Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovanie výnosov a zisťovanie hospodárskeho výsledku

Výnosy – zvýšenie ekon.úžitku v danom účt.období.
Podnikateľké subjekty predávajú svoje výrobky, tovar, služby odberateľom na Fa alebo v hotovosti. Peniaze, ktoré získajú predajom sa nazývajú tržby – tvoria hlavnú časť výnosov. Pri výpočte tržieb i ostat.výnosov je dôležitá predajná cena. Ocenenie predaných výkonov má byť taká, aby zabezpečila úhradu vynaložených nákladov, ale aj zisk. Do predajnej ceny sa zahrňuje aj DPH – významný zdroj štát.pokladnice. Povinnosťou podnikateľa je zahrnúť ju do Fa pre odberateľa, vyinkasovať ju od neho a odviesť daň.úradu.

Výnosy sa účtujú v účt.triede 6 na príslušných účtoch výnosov narastajúcim spôsobom na strane D od začiatku až do konca účt.obdobia. Ich zníženie sa tiež účtuje tiež na strane D,ale červeným (mínusovým) zápisom. Tieto účty nemajú ZS – preto ich nazývame výsledkové účty. Výška výnosov ovplyvňuje HV podniku – zisk alebo strata, preto podnikateľský subjekt sleduje výnosy v účtovníctve správne a presne. Na konci účt.obdobia sa pri účt.uzávierke sa zostatky všetkých účtov výnosov prevádzajú na účet 710 - účet ziskov a strát na stranu D. Tým sa všetky účty výnosov uzatvoria a nemajú zostatky.

Výnosy delíme:
· Účt.skup. 60-65 – prevádzkové náklady – bežná prevádzková činnosť
· Účt.skup. 66-67 – finančné výnosy – účtovanie fin.operácií
· Účt.skup. 68 – mimoriadné výnosy – náhodné, mimoriadné výnosy

Schéma účtovania predaja vlastných výrobkov!
Jednou z hlavných úloh účtovníctva je zistiť HV za konkrétne účtovné obdobie. HV zisťujeme porovnávaním účtov výnosov a nákladov na účte 710 – účet ziskov a strát. Ak sú výnosy vyššie ako náklady, HV je zisk. Ak sú náklady vyššie ako výnosy, HV je strata.

HV:
· Prevádzkový
· Finančný
· Mimoriadný

Po zaúčtovaní dane z príjmov sa zistí HV za dané účt.obdobie, ktorý sa prevedie na účet 702 – konečný účet súvahový – zisk na stranu D a stratu na stranu MD. Konečný účet súvahový uzatvára všetky súvahové účty a to tak, že sa na neho prevedú podvojnými zápismy konečné zostatky súvah.účtov (účty aktív na MD, účty pasív na D). Tým sú všetky účty uzavreté, vyrovnané a nevykazuje sa na nich nijaký zostatok.

Schéma uzatvorenia účtov výnosov a nákladov
Schéma uzatvorenia súvah.účtov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk