Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dopyt, ponuka a rovnovážna cena

trhový mechanizmus možno charakterizovať tromi typmi procesov:

proces utvárania ponuky proces utvárania dopytu proces vytvárania rovnovážnej ceny fungovanie trhu možno charakterizovať ako mechanizmus, prostredníctvom ktorého kupujúci a predávajúci vzájomnou interakciou určujú cenu a množstvo predaného tovaru

dopyt a krivka dopytu dopyt predstavuje množstvo tovaru, ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť v závislosti od ceny. Čím nižšia je cena tovaru, tým vyššie je požadované množstvo. krivka dopytu vyjadruje vzťah medzi trhovou cenou tovaru a požadovaným množstvom tovaru.

Platí zákon klesajúceho dopytu dopyt po rovnakom tovare sa odlišuje podľa toho, či ide o krátke alebo o dlhé obdobie rozlišujeme:

individuálny dopyt – dopyt jedného kupujúceho po jednom výrobku

čiastkový dopyt – dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku

agregátny dopyt – dopyt všetkých spotrebiteľov po všetkých výrobkoch

ponuka a krivka ponuky ponuka vyjadruje množstvo tovarov, ktoré sú predávajúci predať v závislosti od ceny krivka dopytu vyjadruje vzťah medzi cenou a ponúkaným množstvom, ktoré sú ochotní predávajúci predať. Platí zákon rastúcej ponuky analogicky ako pri dopyte rozlišujeme: individuálnu ponuku – ponuka jedného výrobcu

čiastkovú ponuku – ponuka jedného výrobku viacerými výrobcami

agregátnu ponuku – súhrn všetkého tovaru, kt. sú výrobcovia ochotní vyrábať a ponúkať pri rôznej úrovni cien Rovnovážna cena. Proces tvorby trhovej rovnováhy cena, kt. vzniká na trhu pôsobením ponuky a dopytu sa nazýva trhová cena priesečník kriviek dopytu a ponuky je bodom trhovej rovnováhy rovnovážnu cenu možno charakterizovať ako cenu, pri ktorej sa ponúkané množstvo rovná požadovanému množstvu.

Pri cene nižšej ako rovnovážnej vzniká nadmerný dopyt Pri cene vyššej ako rovnovážnej vzniká nadmerná ponuka v reálnej ekonomike sa stav rovnováhy dosahuje zriedka a krátkodobo trhová cena nie je optimálna, ale aktuálna faktory ovplyvňujúce krivku dopytu a posun krivky dopytu dopyt (Dx) ovplyvňuje cena substitučných tovarov (Py)

dôchodok spotrebiteľa (I) preferencie spotrebiteľa (T) počet domácností, rozsah trhu (X) iné faktory, napr. počasie (F) posun krivky dopytu pohyb pozdĺž krivky dopytu vyjadruje vplyv ceny tovaru x na požadované množstvo pri nezmenených ostatných premenných akákoľvek zmena v cene substitútov, v preferenciách a v dôchodku sa prejaví v posune celej krivky dopytu faktory ovplyvňujúce krivku ponuky a posun krivky ponuky dopyt (Sx) ovplyvňuje cena tovaru (Px) technológia (a) ceny vstupov (Pk) ceny alternatívnych výrobkov (Pn) regulačné opatrenia vlády (R) organizácia trhu (O) posun krivky ponuky pohyb pozdĺž krivky ponuky je vyvolaný len zmenou ceny vyrábaného a ponúkaného tovaru, pričom ostatné parametre sú nezmenené voľný trh a riešenie otázok: čo, ako a pre koho vyrábať voľný trh predstavuje jeden zo spôsobov ako môže spoločnosť riešiť tieto otázky.

na trhu sa rozhoduje aké množstvo tovarov by sa malo vyrábať pri určitej cene trh poskytuje odpoveď na otázku pre koho vyrábať

trh tiež hovorí kto je výrobcom a aké tovary by sa mali vyrábať

fungovanie reálneho trhu má aj nedostatky a nedokonalosti – soc. nerovnosť. Voľný trh a cenová regulácia cenovou reguláciou rozumieme opatrenia alebo zákony, ktoré zabraňujú aby sa cena prispôsobila trhu. Môže ísť o zavedenie: maximálnej ceny – zavádza sa v prípade nedostatku tovarov na trhu, umožňuje nákup aj nižším príjmovým skupinám zavedenie prerozdeľovania môže viesť ku vzniku čierneho trhu minimálnej ceny – cieľom je zvýšiť cenu pre dodávateľov

Zdroje:
Kniha Ekonómia - www.referáty.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk