Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Aktívne a pasívne operácie bánk

Banky vykonávajú obchodné operácie pasívne a aktívne. 

U pasívnych operácií ide o sústreďovanie cudzích zdrojov, ktoré predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu, potrebného na podnikanie. Banka tu vystupuje ako dlžník. Cudzí kapitál predstavujú vklady: vklady na požiadanie, úsporné vklady, termínované vklady, vkladové listy, bankové obligácie a taktiež ho predstavujú úvery a pôžičky od centrálnej banky a od ostatných bánk. 


Pre obchodnú banku je pri získavaní cudzích zdrojov veľmi dôležitá štruktúra získaných zdrojov a výška úroku, ktorú sa banka zaväzuje zaplatiť. Úrok je cena, za ktorú dáva veriteľ svoje peňažné prostriedky dlžníkovi na používanie počas dohodnutej doby. 


Vklady na požiadanie sú vlastne peniaze, ktoré si klienti ukladajú na svoj bežný účet a môžu nimi voľne disponovať. Sú to vklady bez časovej viazanosti a pre banku sú veľmi nákladným a najmenej stabilným cudzím zdrojom, preto sú aj najmenej úročené. Úsporné vklady slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta a nemožno ich využívať v platobnom styku. Pre banku sú pomerne stabilný úverový zdroj, preto je pri nich vyšší úrok. Najčastejším dokladom je vkladná knižka. Termínované vklady sú dlhodobejšie viazané vklady, klient sa dobrovoľne zaväzuje nedisponovať s vkladom po určitý čas. Pre banku sú pomerne stabilným peňažným zdrojom. Často sú spojené s mnohými výhodami, úročené sú vyššou úrokovou sadzbou. Vkladové listy a bankové obligácie - banka získava cudzie zdroje aj predajom vkladových listov a bankových obligácií. Úvery a pôžičky od iných bánk - a to od centrálnej banky a iných obchodných bánk. 

Aktívne bankové operácie zahŕňajú činnosti, v dôsledku ktorých sa mení objem aktív. Banka vystupuje ako veriteľ. Patria sem úverové operácie a investičné činnosti bánk.
Úverové operácie : 
Bankový úver - jedná sa o dočasné požičanie peňazí obchodnou bankou klientovi za určitú cenu (úrok). Banka vystupuje ako veriteľ, dostáva od dlžníka veriteľský úrok, ktorý je pre ňu výnosom. Pri zabezpečovaní úveru uplatňuje banka tieto princípy :

zmluvný princíp - písomná forma zmluvy o úvere, uvedenie základných náležitostí, práva a povinnosti veriteľa a dlžníka, suma alebo limit, predmet úverovania, časový plán a spôsob čerpania úveru

princíp účelovosti - pred podaním žiadosti o úver si žiadateľ preverí, či mu bude banka financovať jeho zámer, t.j. účel úveru
princíp návratnosti - banka posudzuje bonitu žiadateľa
princíp zabezpečenia úveru - poskytnutie záruky prostredníctvom práva na veci dlžníka, alebo osobným zabezpečením (ručiteľ)
princíp zúročiteľnosti - povinnosť dlžníka platiť úroky
princíp termínovanosti - splatenie úveru v dohodnutom termíne

Úvery členíme podľa splatnosti na krátkodobé: kontokorentný úver, eskontný úver, lombardný úver, a na strednodobé a dlhodobé úvery, kde patria: emisná pôžička, pôžička na úverový úpis, hypotekárny úver, komunálny úver, spotrebný úver. Faktory, ktoré ovplyvňujú poskytnutie úveru sú schopnosť a ochota klienta úver v budúcnosti splácať, peňažný príjem klienta, jeho ostatné záväzky atď. 

K činnosti bánk treba zaradiť aj elektronické bankovníctvo, ktoré patrí medzi moderné formy platobného styku. 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk