referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Národná banka Slovenska a jej úlohy
Dátum pridania: 28.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maturita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 611
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 

Banková sústava u nás je dvojstupňová:

1. stupeň: Národná banka Slovenska, ktorá pôsobí ako centrálna banka
2. stupeň: obchodné banky, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť 

Národná banka Slovenska je centrálna banka Slovenska, banka bánk, banka štátu, emisná banka. Je to právnická osoba so sídlom v Bratislave, nezapisuje sa do Obchodného registra. V majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom vystupuje ako podnikateľ, ale nie je komerčne orientovaná. Pri vydávaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov má postavenie ako ministerstvá a iné orgány štátnej moci. 

Hlavný cieľ Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Pre dosiahnutie tohto cieľa plní aj ďalšie funkcie, a to:

 • vydáva bankovky a mince, vrátane pamätných bankoviek a mincí, 
 • riadi a koordinuje a zabezpečuje platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku,  
 • vykonáva dohľad nad fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností, 
 • okrem toho vykonáva aj ďalšie činnosti: 
 •  vystupuje ako pokladnica štátneho rozpočtu (banka štátu) 
 • riadi devízové hospodárstvo štátu, hospodárstvo vo vzťahu k zahraničiu, spravuje devízové rezervy, riadi medzinárodný platobný styk 
 • zastupuje Slovenskú republiku v menovej oblasti (v medzinárodných finančných inštitúciách a v operáciách na medzinárodných finančných trhoch)

Vzťah Národnej banky Slovenska k vláde:
- pri rešpektovaní svojho hlavného cieľa podporuje hospodársku politiku vlády
- plnenie úloh zabezpečuje nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej správy a od ďalších právnických a fvzických osôb

Orgány Národnej banky Slovenska:

Banková rada - najvyšší riadiaci orgán
Direktórium - výkonný orgán
Navonok Národnú banku Slovenska zastupuje guvernér.

Obchody Národnej banky Slovenska:

- obchody s bankami (NBS ako banka bánk) - vedie účty bánk a prijíma ich vklady, predáva bankám alebo nakupuje od nich vybrané cenné papiere, poskytuje bankám úver na dobu maximálne 6 mesiacov, môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov
- obchody so Slovenskou republikou (NBS ako banka štátu) - vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, účty štátnych finančných aktív a pasív, účty štátnych fondov, účty štátnych rozpočtových organizácií, účty ďalších subjektov, ktoré hospodária s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, dáva do predaja štátne dlhopisy, prípadne vykonáva ďalšie činnosti s nimi spojené (správu, výplatu úrokov, splácanie a prevod, atď.)

Právomoc Národnej banky Slovenska v devízovom hospodárstve:

 • vyhlasuje kurz slovenskej koruny k cudzím menám 
 • má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a v devízových hodnotách a disponuje nimi 
 • obchoduje so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami a určuje podmienky obchodovania 
 • vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu 
 • koordinuje a usmerňuje platobný styk so zahraničím 
 • môže viesť účty svojim klientom v cudzej mene

Dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska - NBS vykonáva dohľad nad fungovaním bankového systému a nad bankami, nad Fondom ochrany vkladov, prípadne aj ďalšími osobami

Hospodárenie Národnej banky Slovenska - NBS hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje banková rada. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.

 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.