referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Merania výkonnosti ekonomiky
Dátum pridania: 08.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Apofis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 416
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Merania výkonnosti ekonomiky má pre hospodársku politiku veľký význam. Veličiny, pomocou ktorých meriame a vyjadrujeme výkonnosť ekonomiky, sa nazývajú makroekonomické (národohospodárske) agregátne veličiny. Na základe veličín ako hrubý domáci produkt, resp. hrubý národný produkt, čistý domáci produkt, alebo národný dôchodok, môžeme pochopiť a vysvetliť princíp ekonomického rastu ako ja problémy ekonomickej rovnováhy.

Výkonnosť ekonomiky je ovplyvňovaná vzájomným spolupôsobením štyroch sektorov: domácnosti, firmy, štát a zahraničie.

Domácnosti – vystupujú primárne ako spotrebitelia. Príjmy, ktoré im plynú z vlastníctva výrobných faktorov využívajú na nákup statkov, služieb, na platbu daní a na úspory.

Firmy – vystupujú hlavne ako na strane ponuky. Kupujú od domácnosti výrobné faktory, predávajú im statky a služby, z čoho im plynie zisk.

Štát – je špecifický trhový subjekt. Má príjmy len od domácností vo forme daní. Štát môže dosahovať pozitívne úspory, alebo sa môže zadlžovať voči iným subjektom.

Zahraničie – tým, že cudzinci nakupujú naše spotrebné statky a služby sú naše subjekty ekonomicky aktívne aj v zahraničí.

Základnými veličinami používanými na meranie a vyjadrovanie výkonnosti ekonomiky sú  hrubý domáci produkt hrubý národný produkt.

Hrubý domáci produkt

Hrubý domáci produkt možno z vecného hľadiska vymedziť ako súhrn finálnych statkov a poskytnutých služieb za určité časové obdobie na území danej krajiny. Zohľadňuje územný princíp. Nie je možné vyjadriť ho jednou veličinou. Jednotlivé vecné časti HDP však môžeme oceniť a ich spočítaním získame potrebnú hodnotovú veličinu.

Hrubý domáci produkt je najkomplexnejším meradlom celkovej úrovne výroby statkov a služieb v danej krajine.

Metódy výpočtu HDP.

Produkčná (tovarová metóda)

Do HDP nemôžu byť zahrnuté medziprodukty. V praxi je ťažko rozlíšiť, či ide o finálne statky, alebo o medziprodukty. Preto sa HDP pomocou tejto metódy vypočítava tak, že sa zrátajú pridané hodnoty jednotlivých výrobcov, dane z pridanej hodnoty a čisté dane na dovoz. Dôchodková metóda: Táto metóda vyjadruje HDP pomocou príjmov jednotlivých subjektov, ktoré získavajú za služby výrobných faktorov, t.j.: mzdy, zamestnanecké príjmy,čisté úroky,renty,hrubý zisk firiem dôchodky zo samo zamestnávania amortizácia nepriame dane Súčtom uvedených dôchodkov je HDP.

Výdavková (spotrebná) metóda: Pri tejto metóde je podstatné, kto nakupuje finálne výrobky a služby na konečnú spotrebu. Ak meriame HDP touto metódou, môžeme ho vyjadriŤ ako súčet týchto položiek:

výdavky domácností na osobnú spotrebu tovarov a služieb – C, súkromné hrubé domáce investície firiem – I, výdavky štátu na nákup tovarov a služieb – G, čistý export – NX

HDP potom vyjadríme ako HDP = C + I + G + NX60

Na porovnávanie ekonomickej úrovne jednotlivých krajín sa používa tzv. index rozvoja človeka, ktorý zahŕňa reálny ročný HDP na jedného obyvateľa, percentuálnu gramotnosť obyvateľstva a priemernú dĺžku života obyvateľstva danej krajiny.
 
Zdroje: Kniha Ekonómia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.