Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daň

Daň – je povinná zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách
úlohy daní: fiškálna, národohospodárska, sociálna
Zásady daní – *Zásada všeobecnosti zdanenia(daňová imunita, daňová amnestia, oslobodenie od dane, odpísanie nevymožit.),
*zásada daňovej únosnosti *dostatočnosti daňového výnosu
*určitosti zdanenia *jednoduchosti a minimálnych nákladov
členenie daní:
a)podľa daňového subjektu - FAPO
b)podľa pravidelnosti
c)podľa zohľadňovania subjektívnych pomerov (osob. a real.)
subjekt dane – ten, kto je na základe zákona povinný platiť daň, (daňovník a platiteľ dane)
predmet dane – majetok alebo dôchodok, ktorý sa zdaňuje
základ dane – základ, z ktorého sa vypočíta daň, pred
zdanením sa základ dane zaokrúhľuje
sadzba dane – vyjadruje rozsah daňovej povinnosti
priame dane: daň z príjmov, z nehnuteľnosti, z dedičstva,
cestná daň a i.
nepriame dane – DPH a spotrebné dane

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk