referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboslava
Pondelok, 20. septembra 2021
Majetok a zdroje krytia majetku
Dátum pridania: 26.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krevetkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 339
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Aby podnik mohol uskutočňovať hospodársku činnosť, potrebuje majetok. Majetok sa delí:
1) Dlhodobý majetok slúži dlhší čas a používaním sa opotrebúva. Delí sa na:
· Hmotný DM – budovy, stavby, pozemky, stroje, samostatne hnuteľné veci (dopravné prostriedky, inventár), ktorých ocenenie je viac ako 30.000,- a majú funkcie dlhšie ako 1 rok.
· Nehmotný DM – zložky majetku – patenty, licencie, software, goodwill, zriaďovacie výdavky, ktorých ocenenie je viac ako 50.000,- a funkcie dlhšie ako 1 rok.
· Finančné investície – cenné papiere a vklady, dlhopisy s držbou alebo splatnosťou viac ako 1 rok.

2)Obežný majetok je v ustavičnom pohybe a obehu. Delí sa na:
· Zásoby – predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýr.vlast.výroby, výrobkov, tovaru, zvierat.
· Pohľadávky – vyplývajú z obch.vzťahov – pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky a služby.
· Finančný majetok – peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch, v ceninách, šekoch, ..

Zdroje krytia majetku predstavujú z čoho, od koho a z akých zdrojov si podnik obstaral svoje prostriedky.

Vlastné imanie: vlastný dlhodobý zdroj krytia majetku
· základné imanie – finančný podiel, ktorý vložil vlastník do podniku a je zapísaný v obch.registri
· kapitálové fondy – vklady do podniku, ktoré nie sú súčasťou základ.imania.
· fondy tvorené zo zisku – vytvárajú sa zo zisku podniku a sem patrí predovšetkým rezervný fond – slúži ako dlhod.zdroj krytia strát a má tvoriť 10 alebo 20%.
· HV z min.rokov – vo forme nerozdeleného zisku z min.roka, neuhradené straty min.roka.
· HV z bež.účt.obdobia – slúži na zveľaďovanie podniku

Cudzie zdroje krytia: ,,požičaný“ zdroj krytia majetku
· záväzky - z čas.hľadiska : dlhodobé, krátkodobé (viac/do 1 roka). Vyplývajú z obch.vzťahov – záväzky voči dodávateľom, daň.úradom, úradom soc.zab.,..
· úvery – finančné pôžičky podniku poskytnuté komerčnou bankou na krytie majetku. Podľa lehoty splatnosti : krátkodobé, dlhodobé.
· rezervy – zákonné, dobrovoľné

Aktíva predstavujú druhy a formy majetku podniku. Každá položka je aktívum. Uvádzajú sa na ĽS súvahy. Delíme ich na:
·stále aktíva – DNM, DHM, FI
·obežné aktíva – zásoby, pohľadávky, finančný majetok

Zdroje krytia majetku nazývame pasíva. Každá položka zdrojov krytia sa nazýva pasívum. Delíme na:
·vlastné zdroje
·cudzie zdroje

Ide o dvojaký pohľad na ten istý majetok – raz z pohľadu formy, druhu a druhý raz ide o zdroje.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.