Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Malohont: Ekonomický potenciál

Gemer – Malohont sa rozprestiera v strednej časti južného Slovenska (toho času časť Banskobystrického kraja). Nachádza sa tu časť Slovenského Rudohoria, Rimavská kotlina, Rožňavská kotlina a časť Slovenského Krasu.
Oblasť je vhodná aj pre rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva, ale na základe zemepisných, prírodných a kultúrnych daností sa viac uplatní cestovný ruch, turistika, agroturizmus a iných obchodno-ekonomických aktivít. Gemer – Malohont momentálne patrí medzi najzaostalejšie regióny. Percento nezamestnanosti je veľmi vysoké, a v posledných rokoch nekleslo pod 30 %. Na základe najnovšej štatistiky v našom regióne žijú občania podľa národností cca. 55% slovenskej, 40% maďarskej a 5% rómskej. Región je bohatý na prírodné krásy s premenlivou flórou a faunou, svedčia o tom chránené prírodné oblasti. Návštevníkov láka množstvo prírodných krás, kultúrne a historické pamiatky. Úrodná pôda je kvalitná, podnebie umožňuje rozvoj poľnohospodárstva, oblasť je bohatá na minerálne zdroje. Obyvatelia gemerského regiónu sa pýšia bohatou kultúrnou minulosťou, zachovávajú svoje kultúrne tradície a sú otvorení aj pre modernú kultúru. K rozvoju úrovne regiónu je potrebná vnútorná i vonkajšia podpora.

Zásadnou úlohou regionálnej politiky akéhokoľvek štátu je postupné vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, sociálno-ekonomická súdržnosť a sústavné zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Vstup do Európskej únie nám prináša možnosŤ zapojiť sa do regionálnej a štrukturálnej politiky Spoločenstiev a v rámci nej využiť zdroje vyhradené na podporu zaostávajúcich, ekonomicky slabých a štrukturálne nevyvážených regiónov Slovenskej republiky. Strategický cieľ, ktorý si Slovenská
republika určila pri realizácii svojej regionálnej politiky počas nasledujúcich niekoľko rokov je zabezpečiŤ taký vývoj, aby do roku 2006 hrubý domáci produkt na obyvateľa
Slovenskej republiky dosiahol úroveň nad 50% priemeru hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie. Z pohľadu súčasného stavu sa predpokladaný rast hrubého domáceho produktu musí uskutočňovaŤ za podmienky vyváženého ekonomického
a sociálneho rozvoja regiónov, harmonického usporiadania a racionálneho vyuŽívania celého územia Slovenskej republiky a na princípoch trvaloudržateľného rozvoja.
Predpoklady a súčasný stav v regióne:
Poloha
Mesto a okres ležia v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimavy, obklopené CHKO Cerovou Vrchovinou a NP Muránska Planina. Rimavská Sobota je dnes okresným mestom s 25 118 obyvateľmi (spolu s pričlenenými obcami Vyšná a Nižná Pokoradz, Mojín, Dúžava, Bakta).
Priemysel
Jeho priemyselnú bázu predstavujú hlavne potravinárske závody (Gemercukor a.s., Pivovar a Sladovňa Gemer s.r.o., R.S.k s.r.o.- Konzerváreň, Mäsopriemysel - TAURIS a.s., Gemernákup a.s., Gemerská mliekáreň a. s., SPOHYPO a. s. ) a iné (RIMAVAN CHVDI).
Vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie mladej generácie mesta, bližšieho a vzdialenejšieho okolia zabezpečuje šesť plnoorganizovaných základných škôl, tri odborné učilištia (strojárske, poľnohospodárske a služieb) a štyri odborné školy (Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredná poľnohospodárska technická škola a Stredná potravinárska škola).
Pamätihodnosti
- rímsko-katolícky kostol Sv.Jána Krstiteľa, vybudovaný na základoch pôvodnej gotickej baziliky, mimoriadne vzácny je centrálny obraz "Sťatie sv.Jána Krstiteľa, najlepšia práca Vincenza Fischera
-kostol reformovanej cirkvi
-kostol ECAV
-župný dom, pôvodne hotel Čierny orol, postavený podľa architektonického návrhu Fr. Miksa
-župný dom -Grémium
-gymnázium, radnica, detský útulok,
-budova bývalých delostreleckých kasární, dnes Gemersko-malohontského múzea, ktoré vo svojich zbierkach ochraňuje vzácne archeologické nálezy z vykopávok v meste, vo Včelinciach, Kyjaticiach, Skerešove, atrakciou je múmia egyptskej ženy z 26. dynastie z rokov 945-525 pr.n.l. z mesta Abusír-el-Melek. Uvedené budovy dnes tvoria mestskú pamiatkovú zónu.

Kultúra
Mestská galéria, ktorá vo svojej expozícii a počas leta aj na námestí, prezentuje súčasné umenie.
Výhodnú polohu v Tomašovej má Hvezdáreň, európsky známa pozorovaniami zákrytov hviezd.
V meste pôsobia: Ženský spevácky zbor, spevácke kvarteto, dychová hudba Sobotienka, folklórne súbory Rimavan a Új Gömör, detské folklórne súbory Lieskovček a Oriašok, divadelné súbory Divosud, Badido, Pictus, DDS Buratinko.
Možnosti športu v regióne

Oddych pri športe nájdete v športových kluboch a oddieloch : futbalovom, hokejovom, tenisovom, volejbalovom, zápasníckom, džudistickom a jazdeckom oddieli Tauris-Pegas na Kurinci . Osvieženie domáci aj hostia nájdu v Mestskej záhrade, plážovom kúpalisku a mestskej plavárni.
Doterajšie možnosti cestovného ruchu a rekreácie

Známe letovisko Kurinec ponúka návštevníkom kúpanie vo vodnej nádrži, ubytovanie v hoteli alebo campe, člnky a vodné bicykle, minigolf a ruské kolky.
Vodná nádrž Teplý Vrch s najteplejšou vodou na Slovensku vám ponúka ubytovanie a stravovanie v rekreačnom zariadení ORMET a DRIEŇOK.
Možnosti turistiky
V gemersko malohontskej oblasti je z turistického ruchu najviac prepracovaná oblasť cykloturistiky. Ostatné možnosti agroturistiky, alebo inej rekreácie sú dosť nevyužívané. Označené cyklotrasy sú: R.Sobota-N.Pokoradz, Čerenčany, Rim. Sobota-Vyšná Pokoradz-Horné Zahorany-Kraskovo-Vyšný Skálnik, Rim.Sobota-Bakta-Semsúrov-Veľký Blh,Teplý Vrch-Padarovce-Nižná Pokoradz, Rim.Sobota-Majša-Antalka-Babin Vrch, Rim.Sobota-Kurinec-Suchomlynské údolie, peším odporúčame výlet náučným chodníkom na Šomošku, do pôsobiska slovenského rozprávkára, do Drienčan, cestou lásky z Fiľakova na Muráň, ktorou chodil F.Vesselényi na "zálety" za muránskou Venušou.
Tradičné podujatia

- Kultúrne leto - cyklus aktivít proti letnej nude
- LETAVY /letný tábor výtvarníkov na Kurinci
oGemersko-malohontský jarmok, ktorý predstavuje aj výrobky ľudových výrobcov a remeselníkov z nášho mesta - rezbárske, remenárske, hrnčiarske ba aj zvonolejárske
oDobšinského rozprávkový Gemer - medzinárodné stretnutie priateľov, obdivovateľov a tvorcov rozprávok pre deti všetkých umeleckých žánrov, inšpirovaný zberateľskou činnosťou Pavla Dobšinského.
Tradičné jedlá

ak navštívite naše mesto, radi vám ponúkneme gemerské guľky, halušky, zemiakové placky, kapustníky, alebo pirohy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk