referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Utorok, 24. novembra 2020
Štatistika hmotného a nehmotného majetku
Dátum pridania: 02.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: M.H.
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 650
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Podľa Obchodného zákonníka sa podnikom rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Z týchto zložiek sa budeme zaoberať len zložkou investičného majetku, ktorý sa skladá z troch častí:
a) nehmotný investičný majetok,
b) hmotný investičný majetok,
c) finančné investície.
Nehmotný a hmotný investičný majetok zahŕňa aj drobný nehmotný a hmotný investičný majetok.
V nehmotnom investičnom majetku sú zahrnuté zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie než Sk 20 000,- v jednotlivom prípade. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 20 000,-, patria do drobného nehmotného investičného majetku.
Do hmotného investičného majetku zahŕňame samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,- a ich prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako 1 rok, budovy a stavby, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou než 3 roky, základné stádo, záprahové zvieratá, plemenné a dostihové kone a iný majetok. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 10 000,-, patria do drobného hmotného investičného majetku.

Finančné investície tvoria investičné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako 1 rok, pôžičky poskytnuté s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov,..., ktoré podnik nakúpil s cieľom obchodovať alebo uložiť voľné peňažné prostriedky do majetku.
Z bilančného hľadiska tieto zložky majetku partia do aktív, ktoré sa sledujú nielen z evidenčného hľadiska, ale pre potreby riadenia podniku sa vyhodnocujú matematicko-štatistickými metódami.
Štatistiku hmotného a nehmotného majetku môžeme rozdeliť do týchto častí:
- objem a stav hmotného a nehmotného majetku,
- štruktúra hmotného a nehmotného majetku,
- pohyb a vybavenie práce hmotným a nehmotným majetkom.
Objem a stav hmotného a nehmotného majetku

Uplatnenie výrobku na trhu závisí aj od jeho kvality, na ktorú vplýva niekoľko faktorov. Jedným z nich sú stroje, na ktorých bol daný výrobok vyrobený, budovy - sklady, v ktorých sa skladoval, či autá, v ktorých sa výrobok prepravoval k spotrebiteľovi. Sociálno-ekonomický rozvoj podniku sa však nedá vždy dosiahnuť len vyššou investičnou aktivitou, t. j. budovaním nových prevádzok a ich vybavovaním novou technikou, treba dôsledne využívať a modernizovať už existujúce kapacity. Preto treba poznať ich celkový objem.

Objem hmotného a nehmotného majetku- a) naturálne jednotky
b) peňažné jednotky- obstarávacia cena
- reprodukčná obstarávacia cena
- vlastné náklady

Pre potreby štatistiky je vhodnejšie vyjadrenie v peňažných jednotkách, ktoré tiež označujeme vstupnou cenou. To však predpokladá vhodné ocenenie, ktoré by prihliadalo na čas, keď bol hmotný alebo nehmotný majetok vyrobený a obstaraný.

Štruktúra hmotného a nehmotného majetku

Najvšeobecnejšie členenie hmotného a nehmotného majetku, ktoré uplatňuje jednotné hľadiská členenia, sa zabezpečuje normatívnou úpravou. Zatriedenie hmotného a nehmotného majetku podľa položiek a odpisových skupín sa uvádza v prílohe. Toto všeobecne záväzné členenie pre právnické a fyzické osoby umožňuje predovšetkým spracovanie prostriedkami výpočtovej techniky. Na potreby štátnej štatistickej služby sa celková hodnota hmotného majetku od 1. 1. 1993 vykazuje v ročnom výkaze lV2-01. Jeho súčasťou je oddiel, v ktorom bude zahrnutý hmotný a nehmotný majetok. Štruktúru (zloženie) hmotného majetku sledujeme pomocou pomerných ukazovateľov štruktúry, ktoré vyjadrujú podiel určitej skupiny (položky) hmotného majetku na ich celkovom objeme.
Pohyb a vybavenie práce hmotným majetkom

Zmeny v objeme hmotného majetku za určité obdobie spôsobujú:
a) prírastky, ktoré zvyšujú objem hmotného majetku, napríklad investície zaradené do hmotného majetku alebo novoobstaraný hmotný majetok, starší nakúpený dopravný prostriedok, hmotný majetok preradený z osobného majetku, ...,
b) úbytky, ktoré znižujú objem hmotného majetku, napríklad hmotný majetok vyradený likvidáciou, zistené manká pri inventarizácii, bezplatné prevody inému podniku, hmotný majetok preradený do osobného majetku a podobne.
Koeficient obnovenia hmotného majetku vyjadruje, akú časť hmotného majetku na konci sledovaného obdobia predstavuje hmotný majetok získaný počas obdobia.

Koeficient obnovenia hmotného majetku = prírastok hmotného majetku
stav hmotného majetku na konci obdobia

Koeficient vyradenia hmotného majetku vyjadruje, aká časť hmotného majetku na začiatku obdobia bola počas sledovaného obdobia vyradená.

Koeficient vyradenia hmotného majetku = úbytok hmotného majetku
stav hmotného majetku na začiatku obdobia

Pohľad na celkový objem hmotného majetku treba ešte doplniť porovnaním objemu hmotného majetku s počtom pracovníkov, ktorí s ním pracujú. Vyjadrením toho podielu je ukazovateľ vybavenia práce hmotným majetkom, ktorý vychádza z priemerných hodnôt.

Ukazovateľ vybavenia práce hmotným majetkom = priemerný objem hmotného majetku
priemerný počet robotníkov v hlavnej
zmene
 
Podobné referáty
Štatistika hmotného a nehmotného majetku SOŠ 2.9678 594 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.