Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Peniaze a funkcie peňazí

Mena - je peňažná sústava platná v určitom štáte upravená právnym poriadkom. Pojem mena má 2 významy:
1. ako rozlíšenie peňazí-podľa toho o aký druh peňazí ide, teda či je mena papierová, zlatá a pod.
2. ako národná forma peňazí mena USD, slovenská koruna, ČK, Euro
Menová politika-je súčasť hospod. politiky štátu. Zameriava sa na využívanie funkcie peňazí.

V dávnej minulosti ľudia nepoznali peniaze lebo ich nepotrebovali. Kmene si všetko vyrábali sami. Keď bolo tovaru mnoho začali vznikať peniaze.
Tovarové peniaze-kožušiny, plátno, dobytok
Kovové peniaze-nahradili tovarové peniaze pre ich ťažkú manipuláciu. Boli vyr. z Ag al. Au. Na našom území boli strieborné keltské mince(BIATEC).
Papierové peniaze-ľahko sa prenášajú a skladujú preto ich nahradili.

Súčasné peniaze-
bankovky, vydáva ich CB štátu
drobné mince
bankové peniaze(depozitné)bezhotovostné peniaze
skoropeniaze (kvázy pen.)kt. tvoria:
úročené vklady s urč. výpovednou lehotou(terminované depozitá)
určité druhy likvidných cen. papierov(štátne obligácie)

Funkcie peňazí:
1. prostriedok výmeny-uľahčujú výmenu tovarov
2. zúčtovacia jednotka-prostredníctvom peňazí určujeme cenu iných TaS
3. Uchovávanie hodnôt-ak má niekto veľa peňazí môže si za ne kúpiť cenné veci al. založiť vlastnú firmu. Peniaze môžu odložiť a potom ich neskôr použiť.

Platobný styk-
-je to každá platba kt. sa uskutočnuje medzi FaPO bez ohľadu na to či ide o obchodné alebo osobné vzťahy.

Tuzemský platobný styk-je súhrn všetkých foriem a spôsobov platenia, kt. sprostredkúvajú obeh peňazí v NH. Súčasťou plat. styku je množstvo nástrojov a dokumentov, kt. zabezpečujú presun fin. prostriedkov od 1 k 2 subjektu.
Hotovostný PS-využíva sa zriedkavo, najčastejšie pri priamych platbách. Ide o platenie bankovkami a mincami(autobus, kino škola)Využíva sa aj platba prostredníctvom poukážok
1. Priama platba- platiteľ v hotovosti príjemcovi(VO,MO, C&C,vstupenky, poplatky)
2. Prostred. pošty-platiteľ hotovosť pošte a hotovosť príjemcovi.

Nevýhody HPS-držba väčšieho mn.peňazí-ich strata, HPS je nákladný pretože na uschovu peňazí potrebujeme trezory, zdĺhavosť.
Doklady-pasky KRP, PPD a VPD,potvrdenka, poukážky.................

Bezhotovostný PS-nepoužíva peniaze v hotovosti ale vo forme depozitných peňazí. Pri tomto styku sa peniaze nedostávajú do obehu ale zostávajú na bankových účtoch účastníkov platby. Predpokladom BPS je aby platiteľ aj príjemca mali v príslušnej OB účet.
Výhody-rýchlosť, operatívnosť, hospodárnosť, racionálnosť, úspornosť nákladov, bezpečnosť, istota. Vytvára dobré predpoklady prepojenia bánk s podnik. sférou.
Doklady- príkaz na úhradu,na inkaso, hromadný príkaz na úhradu, trvalí príkaz na úhradu, šek...

Kombinovaný PS-polohotovostný PS, ide o prepojenie HaBplatieb.
1. platiteľ uhrádza v hotovosti v peň. ústave, v OB
platitel - hotovosť pošta, OB - prevod na účet.
2. príjemca dostane hotovosť od platiteľa, kt. platbou ustku. zo svojho účtu
platiteľ účet - prevod banka,pošta - hotovostný príjem.

Doklady-poštová poukážka typu E a U, šek, vklad na účet prosted. zloženky, plat. karta.
šek - plat. doklad, v kt. vystaviteľ dáva plat. príkaz peň. ústavu zaplatiť doručiteľovi al. osobe uvedenej v šeku, sumu na kt.je šek vystavený.
plat. karta-moderná forma plat. styku, umožňuje rýchly výber peňazí v hotovosti 24 h denne, prostredníctvom bankomatov. Môže sa využívať aj v bezhotovostnom PS pri kúpe TaS vo vybraných obchodoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk