Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výnosy

Výnosy – zvýšenie ekonomických úžitkov ÚJ v účtovnom období
Ekonomický úžitok – možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov.

Výnosmi sú tržby za predané výrobky, tržby za poskytnuté služby, tržby za predaný tovar, prijaté úroky z vkladov,..

Zásady účtovania:
- účtujú sa v ÚT 6, narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia na strane Dal
- nemajú začiatočný stav
- účtujú sa časovo rozlíšené
- na konci účt. obdobia pri účt. uzávierke sa konečné stavy prevádzajú zo strany MD na stranu D účtu 710-účet ziskov a strát
- na obidvoch stranách sa účtuje na účtoch účt. skupiny 61

Členenie výnosov:
z hľadiska výsledku hospodárenia
- výnosy z hospodárskej činnosti – tvoria ich účt. prípady, ktoré sa vzťahujú k bežnej pravidelne sa opakujúcej činnosti. Patria sem: tržby za vlastné výrobky a tovar, - zmeny vnútroorganizačných zásob, aktivizácia a iné výnosy z hospodárskej činnosti
- finančné výnosy – tvoria ich účt. prípady súvisiace s finančnými operáciami uskutočňovanými ÚJ
- mimoriadne výnosy – vznikajú v súvislosti s mimoriadne vzniknutými účt. prípadmi, ktoré sú neobvyklé vzhľadom k bežnej činnosti

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk