referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Marketing - ťahák
Dátum pridania: 22.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ikaz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 411
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Market.-spol.+ riad. proces, v kt. jednotlivci a skup. Získavajú prostred.vytvár.a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú. Potreba- pocit nedostatku; želanie –predstava o exist.proukte a službe; dopyt-želanie nakúpiť urč.tovary; Produkt- čokoľvek, čo uspokojí potreby al.želania; Trh- miesto výmeny, kde sa stret.ponuka a dopyt; Hodnota-schopnosť produktu uspokojiť súhrn potrieb; Podnik- organizácia, kt.poslaním je dodávať produkty na trh v optim.podm. rentability, má svoje poslanie, zdroje a komepetencie. Stupne M: 1.základný (A.výrob.fil.- introverzia, nedôvera voči vonk.pros, sustreď. Na produkt, prevaha inter.org. funkcií podniku, byrokacia, static.predstava o prostr. a ekon. B.market.fil.-extroverzia, dôvera a otvorenosť, sústreď. Sa na trh, prevaha obchodníkov, decentraliz.organiz, dynamická predstava o prostr.a ek.) 2.medzistupeň – integrál.súčasť market.fil, tvorí prístup vychádz. z analýzy trhu a market.prostr, smeruje k plánovaniu, realiz, kontrole rozhodnutí – market. Prístup (diagnostická analýza, stanovenie cieľov, vyprac.mark.mixu, kontrola) 3.najvyšši stupeň- súbor metód a techník, kt. umož. Získať trh, zákazníkov a udržat si ich. Princípy M: 1.segmentácia 2.výber cieľ.trhu 3.trh.pozícia

Market.mix: 1.produkt 2.cena 3.distrib. 4.market.komunik. Prvky etic.kódexu:1. vyhýb.sa lúpež.cenám 2.nekorumpovať 3.rešpekt.zákony 4.podpor.spol.život Orientácia podniku:1. výrobná 2.výrobková 3.orien.na predaj 4.market.orien. 5.spol.orien.mark. Nové tendencie v M: 1.rozvoj makro+megamarketingu 2.zavádz.inf.technológií 3.hypersegmentácia a marketing na mieru 4.konkurenč.stratégie súvis.s ofenzív.market. 5.interný mark. 6.mark.nákupu Spol.orient.klasif.produktov: 1.želané produkty (uspokojenie+úžitok) 2.obľúb.prod.(uspok.+nemusí byť úžit.) 3.prospeš.prod. (neuspokoj.+úžitok) 4.neuž.prod.(neuspokoj.+neužit.) Kritika M: 1.zavádz.tvorba cien 2.zavádz.mark.komun. 3.zavádz.balenie 4.zavádz.info Hnutia na regul.M: 1.konzumerizmus (ochrana práv spotreb.) 2.enviroment. (ochrana ŽP) Práva spotreb.:1.p.na uspok.zákl. potrieb 2.p. na bezpeč. 3.p. byť infor. 4.p. na výber 5.p. byť vypočutý 6.p. na náhradu 7.p. na spotreb. výchovu 8.p. na zdravé ŽP M.prostredie: 1.mikroprost. (A. inter.-oddelenia, B.exter.-dodáv., mark.sprostred., sprostred., firmy fyz.distrib., agentúry mark.služieb, fin.sprostred, zákaz., konkurenti, verejnosť=fin.+ mediál.+vlád.+miest.+ všeob. + inter) 2.makroprost. (demogra., ekon, prír, technolog, polit., kultúr.) Spotreb.správanie(nákup a spotreba): 1.pred nákupom 2.počas nákup. 3.po nákupe Čierna skrina= market.+ostat.podnety=>reakcia kupuj. Faktory spotreb.správ.:1.kultúr. 2.spol. 3.osob. (zamest., ek.sit., živ.štýl, osobnosť) 4.psychol. (motivácia, vnímanie, poznáv., učenie, presvedčenie, postoj) Proces rozhod. o nákupe: 1.poznanie problému 2.zromaž.info (person, komerč, verej.zdroje+ skúsenosti) 3.hodnot.alternatív 4.nákup.rozhod. 5.správ.po nákupe Štádiá procesu prijímania nových produkt.:1.vnímanie 2.záujem 3.hodnot. 4.skúš. 5.prijatie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.