Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národnostné hospodárstvo a jeho fungovanie

Národné hospodárstvo určitej krajiny tvoria sektory a odvetvia ekonomickej činnosti, ktoré navzájom spája deľba práce. Deľbou práce rozumieme rozčleňovanie výroby a špecializáciu ľudí na určitý druh práce. Odvetvová štruktúra ekonomiky vyjadruje to, že ekonomika sa skladá z jednotlivých, navzájom súvisiacich odvetví. Odvetvie tvoria podniky s rovnakým alebo príbuzným zameraním. V národnom hospodárstve rozlišujeme štyri ekonomické sektory: primárny, sekundárny, terciárny a kvarciárny. Rozvoj ekonomiky si vyžaduje uskutočňovať štrukturálne zmeny.

V trhovom hospodárstve sa ekonomické problémy riešia na trhu, pomocou trhového mechanizmu. Trh je miesto, kde sa kupujú a predávajú tovary, ale aj proces vzájomného ovplyvňovania ponuky a dopytu. Zásady fungovania trhového mechanizmu sa vzťahujú na trh spotrebných statkov, aj na trh výrobných činiteľov. Na trhu výrobných činiteľov sa tvoria ich ceny: renta, mzda, zisk a úrok, ktoré sú zároveň dôchodkami ich vlastníkov. Trhová ekonomika vyrába to, po čom je dopyt, vyrába s čo najnižšími výrobnými nákladmi a pre tých, ktorí majú peniaze. Lenže trh nerieši všetky problémy ekonomoky, preto ho musí dopĺňať štát svojimi zásahami do ekonomiky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk