Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zásobovanie

Zásobovanie je činnosť, ktorá súvisí s obstarávaním materiálu.

1.Plánovanie zásob – zúčastňujú sa ho vedúci prevádzky, výrobného a odbytového strediska, skladník a iní. Veľkosť zásob závisí od veľkosti závodu, odbytu, vzdelanosti prevádzky o dodávke a spôsobe dodávania.

2. Obstarávanie zásob sa zabezpečuje na základe výrobného programu. Dodávky rozdeľujeme podľa času na pravidelné (1-dňové, viac-dňové) a nepravidelné (v prípade vyčerpania zásob objednať podľa potreby alebo podľa ponuky – dýleri, prospekty).

3. Príjem zásob do skladu prebieha v 2 etapách:

·Odber zásob (dodávka) – Odberateľ je povinný prevziať dodávku za prítomnosti zástupcu dodávateľa, ktorý kontroluje, či dodávka zodpovedá dodaciemu listu. Ak odberateľ zistí nezrovnalosti, je povinný s dodávateľom spísať protokol o skutočnom stave.

·Preberanie tovaru uskutočňuje skladník v sklade. Pri prebierke vykonáva kontrolu (kvalitu, kvantitu, trvanlivosť). Žiaden tovar nemožno prevziať bez dokladu.
-dodací list – sprievodný doklad tovaru
-faktúra – doklad o pohľadávke dodávateľa u odberateľa

4.Skladovanie a evidencia zásob – príjem tovaru do skladu zapisujeme do príjemky na základe skutočného odobratého množstva tovaru. Každému dodávateľovi sa vytvorí samostatná príjemka. Jednotlivé druhy zásob, ich pohyb a stav sa vedie na skladových kartách a závesných štítkoch. Výdajka sa vydáva pri výdaji zásob zo skladu. Prevodka zase na prevod do inej časti závodu. Skladovanie je činnosť, ktorá slúži na uloženie tovaru a tým zabezpečuje dostatok zásob. Sklady sú kryté, polokryté a otvorené. V ZSS rozlišujeme sklady suché, chladené, mraziace, pomocné príručné (súčasť výr. a odbyt.strediska).

5.Výdaj zásob zo skladu – Skladník na základe povereného pracovníka, ktorý mu predloží žiadanku (druh, množstvo, akosť, cena, dátum, podpis) mu pripraví tovar, ktorý si pracovník môže vložiť buď do príručného skladu, alebo ho hneď použije.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk