Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Formovanie ekonomickej rovnováhy, rovnovážna cena

ekonomická rovnováha (vzťah medzi dopytom a ponukou)

cena je vyjadrením určitého pomeru medzi ponukou a dopytom a zmena ceny je vyvolaná zmenou ich pomeru ak sa spoja sily ponuky s dopytom, na trhu statkov a služieb vytvoria rovnovážnu cenu, rovnovážne množstvo (trhovú rovnováhu) trhová rovnováha nastáva pri takej cene a takom množstve, keď sa ponuka a dopyt rovnajú cena v podmienkach prevahy dopytu nad ponukou ak je cena nižšia ako rovnovážna, spotrebitelia požadujú viac tovarov a tým vzniká nedostatok, ktorý zapríčiňuje rast cien.Cena v podmienkach prevahy ponuky nad dopytom ak je na trhu príliš vysoká cena, predávajúci chcú predať viac, vzniká prebytok.Posun krivky ponuky doľava vyvolávajú necenové činitele – počasie, rast cien VF, a.i.Posun krivky ponuky doprava vyvoláva napr. rast dôchodkov, rast počtu domácností, a.i.

úlohy a funkcie ceny v trhových podmienkach základnou funkciou ceny je informačná funkcia. Podáva informáciu predávajúcim i kupujúcim

z hľadiska mechanizmu trhu ako nástroja koordinácie hosp. systému je dôležitá alokačná (regulačná) funkcia ceny cena má stimulačný účinok, plní teda stimulačnú funkciu so stimulačným účinkom ceny súvisí aj jeho diferenciačný vplyv na výrobcov.Vo vzťahu k spotrebiteľom plní cena obmedzovaciu funkciu. Trhovú produkciu získavajú tí, kt. sú ochotní a schopní zaplatiť.Ekonomicky významnou je aj distribučná funkcia. Je nástrojom rozdeľovania dôchodkov rovnováha na trhu a časový prvok

teória čiastkovej ekonomickej rovnováhy skúma podmienky rovnováhy iba jednotlivých súčastí ekon. systému rozlišujeme 3 časové obdobia:

rovnováha vo veľmi krátkom období – krivka ponuky je nepružná.

rovnováha v krátkom období – výrobcovia môžu reagovať na zmeny v dopyte v rámci existujúcich výr. kapacít. Výsledkom je čiastkové zvýšenie objemu produkcie.Rovnováha v dlhom a vo veľmi dlhom období – je možné rozšíriť investíciami množstvo kapitálových statkov. Ponuka je pružná

teóriu všeobecnej ekonomickej rovnováhy sformuloval Leon Walras. Zaoberá sa predpokladmi celého ekonomického systému a predpokladá dosiahnutie rovnosti dopytu a ponuky štátne intervencie na trhoch

za nástroje, ktorými môže vláda zasahovať do ponuky a dopytu považujeme:

dane (možnosť zvýšiť či znížiť cenu) subvencie a dotácie (zvýšenie resp. obmedzenie ponuky alebo dopytu)

stanovovanie cien (maximálne a minimálne)

Zdroje:
Kniha Ekonómia - www.referaty.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk