referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Majetok podniku
Dátum pridania: 12.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 435
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Majetok podniku- sú všetky prostriedky, ktoré podnik vo svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára a s ktorými vo vlastnom záujme hospodári. Charakter majetku- hmotný, nehmotný, peňažný. Kritéria začlenenia- účel obstarania, doba jeho použitia, hodnota, likvidnosť- schopnosť premeny na hotovosť. Investičný majetok- členenie- hmotný, nehmotný, finančné investície. Hmotný investičný majetok- 1.pozemky, budovy, haly, stavby, umel. diela a zb., predmety z drahých kovov, 2.samostatné hnuteľné veci, 3.pestovaťeľské celky trvalých porastov, 4. základné stádo a ťažné zvieratá, 5.otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, 6.drobný hmotný IM. Nehmotný investičný majetok- zriaďovacie výdavky, nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti, software, oceniteľné práva, DNIM. Finančné investície- je fin. majetok dlhodobého charakteru, ktorý má podnik v držbe viac ako 1 rok. Delenie- investičné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku viac ako 1 rok, pôžičky s dobou splatnosti viac ako 1 rok, ktoré podnik poskytol, ostat. investič. cenné papiere a vklady so splatnosťou viac ako 1 rok, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peň. prostriedky, súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok. Obežný majetok- zásoby- materiál, nedok. Výroba, výrobky, zvieratá, pohľadávky- požiadavku voči inej právnickej al. fyzickej osobe, ktorá ma byť premenené na peniaze, krátkodobý finančný majetok- peniaze v hotovosti- pokladnica, šeky, poukážky, ceniny, akcie..., ostat. obežný majetok- peniaze na ceste.

Obstarávanie IM- kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným prevodom (darovaním), preradením z osobného používania do podnikania, na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finančný leasing). Oceňovanie investičného majetku- peňažné vyjadrenie hodnoty IM v podniku v SK. Druhy cien- vstupná- celková vyčíslená cena IM. , zostatková- je cena, ktorá sa vyčísli ako rozdiel medzi vstupnou a celkovou výškou odpisov. Obstarávacia cena- skladá sa z: ceny obstarania, a z nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s obstaraním IM. Oceňuje sa ňou NIM a nakúpený HIM. Reprodukčná obstarávacia cena- je cena, za ktorú by sa investičný majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať. Cena obstarania- je cena, za ktorú podnik majetok obstaral, bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Vlastné náklady- súvisiace s vytvorením N a HIM vlastnou činnosťou. Zvýšená vstupná cena- vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie IM. Odpisovanie IM- Odpis- je vyjadrenie opotrebenia IM za určité obdobie. Opotrebenie IM- fyzické- v dôsledku skutoč. využívania , morálne- technický pokrok, rast produkt. práce. Rozdelenie odpisov- účtovné- odpisovanie na základe plánu, a daňové- náklad na dosiahnutie, zabez., a udržanie príjmov podniku. Metódy odpisovania- rovnomerné a zrýchlené. Oprávky- kumulované odpisy od začiatku používania IM až do vyradenia. Financovanie majetku podniku- proces získavania zdrojov pre potreby založenia podniku alebo jeho ďalšej činnosti. Zdroje financovania- vlastné a cudzie. Využívanie HIM- extenzívne- časové, intenzívne- výkonnostné, integrálne- celkové.
 
Podobné referáty
Majetok podniku SOŠ 2.9756 530 slov
Majetok podniku GYM 2.9921 653 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.