referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Podnik a právne formy podnikania
Dátum pridania: 31.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Podnikanie a podnikateľská činnosť.

Od novembra 1989 sa zmenil u nás spoločenský pohľad na súkromnépodnikanie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre jeho rozvoj a rast zostrany štátu.Podnikanie - je sústavná činnosť, uskutočňovaná podnikateľomsamostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s cieľomdosiahnuť zisk. Všetky uvedené znaky musia byť splnené súčasne.

Zapodnikania sa považuje:

 1. Sústavná zárobková činnosť - príležitostná zárobková činnosť nie je podnikaním
 2. Samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku,
 3. Podnikanie vo vlastnom mene - podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom
 4. Podnikanie na vlastnú zodpovednosť - zodpovednosť z dosiahnutia výsledkov, či už straty alebo zisku nesie sám pondnikateľ.

Podnikanie upravujú základné právne normy, medzi ktoré patrí:

 1. Obchodný zákonník - upravuje vzájomné vzťahy podnikateľských subjektov
 2. Živnostenský zákon - upravuje podmienky živnostenského podnikania
 3. Občiansky zákonník - upravuje vzťahy občanov s podnikateľskými subjektami.

Práva a povinnosti podnikateľa

V Slovenskej republike sa podnikateľom môže stať kažký občan, ktorý spśňa tieto tri podmienky:

 • dosiahol vek 18 rokov 
 • je spôsobilý na právne úkony 
 • je je bezúhonný

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri - právnícká osoba
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia - fyzická osoba
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Rozlišujeme:
1. Fyzické osoby - sú to samostatní súkromní podnikatelia, ktorí vystupujú pod vlastným menom (ich obchodné meno je spravidkla meno a priezvisko, príp. názov živnosti)
2. Právnické osoby - podnikajú pod menom nejakej firmy a musia byť zapísané v obchodnom refistriPodnikateľ - je osoba, ktorá sa rozhodla vyskúšať si svoje fyzické aduševné schopnosti v podnikateľskom prostredí. Podnikanie sa spája aj surčitým rizikom neúspechu, ktoré je potrebné dopredu odhadnúť. Podnikateľ by mal byť vytrvalý v práci, musí vedieť vychádzať s ľuďmi,musí mať informácie o dôveryhodnosti partnerov, s kotrými spolupracujeatď. Podnikateľovi by malo záležať na získaní dobrého mena. Podnikateľskou činnosťou (podnikaním) sa realizujú podnikateľské ciele( nápady). Nejde o jednorazovú činnosť, ale o dlhodobé uskutočňovanievýroby, obchodu, poskytovanie služieb alebo o vykonávanie inejčinnosti, ktorej účelom je získať trvalý zdroj peňažných príjmov.Podnikateľskú činnosť realizujú podnikateľské subjekty, ktorými môžubyť podnikatelia (fyzické osoby) alebo podniky (právnické osoby). Podnikateľská činnosť sa spája s konkurenciou podnikateľských subjektovna trhu a vzťahy medzi podnikateľmi sa označujú ako obchodné vzťahy.Podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobomustanoveným osobitným zákonom. Kažké pdnikanie sa spája aj s rizikom.Podnikateľ riskuje, že na trhu nebude úspešný a stratí svoj majetok. V podnikateľskom prostredí existujú aj iné riziká, napr. živelné pohromy, krádeže, ktoré môžu zapríčiniť stratu.

Podnik a jeho charakteristika

Základným článkom ekonomickej činnosti v procese uspokojovania potrieb prostredníctvom výroby a predaja sú podniky, ktoré vyrábajú výrobky a poskytujú služby. Podniky sú najmenšou hospodárskou jednotkou národnéhohospodárstva. Podnik je každá organizačná jednotka, ktorá vyrába výrobky alebo poskytuje služby odberateľom. Podnik- je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené napredaj. Základou funkciou podniku je podnikateľská činnosť, preto sa podnik nazýva aj podnikateľským subjektom. Podstata podnikateľskej činnosti jev tom, že podnik nakupuje výrobné faktory (vstupy) od dodávateľov,ktoré spotrebuje na výrobu býrobkov a služieb (výstupov) a tie potompredáva odberateľom.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.