmať využitie pracovného času. Pracovný čas možno merať:
- v odpracovaných hodinách, t. J. Vyjadruje čistý čas práce po odpočítaní evidenčne podchytených prestávok,
- v odpracovaných dňoch, t. J. Zahŕňa aj prestávky a stratové časy, ktoré sa vyskytli v priebehu pracovného dňa,
- v odpracovaných mesiacoch (štvrťrokoch, rokoch), t. J. Zahŕňa aj celodennú neprítomnosť v práci.
V štatistike sa používajú najmä prvé dva spôsoby merania pracovného času.

Fond pracovného času

Využívanie pracovného času sa zisťuje porovnávaním odpracovaného času s časom, ktorý bol v sledovanom období k dispozícii, t. j. s tzv. fondom pracovného času.
Štatistika rozlišuje kalendárny fond pracovného času, nominálny fond pracovného času a použiteľný fond pracovného času.
Skutočný pracovný čas sa delí na odpracovaný a neodpracovaný

Skutočne odpracovaný časNeodpracovaný časRiadna dovolenkaČas pracovného voľna

Použiteľný fond pracovného času

Nominálny d pracovného času

Kalendárny fond pracovného času

čas. Odpracovaný čas sa člení podľa jednotlivých zmien a neodpracovaný čas podľa príčin, pre ktoré pracovný čas odpadol.
Spôsob výpočtu použiteľného fondu pracovného času si ukážeme na príklade a. s. Výrobného podniku s plávnovaným priemerným počtom 100 pracovníkov pre rok, ktorý má 365 dní, 7 zákonom uznaných sviatkov, v podniku je zavedený 42,5 hodinový 5-dňový pracovný týždeň, pracovníci čerpali spolu za rok 1500 dní riadnej dovolenky, odpracovali 5 000 práce nadčas.
Pri výpočte použiteľného fondu pracovného času sa vychádza z kalendárneho fondu pracovného času, ktorý vypočítame podľa vzorca:

počet pracovníkov . kalendárny počet dní v roku,
v našom prípade 100.365=36 500 dní,

k kalendárny fond pracovného času vynásobime 88,5h práce za deň, dostaneme kalendárny fond pracovného času v hodinách (36 500.8,5=310 250 hodín).
Dni pracovného pokoja a riadna dovolenka sú určené zákonom a nijaký podnik na nich nemôže nič meniť. Preto sa o ne zmenšuje clekový fond, daný evidenčným počtom pracovníkov.
Výpočet použiteľného fondu pracovného času si umiestnime do tabuľky.

Zdroje pracovného času Dni Hodiny
I. Kalendárny fond pracovného času
- soboty, nedele a sviatky (52+52+7)
II. Nominálny fond pracovného času
- riadna dovlenka
+ nadčasová práca 36 500

- 11 100

25 400

- 1 500
--------------
310 250

- 94 350

215 900

- 12 750
+ 5 000
III. Použiteľný fond
pracovného času
23 900
208 150
Časové využitie použiteľného fondu prac. Času sa vyjadrí po uplynutí príslušného obdobia (v našom prípade roku) zostavením pravej strany na základe údajov priamej evidencie.

Využitie pracovného času Dni Hodiny
IV. Odpracovaný čas
Z toho:
1. v nominálnom pracovném čase
2. v nadčase 22 690

22 690
------
192 865

189 665
3 200

V. Odpadnutý čas

Z toho:
1. celodenná neprítomnosť
a) ospravedlnená
b) neospravedlnená
2. straty počas
zmeny
1 210

1 210
1 106
104
------
25 285

10 285
9 401
884
6 230
VI. Použiteľný fond pracovného času
23 900
208 150

Pomerné ukazovatele pracovného času

Z bilancie pracovného času možno odvodiť viac poemrných ukazovateľov pracovného času.
Najčastejšie používaným druhom extenzívnych ukazovateľov je ukazovateľ využitia pracovného času, ktorý sa počíta:

Ukazovateľ využitia pracovného času = skutočne odpracovaný čas
použiteľný fond pracovného času

Príklad
V sledovanom období predstavoval použiteľný fond pracovného času spolu 187 600 dní, skutočne sa odpracovalo 171 195 dní a neodpracovalo 16 405 dní.

Ukazovateľ využitia
pracovného času = 171 195 dní . 100= 91,26%

187 600 dní

Odpoveď 1

V sledovanom období sa pracovný čas využíval na 91,26%.
Z daného výpočtu možno odvodiť:

100%-91,26=8,74%

Odpoveď 2

Podiel neodpracovaného času na použiteľnom fonde pracovného času tvorí 8,74%.
S ukazovateľom využitia pracovného času súvisí koeficient zmennosti.

Koeficient
Zmennosti = počet robotníkov vo všetkých zmenách

počet robotníkov v hlavnej (najpočetnejšej) zmene

Koeficient zmennosti sa dopĺňa výpočtom ukazovateľa využitia zmien.

Ukazovateľ využitia zmien = koeficient zmennosti
počet zmien v podnik

Príklad
Z celkového počtu 171 195 odpracovaných dní pripadlo v slodovanom období na 1. zmenu 124 960 dní, na 2. zmenu 39 707 dní a na 3. zmenu 6 528 dní.

Koeficient zmennosti = 171 195 dní = 1,37 dní

124 960 dní

Ukazovateľ využitia zmien = 1,37 . 100= 45,67%
3

Odpoveď

V sledovanej a. s., kde je zavedená trojmenná prevádzka, sa v skutočnosti pracuje v priemere na1,37 zmeny a využitie zmien je iba na 45,67%.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk