Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ivan Trhy

FT-je trh na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb kapitálu medzi jednotlivými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle. FT je celok ktorý sa skladá z dielčích trhov na ktorých sa obchoduje s konkretnym druhom peň. kapitálu. Každé členenie FT je vždy zjednodušené lebo neumožňuje pojať FT v neveznosti a vzájomným prelínaním všetkých jeho súčastí. Funkcie: 1 mobilizuje peň prostr. zo všetkých zdrojov – akumulačná funkcia. 2 umiestňuje tieto prosttr. jednak v oblasti reálneho kapitálu a jednak v oblasti CP – alokačná funkcia. 3 prerozdeľuje predtým zmobilizovaný kapitál – prerozdelovacia funkcia. 4 selektívna funkcia.


PT – Produkty: 1 Depozitá – sú medzibankové pôžičky s pevne dohodnutou lehotou splatnosti, sú nevypovedateľné. Na PT sa obchoduje s depozitami so splatnosťou od 1 dňa až do 1 rok v štandardných relatívne vysokých objemoch. 2 Pokladničné poukážky – sú nekúponové diskontované CP so splatnosťou do 1 roka. Nemajú listinnú podobu a za ich evidenciu zodpovedá registračné miesto. Emitovanie, primárny predaj, sekundárne obchodovanie a spätný nákup PP sa uskutočňuje na trhu krátkodobých CP. Správcom trhu je NBS. 3 Zmenka- je listinná CP ktorý vyjadruje bezpodmienečný záväzok zmenkového dlžníka vyplatiť majiteľovi zmenky v určitý deň a na určenom mieste dlžnú sumu. Zmenka je veľmi pružný spôsob ako získať potrebné prostriedky. Uroková sadzba závisí od bonity klienta a momentálnej situácie na trhu. 4 Depozitné certifikáty – sú listinné CP ktoré emitujú komerčné banky aby získali vklady klietnov.


KT – Produkty: 1 Dlhopisy – sú CP s ktorými je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v nominál. hodnote a vyplatenie výnosov k určitému dátumu a povinnosť osoby opávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Môžú ich emitovať štát, banky a obchodné spoločnosti. 2 Akcie – sú CP ktoré vyjadrujú vlastnícky vzťah k spoločnostiktorá ich emituje. Druhy akcii: kmeňové akcie – vš. majitelia majú rovnaké práva sú voľne prevoditeľné. Prioritné akcie – prednostné právo na vyplatenie dividendy zbavujú hlasovacieho práva na valnom zhromaždení. 3 Podielové listy – vydávajú invest. spoločnosti ako potvrdenie o vložení fin. prostr. podielnika. Sú s nimi spojéné práva na zodpovedúci podiel na majetku a právo podielať sa na výnose.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk