referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Podnik a právne formy podnikania
Dátum pridania: 31.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

ČLENENIE PODNIKOV PODĹA ORGANIZAČNO-PRÁVNEJ FORMY

1. ŽIVNOSTI
2. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
3. DRUŽSTVÁ
4. OSOBITNÉ FORMY PODNIKANIA

1. ŽIVNOSTI

Živnosti sú najpočetnejšou formou odnikania na Slovensku. Podmienky živnostenského podnikania upravuje živnostenský zákon.

Živnosť - je sústavná činnosť, ktorá sa uskutočňuje samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených zákonom. Živnosti môžu zakladať fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné, prípadne zvláštne podmienky. Podnikať môžu začať až po získaní živnostenského listu alebo koncesnej listiny.

Osobitné podmeniky prevádzkovania živností:

  • Predpísaná odborná spôsobilosť - ide o kvalifikačné predpoklady na výkon živnosti a požiadavka praxe v určitom odbore.
  • osobitná odborná spôsobílosť (napr. predaj zbraní)

Živnosti sú prevažne malé a stredné podniky, ktoré pôsobia vo sfére obchodu, služieb a remesiel. Obyčajne ich riadi sám vlastník - živnostník, ktorý ma neobmedzené ručenie, t. j. za záväzky a straty svojho podniku ručí a zodpovedá celým svojím majetkom.

Druhy živností:

  1. Ohlasovacie - ktoré sa môžu pri splnení určených podmienok prevádzkovať na základe ohlásenia
  2. Koncesované - ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie

Ohlasovacie živnosti - prevádzkovateľovi stačí po splnení všeobecných podmienok ohlásiť to živnostenskému úradu v mieste bydliska alebo mieste podnikania. V ohlásení treba uviesť osobné údaje, obchodné meno, predmet podnikania, identefekačné číslo, miesto podniaknia, deň začatia živnosti. Ak chce jpodnikateľ podnikať vo viacerých oblastiach, musí ich v ohlásení všetky uviesť. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti, vydá najneskôr do 15 dní, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.

Členia sa:

  1. Remeselné - podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o ukončení štúdia a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore (napr. stolárstvo, hodinárstvo, kaderníctvo...)
  2. Viazané - ide o náročnejšie činnosti, ich podmienky presne určuje zákon. Ide napríklad o odbornú spôsobilosť získanú osobitnými predpismi, napr. revízia elektrických zariadení, očná optika, pedikúra...
  3. Voľné - ich prevádzkovanie si nevyžaduje odbornú spôsobilosť, stačí keď podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky stanovené živnostenským zákonom (predaj na tržnici, ubytovanie v súkromí...)

Koncesované živnosti - sú to náročné živnosti, kde musia byť splnené ďalšie podmienky. Zvláštnou podmienkou je napríklad spoľahlivosť vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu zdravia, života, majetku (výroba a predaj zbraní, zmenárne, cestovné kancelárie). Podnikateľ, ktorý má záujem o vykonávanie koncesovanej živnosti, musí požiadať príslušný živnostenský úrad o vydanie koncesnej listiny.

Koncesná listina - je doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie koncesnej živnosti
Živnostenský register - je prehľad živností, ktoré vedú živnostenské úrady v územnom obvode ich pôsobnosti.

Z hľadiska predmetu podnikania živnosti delíme:

  1. Obchodné živnosti - ide o kúpu tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
  2. Výrobné živnosti - ide o zabezpečenie výroby finálnych výrobkov
  3. Poskytujúce služby - ide o poskytovanie opráv a údržbu vecí, prepravu osôb a tovaru
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.