referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Analýza socio- ekonomického rozvoja mesta ŠAĽA
Dátum pridania: 03.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zazu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 083
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
SILNÉ STRÁNKY:
- rozmanité výrobné služby využiteľné pre nových investorov
- nadpriemerné podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, príležitosť pre zahraničné investície
- rezervy na bytovú výstavbu
- mestskú projekt rozvoja bytovej výstavby

SLABÉ STRÁNKY:
- nedostatok zahraničných investícií
- nedostatočná aktivita pri získavaní zahraničných investorov, nepripravenosť mesta
- rozvojové zámery mimo intravilán na vysoko bonitnej pôde
- chýbajúca infraštruktúra pre nové investície
- ČOV má nedostatočnú kapacitu a treba ju modernizovať
- malá motivácia časti pracovnej sily k zamestnaniu sa
- nie sú vytvorené investičné príležitosti
- priemyselná zóna Diakovská cesta, majetkovo nevysporiadané
- roztrieštené, rozdrobené priemyselné areály menšieho rozsahu
- doplnkové investície do verejných služieb

PODNIKANIE
Šaľa je z hľadiska stredných podnikov v dobrom postavení, je tu množstvo malých podnikov, ktoré nehrajú dôležitú úlohu. Príčina môže byť v zatienení dominantným chemickým podnikom. Pričom najviac nových miest vzniká práve v malom a strednom podnikaní. Podpora vytvárania, rozvoja menších a stredných podnikov má významný vplyv na zníženie závislosti od dominantných zamestnávateľov a k zlepšeniu miestnych služieb i životných podmienok obyvateľov. Cieľ: využiť prirodzené podmienky Šale a okolia pre rozvoj malých, stredných podnikov s cieľom ekonomického rastu. Je potrebné vytvoriť komunikáciu medzi malými, strednými podnikmi a verejnými inštitúciami, aby sa identifikovali problémy podnikateľov, aby sa hľadali spoločné záujmy a záujmy mesta a hľadať spôsoby zlepšovania situácií so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii.  Cieľ: pripraviť podnikateľské priestory, zlepšiť prístup k nim. Pre malých podnikateľov je obtiažne využívať priestory v priemyselných objektoch alebo v budovách v meste preto, že sú zastaralé alebo na iné účely. Ak chceme podporiť podnikanie, je nutné nájsť priestory. Cieľ: uľahčiť prístup k finančným zdrojom pre malé a stredné podnikanie. V malom meste sa to prevažne rieši prostredníctvom informácií pre malé a stredné podnikanie, poradenstva. Úlohu tu môže zohrať aj otvorenosť a ochota komerčných bánk.

SILNÉ STRÁNKY:
- mesto ako dopravná križovatka, návštevníci ako potenciálny trh miestnych živnostníkov
- úspešné stredné firmy rôznych odvetví
- priestory na podnikanie dostupné v okolitých obciach do cca 15 km
- finančné ústavy v meste, služby pre podniky aj pre indikátor pre zahraničných investorov
- Duslo a.s. má priestory pre menšie výroby vo vlastnom areáli aj v meste, možnosť vybudovať vlastný vstup do týchto objektov
- zamestnanosť v mnohých menších, stredných firmách rôzneho druhu
- dobrá kúpna sila obyvateľstva, potenciál rastu služieb pre obyvateľstvo
- trh pre firmy v Bratislave
- dobré neformálne vzťahy a komunikácia medzi firmami i s verejnou správou
- dobré skúsenosti s Úradom práce, ochota spolupracovať s firmami
- dobrá infraštruktúra v súkromnej sfére
- funkčný tripartitný výbor, základ pre komunikáciu a riešenie problémov

SLABÉ STRÁNKY:
- nedostatok vhodného ubytovania
- stagnujúca bytová výstavba, nedostatok bytov, obtiažny prístup k prostriedkom na financovanie bývania
- nesystematická spolupráca s malými podnikmi a živnostníkmi
- odliv mladej kvalifikovanej pracovnej sily do Bratislavy
- malá spolupráca medzi strednými školami a malými, strednými podnikmi, slabá komunikačná informovanosť zo strany podnikateľov
- absolventom SŠ chýba prax, nie je o nich záujem na trhu práce
- prílišná väzba niektorých firiem na Duslo a.s.
- ohrozená existencia miestnej nemocnice
- voľné kapacity školstva, nevyužité k zvyšovaniu re/kvalifikácie
- malý záujem zo strany firiem o rekvalifikácie

Členovia komisie pre strategický rozvoj zhodnocovali ciele z hľadiska:
a) vplyvu na dosiahnutie zámeru
b) zrealizovateľnosti
c) načasovania
d) vplyvu na prilákanie investícií a tvorbu pracovných miest
Kritériá boli zvolé tak, aby mali čo najväčší dopad na ekonomický rozvoj.

Predpokladá sa, že do roku 2005 vzrastie obyvateľstvo cca 1500 a v období 2005-2010 príde k spomaleniu tempa rastu počtu obyvateľstva. Úbytok bude spôsobený záporným saldom prirodzeného vývoja obyvateľstva a mechanického pohybu. Ľudské zdroje a ich štruktúra je základom pre ekonomický a sociálny rozvoj regiónu
Národný úrad práce s podnikmi a mestom budú rozširovať a posilňovať rekvalifikáciu. Vytvorí sa informačná sieť o pracovnej sile a zamestnaní, čím sa zabezpečí sprostredkovateľská úloha (SOUCH a NÚP vytvorí systém prípravy učňov pre miestne podniky, podnikateľov). Ďalší supermarket má byť postavený na základe žiadosti a schválený aj Ministerstvom životného prostredia. Stavba má byť s výmerou 7171 m2 s parkoviskom pre zákazníkov predajne. Stavba pritiahne nové pracovné sily či už priamo mestských občanov alebo občanov z blízkeho okolia, čím sa zníži nezamestnanosť.

Ďalším cieľom je riešenie dopravy v meste ako parkovanie a organizácia vedenia dopravy. Riešenie miestnej dopravy sú čiastkové projekty, ktoré sú z časového hľadiska aktuálnejšie ako výstavba obchvatu, čo nie je plnohodnotné riešenie. Cieľom je rozvoj dopravnej infraštruktúry tak, aby nezaťažovala obyvateľov a životné prostredie a podporila rozvoj a prinášala Šali výhody. Zaistiť výstavbu obchvatu, ktorý napomôže lepšie napojenie na rýchlostné komunikácie a prístup k rozvojovým plochám mesta. Vnútorná doprava mesta riešená na základe vnútorného obchvatu, ktorý vymiestni automobily z centra. Súvisí to so systémom zásobovania, parkovania a vytvárania záchytných parkovísk na okraji centra. V centre sa doprava ukľudní s obmedzením dopravy a zaradením pešej zóny. Výsledkom je skľudnenie stredu mesta. Finančné zdroje zabezpečuje mesto a ďalej podľa zdrojov rozpočtu. Ďalším návrhom do budúcnosti je rozšírenie kanalizácie a napojenie 5 okolitých obcí. Tiež sa schválil sa návrh na výstavbu nájomných bytov, ktorý sa vyfinancuje zo štátnych dotácií a z úver. Na túto bytovú výstavbu sa hlásia ďalšie firmy. Nie je v okolí Šale žiadny chránený park, len 2 chránené areály a 6 prírodných pamiatok. Je efektívne vytvoriť park so zeleňou a detskými ihriskami, čím by sa čiastočne zabezpečil mechanický pohyb.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.