Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárska politika štátu

HP štátu-je súhrn nástrojov rozhodovacích procesov a opatrení štátuv jednotlivých oblastiach ekonom.života na úrovni Mikro a Makroekonomiky.
- nositeľom HP je štát a jeho mocenské vládne orgány a inštitúcie-parlament, vláda, CB...Okrem štátu môžu byť aj medzinárodné organ. a nadnárodné orgány v rámci integračných zoskupení.
Výkonným org.HP je vláda. Ciele HP spočívajú v zabezpečení efekt.politiky,udržanie určitej rovnosti spoloč.a udržiavanie stability.
Ciele členíme:
1) podľa časového hľadiska: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
2) podľa hľadiska stability: zabezp.zamestnanosti, cenovej stability, ekon.rastu, rovnováhy plat.bilancie, optimálneho rozdelovania dôchodkov(soc.zabezp.).


Tieto ciele sleduje Stabilizačná politika,poznáme aj
Expanzívna pol.- podporovanie podn.aktivity výrobcov.Opatrenia na hosp.rast,a snaží sa o celkový rast ekonomiky.
Reštrikčná pol.- opatrenia na obmedzovanie výroby,spomalenie rastu eko.,obmedzuje investície.
Úlohy štát dosahuje pomocov nástrojov HP. Podľa použ.nástrojov:
fiškálna- rozpočtová pol.
monetárna- peň.a úverová pol.
zahranično- obchodná pol.
dôchodková pol.

Monetárna politika-regulácia množ.peňazí v obehu, tak, aby sa vytvorili podm.na rozšírenie alebo obmedzenie úveru.Cieľom je ovplyv.efek.dopyt, zamestnanosť.
Podľa cielov- expanzívna MP a reštrikčná MP.
Štátne org.využ.viaceré nástoje MP:
priame- administratívne-regulácia invest.činnosti-OB poskyt.úver len na zákl.štátnych záruk.Regul.spotreb. úveru-predaj na splátky-org.určia dobu splatnosti.
nepriame- ekonomické- určenie diskontnej sadzby-CB reguluje úverové možnosti OB,určujú úrokové sadzby za kt.si OB požičiavajú peniaze CB. Stanovenie povinných min.rezev-CB stanovuje OB min.mieru rezerv. Operácie na voľnom trhu-CBnakupuje a predáva štátne CP

Ciele HP:
Zabezpečenie efekt.eko
Udržanie urč.miery rovnosti spoločnosti-
Zabezp.a udržanie stability-recesia v 70rokoch priniesla pokles real.produktu,nezamestnanosť, nevyužívanie vyr.kapacít, vysokú infláciu. Žiadný štát nedosiahne plnú zamest.,nizku infláciua slobodné p-kanie.
Fiškálna politika-nástoj regul.eko je štátny rozpočet a jeho príjmová a výdavková časť. Príjmy-z daní,ich výška može motivovať aj demotivovať k investíviam.Ak z vysokých prijmov sú vysoké dane nie je dôvod investovať.
Výdavky- priama možnosť investovať al.podporiť investície súkr.sektora v čase recesie príp.čeliť soc.dopadom-social.výdavky.
Expanzívna FP- rozmach eko,vytvára priaznivé podm pre investície.
Reštrikčná FP- pribrzďuje rozmach eko,pri likvidácií štát.dlhu al.vo vojnovom stave.

Dôchodková politika- sústava opatrení,kt.sa snažia udržiavať infláciu a zároveň vylúčiť negat.soc.dôsledky recesie a nezamestnanosti.
Opatrenia DP:
štát stanovuje min.mzdu
stanovuje max prírastky cien a miezd
podporuje dohody medzi Zam a odbormi-zabezp.sa max pružnosť cien VF, odstránenie monopola 1 zo strán-vytváranie podm. soc.partnerstva v krajinách SE.(u nás - generálne dohoda medzi vládou zväzom p-kateľov a konfederáciou OZ)

Zahranično-obchodná HP- jednotlivé nár.eko sú pospájané množstvom väzieb(medzinár.obchod,deľba práce, výmena info, vedecko-tech.rozvoj).
ZO opatrenia- kvóty-stnovenie mn.dovozu a vývozu,
colné tarify- výška cla,
vývozné subvencie- finan.,daňové,colné...
neviditeľné prekážky dovozu-prísne hyg.a tech.normy,
obmedzenie dovozu- chráni slabší dom.priemysel,
konku dovaž.tovaru- zábrana monopolu dom.výrobcu.

OBSE-org.pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe-obmedzenie dovozu chráni slabší dom.priemysel a konkurencia dováž.T obmedzí monopol dom. výrobcov...regulácia menových kurzov-pôsobí na pohyt TaS,príliv a odliv zahran.fi.zmenou kurzu sa môže dosiahnúť zvýš.al.zníženie vývozu. Znížením kurzu-devalváciou meny sa zníži cena vyvážaného T a tým sa zvyšuje vývoz. Revalváciou meny-sa T v zahraničí zvýši stávajú sa menej konkurencie schopné voči dom.výrobcom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk