Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Majetok a zdroje krytia

Majetok sú všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, prípadne vytvára, účelne s ním hospodári.
Môže mať podobu:
- hmotnú – budovy, stavby, nábytok
- nehmotnú – software, patenty
- finančnú – CP, pôžičky, vkladové listy

Všeobecné členenie majetku:
Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
- jeho ocenenie–nadobúdacia cena je viac ako 30 tisíc a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok
Ostatný DHM – je ten, ktorého nadobúdacia cena je 30 tisíc a menej a doba použiteľnosti
dlhšia ako 1 rok
- v účtovníctve sa pri jeho obstarané kúpou nemusí zaradiť do majetku, ale ísť
priamo do spotreby. Ak sa zaradí do majetku, jeho jednorázový odpis je
551/089

Členenie DHM:
■ z hľadiska používania:
- aktívny – priamo sa zúčastňuje výrobného procesu, napr. stroje, zariadenia,..
- pasívny – napomáha výrob. procesu, napr. budovy, haly
■ z hľadiska odpisovania alebo prenosu hodnoty:
- odpisovaný
- neodpisovaný (pozemky, um. diela)

■ z hľadiska technologického (podrobná klasifikácia):
- budovy, haly, stavby
- dopravné prostriedky
- pozemky, trvalé porasty
- stroje, prístroje, zariadenia
- otvárky lomov, pieskovní a technická rekultivácia
- ťažné stádo a zvieratá
- ostatný (drobný) HM – jeho cena je nižšia ako 30 tisíc a doba použiteľnosti min. 1 rok
■ z hľadiska upotrebiteľnosti:
- HM v prevádzke
- HM v oprave
- HM v rezerve
- HM v konzervácii (prostriedky civilnej obrany – plyn. masky)
Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
- jeho ocenenie - nadobúdacia cena je vyššia ako 50 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
Ostatný DNM – jeho ocenenie je 50 korún a menej a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
- v účtovníctve sa pri jeho obstaraní kúpou nemusí zaradiť do majetku, ale ísť
priamo do spotreby. Ak sa zaradí do majetku, jeho jednorázový odpis je
551/079
Dlhodobý finančný majetok (DFM)
- je ten, ktorého doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.
- oceňuje sa OC a neodpisuje sa.

Krátkodobý majetok
- je ten, ktorého doba použitia je kratšia ako 1 rok

Obstarávanie majetku
Podnik ho označuje ako činnosť, ktorou získava majetok dlhodobého charakteru, teda investičná činnosť:
Podnik si môže majetok obstarať:
- kúpa (za úhradu) – takýto spôsob označujeme ako dodávateľská forma získania majetku.
Predmetom nákupu môžu byť aj oceniteľné práva a licencie, čiže DNM.
- vlastná činnosť – ňou si podnik vytvorí majetok sám. Vznikajú mu pritom náklady.

Zaradenie majetku označíme ako aktivovanie majetku.
- bezplatný prevod – darovanie – toto obstarávanie je bezplatné. Vznikajú tu len náklady s
tým spojené.
- preradenie z osobného používania do podnikania – vyskytuje sa prípade individuálneho
podnikateľa
- na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný leasing – vlastníkom je prenajímateľ

Oceňovanie majetku
- je peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v Sk.
Používajú sa pritom tieto ceny:
- vstupná (VC)- je celková vyčísliteľná cena DM, za ktorú majetok získame.
Môže byť:
-obstarávacia – je tá, ktorou sa majetok obstaral i náklady súvisiace s jeho obstaraním
-reprodukčná obstarávacia – cena, za ktorú sa majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať, keď ho účtujeme
-vlastné náklady (VN) – oceňujeme ním majetok vytvorený vlastnou činnosťou
-zvýšená vstupná cena – je súčtom vstupnej ceny (OC, ROC, VN) a technického zhodnotenia majetku.
- zostatková (ZX)- je cena, ktorá sa vyčísli ako rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovými
odpismi (oprávkami)
- vyjadruje stupeň opotrebenia majetku
Opotrebenie majetku
DM sa vo výrobnom procese nespotrebuje naraz, ale sa postupne opotrebúva a stráca na cene. Súvisí so životnosťou majetku –doba používania DM, plynie od okamihu jej zaradenia do používania až po okamih, keď stratí svoje úžitkové vlastnosti a je potrebná jeho likvidácia.
- je postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku
Môže byť:
- materiálne – postupné zmeny úžitkových vlastností
- hodnotové – postupný prenos hodnoty majetku do výrobkov alebo služieb
Jeho druhy:
- fyzické – vzniká v dôsledku skutočného používania majetku, prejavuje sa zmenami jeho hmotnej podstaty. Pôsobia naň: kvalita materiálu, používaná technológia, kvalita údržby a opráv, kvalifikovanosť pracovníkov
- morálne – vzniká vplyvom technického pokroku. Môže byť: v dôsledku rastu produktivity práce pri výrobe majetku (výroba je lacnejšia a cena klesá), v dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku (vyrobí sa technicky dokonalejší výrobok)

Odpisovanie majetku
DM môžeme rozdeliť na:
- neodpisovaný – pozemky, umelecké diela, kultúrne pamiatky,...
- odpisovaný – je celý ostatný DHM a DNM okrem toho, ktorý je neodpisovaný

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk