Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálne zabezpečenie

SOCIÁLNE POISTENIE:
1. nemocenské poistenie
· nemocenské dávky (od 11.dňa platí poisťovňa)
· vyrovnávacie dávky (PN do 10 dní platí zamestnávateľ)
· ošetrovné (OČR)
· materská

SADZBY : zamestanec 1,4% z vymeriavacieho základu, zamestnávateľ 1,4%. SPOLU: 2,8%.

2. dôchodkové poistenie
· starobné poistenie – tvorí starobný dôchodok, predčasný dôchodok, vdovecký a vdovský dôchodok, sirotský dôchodok –
SADZBY : Zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%. SPOLU : 18%
· invalidné poistenie
SADZBY : Zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%. SPOLU : 6%
SPOLU : 18 + 6 = 24%

3. úrazové poistenie – platí len zamestnávateľ – SADZBA : 0,3 – 2,1% z vymer.základu.
Delí sa na: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorázové odškodnenie, rehabilitácia a rekvalifikácia, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada za pohreb alebo liečenie.

4. garančný fond – platí len zamestnávateľ – SADZBA : 0,25% - ak zamestnávateľ nie je schopný platiť.

5. poistenie v nezamestnanosti – poistenie zamestnanca, keď stratí prácu.
SADZBA : Zamestnanec 1%, zamestnávateľ 1%. SPOLU : 2%.
Poistencami všeobecne sú: zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO – podnikatelia.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE:
Bolo založené opäť v 1993. Je to poistenie, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť.
Uhrádza:
· zdravotnú starostlivosť
· kúpeľnú liečbu
·l ieky
· za lôžkových pacientov

Všetky osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt, sú povinní si plniť povinnosť, ktorú ukladá zákon. Platitelia sú tí istí ako pri ostatných poisteniach.
SADZBA: 14% z vymeriavacieho základu – zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk