referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Typy organizačných štruktúr
Dátum pridania: 30.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krevetkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 591
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Typy OŠ podniku sú závislé od druhu podnikových útvarov aj vzťahov medzi nimi. Rozlišujeme tieto typy OŠ:

a.LÍNIOVÁ OŠ – je najstaršou a najjednoduchšiou OŠ. Dodržiava sa zásada podriadenosti nižších útvarov jedinému zodpovednému vedúcemu.
Robotníkovi v dielni je jediným nadriadeným majster. Majstrom je nadriadený vedúci prevádzky. Vedúcemu prevádzky zase riaditeľ.
Predpokladom na uplatnenie tejto OŠ je, aby líniový pracovník poznal oblasť, ktorú riadí a na základe ktorej mohol dávať príkazy podriadeným. Táto štruktúra sa používa iba v malých podnikoch s počtom 30 pracovníkov.

b.FUNKČNÁ OŠ – Je ťažké zvládnuť široký rozsah funkcií jedným zodpovedným vedúcim, preto sa odborné funkcie riadenia delia na útvary, z ktorých každý usmerňuje podriadených v rámci svojej špecializácie. Pracovník je tým podriadený viacerým nadriadeným, ktorý majú právomoc. Výhodou je kvalifikovanejšie riadenie. Nevýhodou býva vyskytovanie sa protichodných príkazov, alebo duplicitných prác od nadriadených.

c. LÍNIOVO ŠTÁBNA OŠ - vznikla kombináciou líniovej a funkčnej OŠ s využitím predností každej z nich. Zabezpečuje jednotné vedenie a zároveň špecializáciu a odbornosť. Základom systému riadenia v podniku je líniové riadenie, ktoré zabezpečujú línioví vedúci so svojimi líniovými útvarmi. Vedúci nesú plnú zodpovednosť za zverený úsek (majster – dielne). Na výkon odborných činností sa vytvára skupina špecializovaných útvarov – štáb. Jeho úlohou je poskytovať odborné rady, služby, podklady na rokovania. Štábne útvary nemajú prikazovacie právo, plnia iba poradenské alebo pomocné úlohy. Na čele štábného útvaru je vedúci, ktorý je podriadený líniovému vedúcemu.

Príklady:
·Pracovníci pomáhajúci vedúcemu pri administratívnych a organizačných prácach (sekretariát)
·Pracovníci – odborný poradcovia, ktorý pomáhajúci vedúcemu pri odbor.prácach (tajomník, poradca riaditeľa)

d. CIEĽOVO – PROGRAMOVÉ OŠ – predchádzajúce typy OŠ sa dnes považujú už za klasické. S vývojom teórie manažmentu sa vyvíja aj oblasť cieľovo – programovej OŠ a považujeme ju za moderné typy OŠ. Zaraďujeme sem:

·Projektová OŠ – progresívny typ, ktorý je založený na princípe vytvárania projektových útvarov – vyčlenená skupina pracovníkov s kvalifikáciou, skúsenosťami a špecializáciou na dobu riešenia úlohy či projektu v podniku. Na čele je vedúci projektového útvaru. Má líniovú právomoc voči podriadeným. Po skončení prác na projekte sa pracovníci vrátia späť do svojich materských útvarov. Táto forma je perspektívna – dáva predpoklady na úspešné vypracovanie úlohy.

·Maticová OŠ – je pružná na riešenie konkrétnych situácii v podniku. Uplatňuje sa v podniku, kde treba zohľadniť 2-viac kritérií. Cieľom je zjednotiť úsilie rozličných odborov na riešenie projektu. Existencia tímu je dočasná. Pracovníci sú mnohostranne podriadený – aj materským vedúcim, aj vedúcim projektu.

Skladá sa z:
·Líniových útvarov (riadi podriadené pracoviská)
·Funkčných útvarov (zabezpečujú špecializované oblasti – marketing,..)
·Projektových útvarov (na projektové úlohy)

Medzi týmito útvarmi sú prepojenia pomocou vertikálnych a horizontálnych vzťahov v podobe matice.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.