Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Služby v cestovnom ruchu, klasifikácia

CR rozumieme súbor činností zameraných na uspokojenie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska za účelom zotavenia, poznávania kultúrného a spoločenského vyžitia, kúpeľnej liečby alebo služobných ciest. Služby predstavujú užitočné činnosti nemateriálneho charakteru, ktoré uspokojujú potreby osôb zúčastňujúcich sa na CR.

Klasifikácia služieb:
Podľa významu v spotrebe účastníkov:
· základné – umožňuje premiestnenie účastníkov CR z miest ich trvalého bydliska do rekreač.priestoru a späť
· doplnkové – sú spojené s využívaním vlastností charakteristických pre konkrétny rekreač.priestor

Podľa charakteru spotreby:
· vecné (oprava lyží)
· osobné (odnesenie batožín)

Z hľadiska ekvivalentnosti výmeny pri poskytovaní služieb ide o:
· platené (hradia sa z individuálnych príjmov obyvateľstva)
· neplatené (priamo z príjmov spoločnosti, firmy,..)

Podľa funkcií, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov (najčastejšia klasifikácia):
· Dopravné
Umožňuje prepravu účastníkov CR medzi miestom trvalého bydliska a strediska CR. Súčasťou sú aj služby, ktoré sa netýkajú bezprostredne prepravy – poskytovanie informácii o dopr.spojoch, rezervovaní miest v dopr.prostriedkoch, úschova batožín,...Doprava je jedna z podmienok vzniku a rozvoja CR.

CR kladie na dopravu viaceré požiadavky:
- schopnosť zabezpečiť prepravu účastníkov do cieľ.miesta a späť v čase pobytu
- schopnosť v čo najkratšiom čase prepraviť účastníkov do cieľ.miesta
- zabezpečiť pohodlie (na dlhšie cesty podmienky na prespanie, stravovaie, rozptýlenie TV alebo rádiom.

· Ubytovanie
Súvisí s pobytovou stránkou CR. Umožňuje prenocovanie alebo prechodné ubytovanie účastníkov CR. Ich súčasťou sú aj služby súvisiace s pobytom hostí v ubyt.zar. – podávanie info, úschova batožín a jej preprava, budenie hostí, požičiavanie spoloč.hier, úschova cenností v trezore, .. Zariadenia poskytujú okrem ubytovania a stravovania aj platené/neplatené doplnkové služby (pranie, žehlenie bielizne, požičiavanie šport.náradia, predaj spomienkového tovaru).
· Stravovanie
Zabezpečuje uspokojenie základných potrieb výživy. Ide o služby základného/doplnkového stravovania, spoloč.-záb.služby s hudobnou produkciou, kultúr.programom,... Stravovacie služby sú jednou zo základných podmienok rozvoja CR.

· Sprostredkovateľské služby
Súvisia so sprostredkovaním účasti na CR. Toto sprosteredkovanie zabezpečujú CK alebo sami účastníci. Ide o sprostredkovanie dopravy, ubytovania, stravovania, poistenia, kúpeľných služieb,.. CK poskytujú aj vlastné služby. Často zabezpečujú dopravu vlast.prostriedkami a ubytovanie, stravovanie vo vlastných zariadeniach.

· Sprievodcovské služby
Poskytujú sprievodcovia prostredníctvom CK. Ich predmetom je opakované sprevádzanie účastníkov CR. Sprievodca môže byť: miestny, horský, kultúrno pamiatkový alebo jaskynný.

· Kúpeľné služby
Komplex činností suvisiacich s kúp.liečbou a pobytom v kúpeľoch. Tvoria ich základné liečebné, kúpeľné a lekárské služby, doplnkové služby (liečebná kozmetika, manikúra, predaj pohľadníc, zmenárenské služby). Základňu kúp.liečby tvoria prírodné liečebné zdroje a zariadenia umožňujúce pobyt v kúpeľoch.

·Spoločensko – kultúrne služby
Uspokojujú spoločenské, kultúrne potreby účastníkov CR. Poskytujú ich kulturne, spoloč.-záb. a osvetové zariadenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk