Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia a ekonomika

Ekonómia sa zaoberá rozhodováním o efektívnom využívaní vzácnych zdrojov na výrobu užitočných statkov a o ich rozdeľovaní medzi členov spoločnosti. Efektívnosť znamená maximálne využitie zdrojov. Ekonomika je praktická hospodárska činnosť ľudí zameraná na uspokojovanie potrieb. Základné ekonomické problémy sú: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Prekoho vyrábať? Ekonómiu členíme na mikroekonómiu, ktorá skúma správanie sa jednotlivých častí ekonomiky, a makroekonómiu, ktorá skúma ekonomiku ako celok. Podľa toho, akým spôsobom sú ekonomiky organizované, rozlišujeme niekoľko typov ekonomík: ekonomiku založenú na inštinktoch, zvykoch a tradíciách, príkazovú trhovú a zmiešanú ekonomiku. V súčasnosti je najrozšírenejším typom zmiešaná ekonomika.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk