referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Tuzemský platobný styk
Dátum pridania: 06.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: escadka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 568
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
Účet môžeme vo všeobecnosti definovať ako technickú pomôcku banky na zobrazenie stavu cudzích zdrojov alebo na zachytenie príjmov alebo výdavkov klienta.
Základné druhy klientských účtov:
1/ bežné účty (účty platobného styku) - slúžia na vykonávanie bezhotovostného platobného styku klientov banky, najmä na priebežné pripisovanie prijatých platieb a inkasných platieb v obchodnej sfére. Na týchto účtoch sú uložené peňažné prostriedky klientov, s ktorými môže banka nakladať len v minimálnom rozsahu z dôvodu priebežného vykonávania požadovaných platieb.
2/ vkladové účty (účty peňažného investovania) - vo všeobecnosti slúžia na ukladanie peňažných prostriedkov vkladateľov s cieľom dlhodobého sporenia, nie na realizáciu platobného styku. Zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi na ich výplatu, môže banka využívať len dočasne, len po dobu trvania vkladového účtu.
3/ úverové účty - úverové účty sú účty osobitného charakteru, ktoré banka zriaďuje klientovi pri poskytnutí pôžičky alebo úveru a slúžia na sledovanie splátok.ň
4/ depotové účty - banky preberajú od svojich klientov cenné papiere do úschovy. Pre každého klienta, ktorý využije túto službu, sa zriaďuje depotový účet. Účet musí obsahovať nominálnu hodnotu alebo počet, číslo alebo iné označenie uložených cenných papierov. Ďalej musí byť vyznačený druh a miesto úschovy. Raz ročne klient od banky obdrží výpis z depotu. Ak túto žiadosť o potvrdenie správnosti klient behom stanovenej lehoty nepotvrdí, považuje sa to za jeho súhlas.
Zriadením účtu vzniká obchodný vzťah medzi bankou a klientom v podobe písomne uzavretej zmluvy o účte. Zmluva o účte obsahuje dohodnuté podmienky vedenia účtu medzi bankou a klientom banky. Pre jednotlivé banky sú typické rôzne podmienky, za ktorých otvárajú účty klientom, a banky ich majú zahrnuté vo svojich obchodných podmienkach. Pri zmluve o účte sa vychádza zo základných právnych dokumentov, Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných podmienok NBS.

Podmienky zriadenia účtu - banka zriadi účet na žiadosť klienta:
1/ bezodkladne po uzavretí zmluvy
2/ po zložení základného vkladu klientom vo výške stanovenej podľa aktuálneho sadzobníka každej komerčnej banky
3/ po predložení podpisového vzoru a splnení ostatných podmienok potrebných na zriadenie účtu
Podmienky disponovania s účtom - osoby zapísané na podpisovom vzore môžu disponovať s vkladom na účte len na základe písomných príkazov. Majiteľ účtu môže splnomocniť viacerých zástupcov, môže určiť spôsob nakladania so svojimi prostriedkami. Právo disponovať s prostriedkami na účte je obmedzené:
1/ pri úmrtí majiteľa účtu alebo jeho spoluvlasntíka
2/ pri zaistení majetku vlastníka účtu
3/ pri výkone rozhodnutia súdu v trestnoprávnom konaní
Podmienky vedenia účtu - majiteľ účtu je pravidelne informovaný o pohybe a stave peňažných prostriedkov na účte. Majiteľ účtu sa podpisom zmluvy zaväzuje plniť zmluvné povinnosti a platiť poplatky banke za poskytovanie služieb spojených s vedením účtu.
Podmienky zrušenia účtu - zrušenie účtu je možné vykonať bez udania dôvodu buď majiteľov účtu alebo bankou. Podmienky zrušenia účtu medzi bankou a klientom sú uvedené v zmluve.
Pod pojmom vklady sa chápu všetky druhy vkladov uložených na účtoch.

Rozdelenie vkladov:
1/ vklady na požiadanie
- vklady podnikov a organizácií
- vklady obyvateľstva
- vklady vládnych a miestnych samosprávnych orgánov
- vklady iných peňažných ústavov
2/ termínované vklady
- krátkodobé
- strednodobé
- dlhodobé
3/ úsporné vklady
- úsporné vkladné knižky
- úsporné účty majetkového sporenia
- úsporné účty poistného charakteru
- účty stavebného sporenia

Vklady na požiadanie
Vklady na požiadanie nazývané tiež vistavklady alebo denné peniaze slúžia klientovi na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami na bežné výdavky, na úhradu rôznych trvalých záväzkov a na iné platby bez obmedzenia. Charakteristickým znakom vkladov na požiadanie je vysoký stupeň likvidity.
Výhody pre klientov - klienti môžu s týmito vkladmi disponovať bez obmedzenia a využívať pritom bezhotovostný platobný styk na realizáciu svojich výdajov.
Nevýhody pre banku - pre banku predstavujú vysoko nestabilný a nákladný cudzí kapitál vzhľadom na neustálu zmenu vo výške zostatku peňažných prostriedkov na klientských účtoch. Táto zmena je spôsobená vplyvom znižovania stavu zostatku o denne poukazované príjmy. Ďalšou nevýhodou je ich garancia vysokými povinnými minimálnymi rezervami, a preto ich banky nemôžu v plnej miere využiť na realizáciu aktívnych obchodov.
Vklady na požiadanie sú úročené nízkymi úrokovými sadzbami. Banky zriaďujú tieto vklady hlavne na sprostredkovanie tuzemského a zahraničného platobného styku v domácej i cudzej mene. Úhrady do zahraničia banky realizujú prostredníctvom siete korešpondenčných bánk systémom SWIFT.

Vklady podnikov a organizácií
Podniky a organizácie ukladajú svoje peňažné prostriedky v komerčných bankách na bežných účtoch. Ich charakteristickým znakom je denne vykozovaný rozdielny zostatok.
Podmienky zriadenia účtu, jeho vedenie, ako aj výšku úročenia dohodne banka so svojim klientom na základe písomnej zmluvy.
Komerčné banky ponúkajú podnikateľským subjektom tieto vkladové produkty:
- bežné účty
- základné bežné účty s úverovým limitom, tzv. kontokorentné účty
- služby VISA
Bežný účet (základný) - tento účet vedený tiež ako účet bez úverového limitu je určený na ukladanie peňažných prostriedkov a realizáciu platobného styku pre súkromných podnikateľov, fyzické a právnické osoby ako aj spoločenské organizácie. Charakteristickým znakom účtov bez úverového limitu je dodržanie kreditného, zmluvne dohodnutého zostatku peňažných prostriedkov.

Kontokorentný bežný účet - tento účet spĺňa všetky náležitosti bežného účtu s rozdielom, že klient môže prejsť do debetného zostatku len do výšky úverového limitu. V prípade prekročenia limitu je vysoko penalizovaný. Podmienkou povolenia čerpania úveru z kontokorentného účtu je zriadenie záložného práva vo výške úveru z dôvodu zabezpečenia návratnosti pohľadávky. Výhodou tohto účtu je poskytnutie úveru podnikateľským subjektom na dočasné preklenutie nedostatku peňažných prostriedkov na účte.
V tejto súvislosti je treba spomenúť aj devízový účet a bežné účty osobitného charakteru.
Devízový účet - je určený na ukladanie peňažných prostriedkov v cudzej mene na realizáciu platobného styku pre fyzické a právnické osoby. Podkladom pre zriadenie devízového účtu je uzavretie písomnej zmluvy medzi klientom a bankou, predloženie podpisového vzoru a zloženie základného vkladu príslušnej meny, na ktorú je účet vedený. Vklad a výber môže byť aj v inej mene ako je účet vedený. Celková suma sa potom prepočítava podľa platného kurzu.
Bežné účty osobitného charatkeru - slúžia len na realizáciu nákupu a predaja cenných papierov a nie je mlžné z nich robiť iné úhrady. Tento druh účtov môžu zriaďovať len banky, ktoré majú licenciu obchodníka s cennými papiermi udelenú Ministerstvom financií SR.

