referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Richard
Piatok, 3. apríla 2020
Peniaze, bankový systém, inflácia
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 116
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
VZŤAH PEŇAZÍ, CIEN A INFLÁCIE

Inflácia – negat.ekonomický jav
- prezasobenie ekonomiky P

Inflačné impulzy – nadmerná emisia P /do obehu sa veľa vydá/
- veľké množstvo poskytovania úverov
- rýchlejší rast miezd ako produktivita práce
- znehodnotenie P, alebo pokles kúpnej sily P

Kúpna sila P – množstvo T, ktoré môžeme za určitú sumu P a pri istej cenovej hladine kúpiť.
Cenová hladina – aritmetický priemer všetkých druhov tovarov v istom období
- na základe cenovej hladiny sa stanovuje index spotreby cien

Index – bezrozmerné číslo, ktoré umožňuje sledovať vývoj nejakého ukazovateľa
ISC - index spotrebiteľských cien
Miera inflácie – vyjadruje zmenu cenovej hladiny meranej ISC za určité obdobie

ISC/95 - ISC/94
I /95=–––––––––––––––––––– . 100
ISC/94

120 - 115
Ak ISC/95 = 120 a ISC/94= 115 I/95= ––––––––––– . 100 = 4,34
115
tzn., že cenová hladina oproti roku 1994 stúpla o 4,34 %

Kvantitatívna teória peňazí
Zvýšenie množstva P v obehu vyvoláva zvýšenie cien, lebo to isté množstvo tovaru sa vymenilo za väčšie množstvo tovaru.
A naopak – čim je menší počet P v obehu – ceny klesajú
M.V=P.Q M – množstvo peňazí v obehu
V – rýchlosť obratu
P – priemerná úroveň cien
Q – reálny národný produkt

Keynesova teória P
Spochybňuje kvantitatívnu teóriu P.
- podľa neho zmena P v obehu nevplýva na výšku cien, ale prejavuje sa novou úrovňou celkovej výroby a zamestnanosti

Monetaristická teória P
Friedmen vychádza z neoklasického výkladu správania človeka.
-každý hosp.subjekt hodnotí držbu peňazí na základe úžitku, ktorý mu prinesie.

V závislosti od toho, ako rýchlo rastú ceny – 3 formy I:
1.mierna – rast cien od 1 – 9% za rok
2.cválajúca – rast cien od 10 – 1000 % ročne
-tento typ spôsobuje veľké hospodárske a sociálne problémy
3.hyperinflácia – presahuje cez 1000% rastu cien
-znamená zrútenie bankového systému

Dôsledky I:
-I ovplyvňuje výrobu, rozdeľovanie a spotrebu
-Klesajú reálne príjmy obyvateľstva a tým jeho kúpyschopnosť
-Znehodnocujú sa hotové peniaze a úspory
-Rastú výdavky na základné životné potreby a klesajú výdavky na iné
-Znevyhodňujú sa veritelia a majitelia P


FINANČNÝ TRH

V trhovej E sa FT pokladá za vrchol ostatných trhov.
- je to trh univerzálny – jeho zdroje a prostriedky sa využívajú vo všetkych oblastiach
- na FT sa stretáva dopyt a ponuka po peňažnom kapitály
- výsledkom stretnutia P a D je cena, ktorá má formu úroku, kurzu cenných papierov, devizového kurzu, poistného
- FT má svoju dopytovú a ponukovú stranu
Ponuková strana – firmy, domácnosti, vláda
Dopytová strana - dlžníci

FT delíme z hľadiska – časového: z hľadiska formy predaja:
Peňažný /krátkodobý/ - primárny /priamy/
Kapitalový /dlhodobý/ - sekundárny /druhotný/

Peňažný trh:
- je to trh, kde sa požičiavajú voľné peňažné prostriedky vo forme úverov so splatnosťou do 1 roka
- medzi nástroje PT patria: a/ depozitné certifikáty
b/ pokladničné poukážky, zmenky
c/ investičné fondy /predaj aktív jednej skupiny bánk
ostatným
-
Kapitálový trh:
- je trhom dlhodobého kapitálu na financovanie investícií
- splatnosť úverov je nad 1 rok
- nástroje KÝ: a/ vládne cenné papiere /obligácie/
b/ cenné papiere miestnych správnych orgánov
c/ obligácie spoločnosti a podnikov
d/ akcie podnikateľského sektora

Na obidvoch trhoch sa dá obchodovať v domacej mene i v cudzích menách /valuty, devízy/

Valuta – označenie peňazí iných štátov
- sú to hotové P iných štátov
Devíza – krátkodobá peňažná pohľadávka znejúca na cudziu menu, splatná v cudzine
- môže mať formu zmenky, šeku, akreditu

Akreditív – je poverovací list, ktorým banka dáva príkaz inej banke, aby majiteľovi akreditívu na preukaz totožnosti vyplatila určitú sumu naraz al. po častiach

Šek – cenný papier obsahujúci príkaz peňažnému ústavu, aby z pohľadávky vystavovateľa vyplatil sumu peňazí, na ktorú je šek vystavený

Zmenka – cenný papier, ktorým sa vystavovateľ zmenky :
1.zaväzuje sám, že v stanovenom čase zaplatí príslušnu sumu inej osobe
2.alebo prikazuje tretej osobe, aby v určitom čase zaplatila inej osobe určitú sumu
Eskont zmenky – znamená kúpu a predaj pohľadávky vo forme úveru pred lehotou jej splatnosti
Reskont zmenky – znamená jej ďalší eskont

Úver - veriteľ poskytuje dlžníkovi finančné podmienky s podmiienkou, že dlžník ich vráti v dohodnutej lehote aj s úrokmi

Úrok – predstavuje vlastne cenu úveru
-je to príjem z úveru
-je daný úrokovou mierou – vzťahom medzi úrokom a veľkosťou požičaného kapitálu
-úroková miera – nominálna - neberie do úvahy infláciu
reálna – je upravená o infláciu

Primárny trh:
- trh, na ktorom firmy alebo vláda emitujú /vydávajú do obehu/ cenné papiere kupcom bez sprostredkovateľa

Sekundárny trh:
- trh, na ktorom sa opätovne predávajú už vydané cenné papiere
-ST je organizovaný cez burzu

Burza – trh, ktorý sa koná na určitom mieste a v čase
-tovarové burzy – predaj: vlany, kaučuku, kávy,kakaa, čaju, bavlna,kovy, cukor, obilie, mäso....
-peňažné burzy – obchod s valutami a cennými papiermi
-burzové kurzy – ceny, za ktoré sa obchoduje
-Typy búrz:
A/ anglo – americký typ – štát priamo nezasahuje do burzových obchodov
B/ stredoeurópsky – burzu riadi burzová komora a štát vykonáva dozor
C/ francúzsky – obchody sa uskutočňujú prostredníctvom maklérov

- hlavnými aktérmi burzy sú makléri /investori/ a obchodníci /špecialisti/

maklér – zamestnanec maklérskej firmy al. banky
-jeho úlohou je za určitú províziu realizovať pre svojich zákazníkov nákup a predaj cenných papierov

obchodníci – sú zodpovední za udržanie cenovej kontinuity – za schopnosť burzy zvládnuť nákupné a predajné tlaky
- do vzťahu kupujúci – predávajúci vstupujú len keď treba zosúladiť cenu ponuky a dopytu

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.