referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alan, Alana
Pondelok, 8. marca 2021
Zdroje financovania podnikov v Slovenskej republike a Spolkovej republike Nemecko
Dátum pridania: 20.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: numberfive
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 24 717
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 106
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 176m 40s
Pomalé čítanie: 265m 0s
 

Úvod
Malé a stredné podnikanie plní významnú úlohu vo všetkých krajinách s trhovou ekonomikou. Jeho dynamický rozvoj je jedným zo základných predpokladov zdravého ekonomického vývoja. Malé a stredné podniky svojou vysokou prispôsobivosťou a kreativitou dokážu pohotovo vyhovieť najnovším trendom v dopyte a uspokojovať požiadavky a očakávania i tých najnáročnejších zákazníkov. Nemenej významnú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky aj v oblasti tvorby nových pracovných miest a svojou zdravou rozpínavosťou pozitívne ovplyvňujú vývoj zamestnanosti.
Cielom tejto diplomovej práce bolo zhodnotiť stav malého a stredného podnikania na slovensku, možné zdroje financovania z domácich a zahraničných zdrojov a formy podpory malého a stredného podnikania.
Malé a stredné podnikanie je už aj na Slovensku nosným pilierom celého hospodárstva.

Význam a funkcie malých a stredných podnikov v ekonomike štátu
Práve táto kategória je v rámci rozvinutých ekonomík najpružnejšia, najefektívnejšia a najprogresívnejšia. MSP u nás je dôležité aj pre to, že z hľadiska podielu zo všetkých podnikatelských subjektov dlhodobo presahuje hranicu 95%, podiel na zamestnanosti dosahuje uroveň 60 % a podiel na tvorbe pridanej hodnoty sa tiež blíži k hranici 60 %. Z tohto dôvodu krajiny EÚ, ale aj iné rozvinuté krajiny, venujú stavu MSP maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. Ako napovedajú štatistiky, podpora malého a stredného podnikania sa stala v posledných 20-25 rokoch významnou súčasťou celkovej hospodárskej stratégie ekonomicky vyspelých krajín. O dôležitosti tejto stratégie svedčí aj to, že sa stala predmetom samostatnej kapitoly pre prijatie do EÚ a práve doterajší prístup k MSP v SR je dôvodom toho, že táto kapitola je považovaná v sučastnosti za bezproblémovú. Z pohľadu podnikateľov však už túto bezproblémovosť konštatovať nie je možné. Nie je to možné ani vo svetle ukazovateľov vývoja malého a stredného podnikania z hľadiska jeho funkcií v ekonomike krajiny, z ktorých je v súčastnosti najaktuálnejšia funkcia zamestnanecká. Okrem toho existencia malých a stredných firiem sa považuje za najlepší spôsob udržania konkurencie a zamedzenia monopolu v akejkoľvek oblasti. Legislatíva, finančný systém, spracovanie a poskytovanie informácií a vôbec celá spoločenská nadstavba je prispôsobená tomu, aby čo najlepšie slúžila slobodnému podnikaniu. U nás sa počas socialistickej výstavby podarilo dokonale zlikvidovať všetky zvyšky súkromných firiem. Ich nedostatok bolo a je cítiť na každom kroku. Chýbajúce služby, ľahostajnosť predávajúcich, nedostatok tovaru a jeho nízka kvalita-to všetko u nás bolo v dôsledku monopolu a potláčania podnikateľskej aktivity. Úspech hospodárskej reformy závisí okrem iného aj od toho, ako rýchlo sa podarí vytvoriť zdravé podnikateľské prostredie s množstvom malých a stredných firiem. Najdôležitejšími prednosťami malých podnikov sú najmä dynamika, vysoká prispôsobivosť meniacim sa podmienkam trhu, flexibilita a úzka špecializácia. Pružnosť vlastná malým podnikom, umožňuje rýchlo meniť kapacity a prechádzať na nový predmet činnosti. Veľký podiel malých podnikov tvoria rodinné firmy bez platených zamestnancov. K ich prednostiam patrí najmä úspora mzdových nákladov, dôvera rodinných príslušníkov v prípade zastúpenia. Podobne je to v prípade zastúpenia. Podobne je to aj keď podnikateľ zamestnáva ďalších pracovníkov. Môže im umožniť lepšie mzdy a dáva im možnosť sebarealizácie v práci.

Vo vzťahu k trhu vzniká výhoda malých podnikov v podobe bezprostredného kontaktu so svojimi zákazníkmi.Trhy a spotrebitelia si vyžadujú častú zmenu výrobkov. Veľké podniky potrebujú stabilné trhy, aby mohli priebežne optimalizovať podmienky výroby. Malý pružný podnik sa všeobecne dokáže rýchlejšie prispôsobiť daným zmenám. Štruktúra slovenskej ekonomiky predstavuje nedostatok MSP , ako aj súkromných spoločností, vysoký podiel semifinálnej výroby, zaostávanie používaných technológii. Hlavné znaky malej firmy sú, že má nezávislého vlastníka, je nezávisle riadená a nedominuje v danom druhu činnosti.
Čo sa týka financovania nová firma má nevýhodnú pozíciu v tom, že má menej možností ako dokázať svoju budúcu prosperitu, než firma, ktorá je už zabehnutá. Percento neúspechu nových firiem je vysoké. Všetci, čo sa podielajú na financovaní novozaloženej firmy, sú si tohto rizika vedomí a chcú ho obmedziť na minimum.
Percento bankrotu súkromných firiem je pomerne vysoké. Do roka ubudne zhruba jedna tretina nových firiem, po troch rokoch zostane len polovica a po piatich rokoch jedna tretina z pôvodného počtu firiem. Príčiny úpadku sa časom veľmi menia. Úspech firmy veľmi silne závisí od počiatočného kapitálu. Čím nižšie sú počiatočné investície, tým väčšia je pravdepodobnosť neúspechu. Deväťdesiat percent firiem bankrotuje pre zlú organizáciu a riadenie a len zvyšok v dôsledku zhoršenia vonkajších podmienok, katastrof a podobne.

Inštitúcie pre podporu rozvoja MSP
- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)
- vznikla spoločnou iniciatívou programu Európskej únie PHARE a vlády SR. Hlavným cieľom agentúry je iniciovať rozvoj a rast existujúcich a novozakladaných malých a stredných podnikov SR. NARMSP zabezpečuje koordináciu všetkých aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR, vrátane finančných na meddzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
- hlavné činnosti NARMSP:
a, pripravuje štátnu politiku a stratégiu pre oblasť MSP a predkladá ju ústredným orgánom SR
b, spolupracuuje s finančnými inštitúciami na tvorbe úverových a záručných schém s cieľom stimulovať zakladanie a rozvoj MSP
c, podporuje a rozvíja RPIC, spolupracuje s BIC s cieľom podpory manažérskych, marketingových, finančných a technických schopností jednotlivcov na uplatnenie v oblasti MSP
d, spolupracuje s už existujúcimi európskymi informačnými databázami v podnikateľskej oblasti
e, iniciuje a podporuje rozširovanie škály aktivít v oblasti malých a stredných podnikov prostredníctvom reklamnej kampane pre verejnosť, vydávanie informačnej literatúry, organizovaním konferencií, seminárov a výstav
f, pôsobí v spolupráci s domácimi a zahraničnými sponzormi v prospech MSP v SR

Legislatívne zabezpečenie podpory MSP
Vyspelé európske a zámorské štáty uplatňujú politiku podpory malého a stredného podnikania. Táto politika však v žiadnom prípade neobmedzuje trhový mechanizmus hospodárstva. Vplyv štátnych orgánov sa tu prejavuje hlavne ako koordinačný, podporný a stabilizačný prvok. Prejavom takéhoto vplyvu štátu je vytváranie takého podnikateľského prostredia, ktoré trvale umožňuje vznik a stimuláciu rozvoja malých a podnikateľských subjektov. V transformujúcich sa európskych štátoch má však prítomnosť štátnej politiky podpory MSP špecifický charakter, súvisiaci s riadeným prechodom na trhovú ekonomiku a zapájaním sa do svetového trhu. V priebehu transformačného procesu je MSP v SR sektor, ktorý na seba postupne preberá čoraz väčší vplyv na vývoj makroekonomických ukazovateľov. Malé a stredné podnikanie je tu definované ako významný faktor hospodárskeho rozvoja a z hľadiska rozvoja demokracie ako stabilizujúci prvok.
Skúsenosti z rozvinutých krajín s trhovou ekonomikou jednoznačne potvrdzujú význam malých a stredných podnikov. Tieto v nich predstavujú 80-99% podnikateľských subjektov, tvoria 45-75% podiel na zamestnanosti a produkujú 40-60% hrubého domáceho produktu. Treba poznamenať, že podstatná časť fyzických osôb nie je na Slovensku považovaná za aktívnych podnikateľov a že tento sektor v posledných rokoch zaznamenáva pokles. V oblasti zamestnanosti je potreba značného priblíženia sa k ukazovateľom krajín EÚ.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Výročná správa NARMSP za rok 2000, Výročná správa NARMSP za rok 2001, Slovensko-americký podnikatelský fond, SZRB-výročná správa za rok 2000, SZRB-výročná správa za rok 2001, Kreditanstalt für Wiederaufbau - podporné programy na rok 2001, Nemecká Ausgleichbanka, programy podpory podnikov, Hospodárska podpora - S úspechom na trh - Spolkové ministerstvo hospodárstva a technológie, prehľad programnov v Nemcku, Info-brožúra spolku nemeckých záručných bánk, Info-brožúra Inštitútu nemeckého hospodárstva
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.