Vklady obyvateľstva
Klienti bánk - fyzické osoby - využívajú tzv. žírové účty. Žírové účty musia vykazovať potrebný kreditný zostatok, pretože banky nepovoľujú prechod do debetu.
Žírový účet - je moderná a výhodná peňažná služba pre občanov, ktorá slúži na pravidelné sporenie a na vykonávanie pravidelne sa opakujúcich, ale i jednorázových alebo inkasných platieb.
Žírový účet umožňuje:
- vklad a výber peňažných prostriedkov v hotovosti
- podnikové sporenie formou zrážok zo mzdy
- poukazovanie dávok sociálneho zabezpečenia
- hotovostný aj bezhotovostný výber
- platenie za služby a tovar v obchodnej sfére
Podmienky zriadenia, vedenia a zrušenia žírového účtu sú rovnaké ako pri bežných účtoch. Na žiadosť vlastníka žírového účtu môže banka vydať šekovú knižku alebo platobnú kartu.
Na slovenský trh uviedla platobné karty k žírovým účtom ako prvý Slovenská sporiteľňa, a.s., už v roku 1989.
Niektoré banky ponúkajú tiež vedenie študentských žírových účtov a to tým študentom, ktorí spĺňajú podmienky banky pre zriadenie a vedenie tohto typu žírového účtu.
Vklady vládnych a miestnych samosprávnyhc orgánov
Vklady miestnych a vládnych orgánov vznikajú z dočasného prebytku ich daňových príjmov nad daňovými výdajmi.
Vklady iných peňažných ústavov a inštitúcií
Vklady bánk u iných bánk vznikajú na zabezpečenie sprostredkovania platobného styku bankových klientov. Banky realizujú platby buď korešpondenčným systémom alebo clearingovým systémom.

Termínované vklady
Termínované vklady sú vklady, pri ktorých klient ukladá svoj vklad na tzv. vkladový účet, pričom sa zmluvne zaväzuje pozastaveniu práva disponovať s prostriedkami na účte na vopred dohodnutú dobu.
Za termínované vklady možno považovať aj vklady uskutočnené na základe vkladového listu splatného za určité obdobie.
Termínované vklady predstavujú pre banku pomerne stabilný peňažný zdroj, ktorý môže aktívne používať do doby výberu a zároveň zvyšovať svoju likviditu. Úroková sadzba termínovaných vkladov je odstupňovaná podľa trvania doby viazanosti vkladu, ako aj jeho výšky. Na tieto druhy vkladov sa vzťahujú nižšie povinné minimálne rezervy.
Termínované vklady sa zriaďujú v dvoch základných formách:
1/ na dohodnutý termín splatnosti - klient sa zaväzuje vybrať vklad až po uplynutí dohodnutého termínu splatnosti odo dňa uloženia alebo v presne dohodnutý deň výberu. Tento druh termínovaného vkladu zvyknú banky úročiť najvýhodnejšou úrokovou sadzbou.
2/ na dohodnutú dobu výberu vkladu - tento druh je zhodný s predchádzajúcou formou s tým rozdielom, že klient sa zaväzuje vopred oznámiť banke predpokladaný výber. Klient môže dať výpoveď vkladu kedykoľvek v dobe trvania vkladového vzťahu, a to buď na celý vklad alebo len na jeho časť.
Používa sa aj kombinovaná forma výberu - predpokladaný výber musí klient vopred oznámiť v dostatočnom časovom predstihu. Pre túto formu uloženia vkladu ponúkajú banky klientom vkladné knižky s výpovednou lehotou vedené v domácej i cudzej mene.
V deň splatnosti termínovaných vkladov klientov musí mať banka pripravenú časť prostriedkov na realizáciu možných výberov. Výbery, ktoré klienti neuskutočnia, banka automaticky prolonguje alebo prolonguje na žiadosť klientov.
V prípade žiadosti klienta o predčasné uvoľnenie vkladu pred termínom splatnosti môže banka vklad uvoľniť a od klienta požadovať náhradu vo forme poplatkov za vzniknuté náklady pri obstaraní náhradných zdrojov z dôvodu predčasnej výpovede, ako aj za nedodržanie dohodnutých podmienok termínu výberu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Tuzemský platobný styk SOŠ 2.9536 426 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.