Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Peniaze a peňažný trh

Peniaze vznikli evolučne ako prirodzený výsledok rozvoja výroby,deľby práce a výmeny tovarov.Bohatsvo je širší pojem ktorý zahŕňa všetky aktíva ekonom.subjektov:okrem peňazí v hotovosti aj cenné papiere,nehnuteľnosti.Funkcie peňazí peniaze plnia v trhovej ekonomike tieto tri funkcie:1.prostriedok výmeny(barter,hotové peniaze-mince,bankovky,depozitné peniaze) 2.zúčtovacia jednotka(hodnota tovaru vyjadrená pomocou peňazí je cena tovaru) 3.uchovávateľ hodnoty(umožňuje prenášať hodnotu do budúcnosti,udržiavať kúpnu silu v čase).

Formy peňazí:drobné kovové    mince,papierové,bankové(depozitné)peniaze,kvázipeniaze-ide oprostriedky s nižším stupňom likvidity(napr.termínované vklady,likvidné cenné papiere),elektronické peniaze.Existujú dvaja výrobcovia peňazí centrálna banka aobchodné komerčné banky.Multiplikátor ponuky peňazí moderné banyky uplatňujú systém čiastočneho krytia vkladov.Keď banka získa vklad,časť z neho musí povinne držať vo forme zákonných rezerv v centrálnej banke a zvyšnú časť vkladov môže vynaložiť na pôžičky,nákup cenných papierov.Poskytnuté prostriedky sa vracajú do bankového systému ako vklad a proces sa opakuje.Do pohybu sa uvádza reťazová reakcia,ktorá v konečnom dôsledku vedie k multiplikácií bankových vkladov a k narastaniu množstva peňazí.Tento proces sa označuje ako multiplikovaná expanzia bankových peňazí.Uvedený proces môže prebiehať aj v opačnom smere keď odlev zdrojov redukuje depozitné peniaze-kontrakcia bankových peňazí.

Peňažné agregáty sú ukazovatele peňažnej masy,ktoré sa líšia navzájom stupňom likvidity.M1-zahŕňa najlikvidnejšie formy peňazí,štruktúru tohto agregátu tvoria(mince a papierové peniaze,bankové vklady,vklady na šekových účtoch,cestovné šeky)M2-je to súhrn M1 a termínovaných vkladov.M3-M2 plus veľké termínované vklady a ďaľšie zložky s nižším stupňom likvidity.Dopyt po peniazoch vysvetľuje teória preferencie likvidity,ktorú rozpracoval M.Keynes.Tri motívy držby peňazí:1.transakčný motív 2.opatrnostný motív 3.špekulačný motív.Prvé dva závisia od množstva statkov a služieb ktoré ekonomika vytvára a od ich cien.Špekulčný motív je nepriamo úmerný úrokovej miere.Dopyt po peniazoch teda závisí od výšky dôchodku,cenovej hladiny a úrokovej miery. Hlavnou súčasťou ponuky peňazí sú bankové peniaze vytvárané obchodnými bankami.Tvorba sepozitných peňzí prebieha ako tzv.multiplikovaná expanzia bankových peňazí.Kvantitatívna teória peňazí vyjadruje závislosť vývoja cenovej hladiny od množstva peňazí v obehu.Jej výklad je založený na rovnici výmeny: M.V=P.Y ktorej autorom je I.Fisher.

Zdroje:
Kniha Ekonómia - www.referaty.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk