Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárska korešpondencia I.

6. Medzera
Jedna medzera sa kladie:

- medzi slová a vety,
- za posledné interpunkčné znamienko,
- pred pomlčku i za ňu,
- za skratky,
- za čísla, v zmiešaných číslach medzi celé číslo a jeho zlomok, pri členení čísiel,
- medzi trojčíslie a dvojčíslie poštového smerovacieho čísla (PSČ),
- za značky.
Dve medzery sa kladú:
- medzi číselné označenie časti textu a jej názov,
- medzi PSČ a názov dodávacej pošty v poštovom adresovaní.

Tri medzery sa kladú:
- medzi slová zvýraznené riedeným písmom, ako aj medzi takto zvýraznené a nezvýraznené slová.

Medzera sa nedáva:
- v zložených slovách písaných so spojovníkom,
- pred lomku ani za ňu,
- za ľavú ani pred pravú zátvorku,
- za ľavé ani pred pravé úvodzovky.

7. Skratky
7.1 Ustálené textové skratky
Za ustálené textové skratky sa dáva bodka, za ktorou nasleduje medzera. Bodka a medzera sa dáva aj za skratku predložky v geografických názvoch.

PRÍKLADY:
r., t. r., o. i., atď., ap., a pod., t. j., tzv., napr., resp., v. r., a. a., Nové Mesto n. Váhom, Brezová p. Bradlom

7.2 Skratky titulov a hodností
Skratky titulov a hodnotí uvedených pred menom sa píšu bez čiarky, skratky hodnotí uvedených za menom sa oddeľujú od mena čiarkou a medzerou.
7.2.1Skratky akademických titulov

Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratku sa dáva bodka a od mena sa od-deľuje medzerou.
PRÍKLADY:
Bc.- bakalár
RNDr.- doktor prírodných vied
Mgr.- magister
PharmDr.- doktor farmácie
Mgr. art.- magister umenia
PhDr.- doktor filozofie
Ing.- inžinier
JUDr.- doktor práv
Ing. arch.- inžinier architekt
PaedDr.- doktor pedagogiky
MUDr.- doktor všeobecnej medicíny
ThDr.- doktor teológie
MVDr.- doktor veterinárnej medicíny

Bc. Helena ŠťastnáPaedDr. Jozef SlovákMgr. art. Eva Brunovská
Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané titulu sa píšu pred skôr získanými titulmi. Akade-micko-vedecký titul Dr. sa píše pred skôr získaným akademickým titulom.

PRÍKLADY:
JUDr. Ing. Mária PríkopskáDr. Ing. Ján Malý

Tituly akademický architekt, akademický sochár, akademický maliar sa píšu v neskrátenom tvare za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Vo vetnej súvislosti sa od ďalšej časti vety oddeľujú čiarkou a medzerou alebo sa umiestňujú pred menom, od ktorého sa oddeľujú medzerou.
PRÍKLADY:
Peter Hrušovský, akademický architektLadislav Szabó, akademický sochár
Bystrík Malovec, akademický maliar
Pripomenuli sme si výročia úmrtia akademického maliara Albína Brunovského.

Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent sa píšu pred akade-mickými titulmi skratkou prof., doc. Dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hos-ťujúci docent (v skratke hosť. prof., hosť. doc.) sa uvádzajú pred meno a ostatnými titulmi.

PRÍKLADY:
prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.doc. RNDr. Peter Plachý, CSc.
hosť. prof. RNDr. Ján Malý, CSc.
Titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr.h.c. pred menom a ostatnými titulmi.

Poznámka: Skrátená forma akademických titulov doktorského štúdia sa píše skratkou Dr. s veľkým začiatočným pís-menom, uprednostňovať však treba úplnú formu (MUDr., MVDr., a pod.).

7.2.2 Skratky akademických a vedeckých hodností
Skratky vedecko-akademických hodnotí PhD. (doktor filozofie) a umelecko-akademických hodnos-tí ArtD. (doktor umenia) sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou. Skratky vedec-kých hodností CSc. (kandidát vied) a DrSc. (doktor vied) sa píšu obdobne.

PRÍKLADY:
MUDr. Peter Kopáč, PhD.Mgr. art. Eva Janošová, ArtD.
doc. RNDr. Soňa Makulová, CSc.prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.

Vedecká hodnosť akademik sa píše pred menom a neskracuje sa; ostatné tituly sa pritom vynechávajú.

7.2.3 Skratky vojenských a policajných hodností
Skratky vojenských a policajných hodností sa píšu pred menom s malým začiatočným písme-nom. Ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi.

PRÍKLADY:
nstržm. Miroslav Vrábeľpplk. prof. JUDr. Slavomír Ondrejka, DrSc.

7.3 Skratky právnych foriem organizácií
Ak sú skratky právnych foriem organizácií uvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou, ak sú uvedené za názvom, od názvu organizácie sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Medzi jednotlivé zložky skratky sa dáva medzera.

PRÍKLADY:
ver. obch. spol. alebov. o. s.verejná obchodná spoločnosť
kom. spol. k. s. komanditná spoločnosť
spol. s r. o. s. r. o.spoločnosť s ručením obmedzeným
akc. spol.a. s.akciová spoločnosť
š. p. - štátny podnik
s. d.- spotrebné družstvo
v. d.- výrobné družstvo
b. d.- bytové družstvo
Valné zhromaždenie a. s. Slovnaft schválilo…
VSŽ Holding, a. s.BSS, spol. s r. o.CONCO, v. o. s. SPP, š. p.
EuroTel, akc. spol.ŠkoFIN, s. r. o.Textilanka, v. d.Jednota, s. d.
7.4 Iniciálové skratky
Iniciálové skratky sa píšu s veľkými písmenami bez bodky. Na odlíšenie dvoch skratiek sa niekedy píše aj malé písmeno (SR – Slovenská republika, SRo – Slovenský rozhlas).
PRÍKLADY:
SND, NR SR, MF SR, UK, SAV, TANAP, CK, NBS, IRB, EÚ, OECD, NATO, UNICEF


8. Značky nahrádzajúce slová
8.1 Paragraf (§)
Značka paragrafu (§) sa používa len v spojení s číslom, v opačnom prípade sa nahrádza slovom. Značka sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany.

PRÍKLADY:
Podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 123/1998 Z.z. o…
V zmysle 4. §…
Podľa uvedeného paragrafu možno konštatovať, že…
Značka paragrafu sa nikdy nezdvojuje, pri citovaní viacerých paragrafov sa uvádza pre každý z nich osobitne.

PRÍKLADY:
V zmysle § 28 a § 35 odst. 1 písm. b)§ 36 ods. 2 a § 37 Zákonníka práce
… § 28 - § 30 nariadenia č. 223/1988 Zb., ktorý sa vykonáva ZP

8.2 Značka spojky a (&)
Značka & sa používa v názvoch organizácií. Nahrádza spojku „a“, preto sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany. (Značku & nie je vhodné používať pri domácich menách a názvoch).
PRÍKLADY:
FAX ©Standard & Poor΄sVerlag Jugend & VolkSimperingham & Co.
Procter & GambleSoria & Grey GroupCreo/Young & Rubicam
Ak značka & nie je na klávesnici písacieho stroja, nahrádza sa spojkou „a“. V názvoch zahraničných firiem sa spojka píše v príslušnom jazyku.

PRÍKLADY:
FAX a COPYVerlag Jugend und VolkSimperingham and CoM. Dyall and Co.

8.3 Značka ./.
Značka ./. sa používa ako upozornenie, že text pokračuje na rube papiera. Píše sa vpravo dole na prednej strane papiera.

8.4 Značka slova číslo #
Značka slova číslo (#, dvojkríž) sa používa len v spojení s číslom, od ktorého sa oddeľuje medze-rou. (V slovenskom textu je vhodné uprednostňovať textovú skratku č.)
PRÍKLADY:
Reklamácia obalov # 236 – 240 bola opodstatnená.

PS: Používa sa textová skratka č. (číslo).

8.5 Značky výrazov narodil sa (*) a zomrel (†)
V životopisných údajoch sa môže výraz narodil sa nahradiť hviezdičkou za menom a slovo zomrel krížikom za menom alebo znamienkom plus pred dátumom narodenia.

PRÍKLADY:
gen. Milan Rastislav Štefánik * 21. 7. 1880
gen. Milan Rastislav Štefánik † 4. 5. 1919
gen. Milan Rastislav Štefánik* 21. 7. 1880 + 4. 5. 1919

PS:Výrazy narodil sa a zomrel sa vo vetnej súvislosti grafickými značkami nenahrádzajú. Dátum narodenia a úmrtia sa môže uviesť za menom aj v zátvorkách.

PRÍKLADY:
Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 – 12. 1. 1856)
Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra)

8.6 Značka opakovania
Opakované výrazy sa v zostavách môžu nahradiť značkou opakovania, ktorá sa píše pod prvým písmenom každého opakovaného slova. Ako značka opakovania sa používajú horné úvodzovky. Pri opakovaných číslach a v súčtovom riadku číselných zostáv sa ich používanie nepripúšťa.

PRÍKLADY:
10 párov topánok veľkosti č. 36Sk 525,–
5 “ “ “ “ 38“ 525,–
5 “ čižiem “ “ 38Sk 1.050,–
========

PS:Používajú sa úvodzovky.
TE:Umožňuje využiť symboly.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk