Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodné (komerčné) banky

Banka je právnická osoba, založená ako akciová spoločnosť. O udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska, v niektorých prípadoch po dohode s Ministerstvom financií SR.

Základné imanie obchodnej banky musí byť minimálne 500 miliónov Sk len v peňažnej forme.

Základné činnosti banky:

a) prijímanie vkladov (patrí medzi pasívne operácie komerčnej banky)
b) poskytovanie úverov (je aktívnou operáciou komerčnej banky)

Vklad (depozit) - je to peňažná suma, ktorú vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičia banke. Vklady vrátane dohodnutého úroku predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi.
Úver - je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov bankou za určitú náhradu (úrok). Predstavuje záväzok dlžníka (klienta) voči banke zaplatiť dlh vrátane dohodnutého úroku.

Ďalšie činnosti komerčnej banky:
 • platobný styk a zúčtovanie
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
 • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu
 • zmenárenská činnosť
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. platobných kariet, cestovných šekov, a pod.)
 • finančný lízing
 • vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
 • poradenské služby
 • vydávanie cenných papierov
 • uloženie cenných papierov a vecí
 • prenájom bezpečnostných schránok a ďalšie.
Bankový dohľad - vykonáva ho Národná banka Slovenska nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Nútená správa - opatrenie Národnej banky Slovenska pri zistení závažných nedostatkov v činnosti obchodných bánk, pričom:
 • sa pozastavuje výkon funkcií všetkých orgánov banky,
 • pôsobnosť štatutárneho orgánu (predstavenstva) a dozornej rady prechádza na správcu, ktorého vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska
 • nútená správa a jej skončenie sa zapisuje do obchodného registra
Pri pretrvávaní nedostatkov Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií odoberie povolenie na výkon bankových činností.
Príkladom komerčnej banky je napr.: VÚB - Všeobecná úverová banka, SLSP - Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, OTP banka, ČSOB - Československá obchodná banka, UNI banka, ING banka, HVB banka, Poštová banka a pod.

Obchodné banky delíme podľ dvoch dôležitých hľadísk:

1. podľa zamerania

a) univerzálne - vykonávajú všetky druhy bankových činností
b) špecializované - zameriavajú sa na určitú geografickú oblasť, klientelu alebo určitý okruh činností

2. podľa vlastníctva

a) súkromné
b) družstevné
c) štátne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk