Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Distribúcia

Produky, ktoré vyrábajú početní a rozptýlení výrobcovia, s musia dostať k spotrebiteľovi alebo k ďalšiemu používateľovi, ktorému slúžia jako komponent pre jeho výrobok. Tento pohyb tovarov od výrobcu k spotrebiteľovi sa nazýva distribúcia. Distribúcia zahŕňa všetky aktivity, ktoré umožňujú prechod fyzického a dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný.
Rozhodovanie o distribučnej ceste patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia výrobcu. Tieto rozhodnutia totiž priamo ovplyvňujú všetky ostatné marketingové rozhodnutia.

Základné spojenie výrobcov a spotrebiteľov:
Priamy marketing
- (priama distribúcia) priamy predaj bez sprostredkovateľa, pri ktorom sa tovar dostáva priamo od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Táto forma priameho predaja sa málo využíva.
-nazýva sa aj distribučná cesta nultej úrovne

Marketing so sprosterdkovateľom
-(nepriama distribúcia) znamená, že medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupujú rozliční marketingoví sprostredkovatelia, ktorí vytvárajú dlhý marketingový reťazec a v distribučnej ceste plnia rôzne úlohy
-jednoúrovňová cesta- znamená, že medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupuje maloobchodník
-dvojúrovňová cesta- obsahuje veľkoobchodníka, ktorá vstupuje medzi maloobchodníka a výrobcu
-trojúrovňová cesta – spojenie medzi firmou a veľkoobchodníkom sprostredkuje agent, ktorý obchod dohodne za stanovenú províziu

Základné typy sprostredkovateľov a ich úlohy:
Veľkoobchodník-predáva tovar, poskytuje služby ďalším subjektom, ktorí prodikty nakupujú na ďalší predaj alebo na spracovanie
Maloobchodník-nakupuje tovar od výrobcu alebo veľkoobchodníka a predáva ho konečným spotrebiteľom na osobnú spotrebu
Maklér-sprosterdkúva stretnutie predávajúceho a kupujúceho
Prostredník-pomáha pri distribúcii tovarov, ale nanadobúda vlastnícke práva k tovaru a nepodieľa sa na uzatváraní obchodného prípadu
Zástupca výrobcu-firma, ktorá zastupuje a predáva tovar niekoľkých výrobcov
Obchodník-sprostredkovateľ, ktoý nakupuje tovar, získava k nemu vlastnícke práva a opäť ho predáva predajcom
Díler, agent-sprostredkovateľ, ktorý vyhľadáva zákazníkov, jedná s nimi z poverenia výrobcu, ale nezískava vlastnícke právo k tovaru
Predavači-osoby najaté firmou na to, aby predávali jej tovar, sužby na jej účet

Všetci marketingoví sprostredkovatelia vytvárajú distribučnú, alebo marketingovú cestu, ktorou prechádza produkt od výrobcu k spotrebiteľovi.

II. Funkcie distribučných ciest

Účastníci distribučných ciest zabezpečujú množstvo funkcií potrebných pre plynulý tok tovaru:

Výskum trhu – získavanie informácí potrebných na plánovanie a výmenu tovaru Promotion odbytu – spracovanie a rozširovanie informácií o ponúkaných produktoch
Získavanie kontaktov – hľadanie, nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi Transformácia sortimentu – prispôsobenie ponuky potrebám zákazníkov Vyjednávanie, sprostredkovanie – dosiahnutie dohody o cene a iných podmienkach --- prispievajú k uskutočneniu obchodných transakcií

Fyzická distribúcia – doprava a skladovanie tovaru Financovanie- zaobstaranie a využite finančných prostriedkov Preberanie rizika – preberanie rizík súvisiacich s uskutočňovaním odbytových činností --- pomáhajú plniť uzavreté zmluvy
III. Štruktúra distribučnej siete

Pri tvorbe štruktúry systému distribučných ciest sa vyžaduje:
-analýza potrieb v oblasi služieb zákazníkom
-stanovenie cieľov a podmienok odbytovej cesty
-poznanie a posúdenie alternatív distribučných ciest

Analýza potrieb v oblasti služieb zákazníkom
Pri tvorbe distribučnej cesty začína organizácia prieskumom potrieb v oblasti služieb, t.j. aké služby a akú úroveň služieb očakávajú zákazníci.
Odpovedajú na otázky kde chcú spotrebitelia nakupovať, či požadujú okamžité dávky alebo sú ochotní čakať, či dávajú prednosť širokému sortimentu alebo preferujú špecializáciu, či požadujú dodatkové služby, ako sú opravy....
Stanovenie cieľov a podmienok odbytovej cesty
Ciele by sa mali stanovovať s ohľadom na predpokladané služby, tak aby sa minimalizovali celkové náklady a poskytovali služby požadovanej úrovne.
Tieto ciele ovplyvňujú rozličné faktory:
-charakter produktov
-firemná politika
-sprostredkovatelia
-konkurencia
-prostredie

Poznanie a posúdenie alternatív distribučných ciest
Keď má firma stanovené ciele, musí stanoviť typ a počet sprostredkovateľov.
Typy sprostredkovateľov- firma zisťuje, aké typy sú k dispozícií na plnenie distribučných úloh
Počet sprostredkovateľov – rozhodovanie o počte sprostredkovateľov, ktorí budú zapojení do distribučnej cesty

IV. Organizácia distribučných ciest

Rozlišujeme dva základné marketingové systémy:
-vertikálne
-horizontálne

A: Vertikálne marketingové systémy

-skladá sa z výrobcov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, ktorí fungujú jako zjednotený systém
-vznikli s cieľom ovplyvňovať správanie odbytových ciest a usmerňovať konflikty, zvyšovať hospodárnosť cesty
-rozlišujeme tri základné formy: - uzavretý
zmluvný
administratívny

Uzavretý korporatívny vertikálny marketingový systém
Predstavuje rôzne odbytové úrovne tomu istému majiteľovi. Tento systém zjednocuje nadväzujúce stupne výroby a distribúcie pod jedným vlastníkom. Tým je zabezpečené pevné riadenie, koordinácia, konrola a riešenie prípadných problémov z jedného centra.
Patrí tu napríklad veľký výrobca, ktorý si vytvára vlastnú odbytovú sieť alebo maloobchodné jednotky.

Zmluvný vertikálny marketingový systém
Skladá sa z nezávislých firiem na rôznych výrobných a distribučných úrovniach., ktoré spolupracujú na zmluvnom základe, s cieľom dosiahnuť väčšie hospodárske výhodya väčšiu účinnosť predaja.

Možno rozlišovať tri formy tohoto systému:
-voľné reťazce podporované veľkoobchodom – veľkoobchodník organizuje roťazce, ktoré sa skladajú z nazávislých maloobchodníko, aby im pomohol konkurovať s veľkými reťazovými maloobchodníkmi. Veľkoobchodník zostavuje program, podľa ktorého sa maloobchodníci riadia.
-Maloobchodné družstvá – maloobchodníci vytvárajú novú spoločnú organizáciu s cieľom prevziať veľkoobchodné, alebo výrobné činnosti, aby sa tak bránili konkurencii veľkých firiem. Spoločne plánujú reklamu, výchovu zamestnancov apod.
-Franšízingové organizácie- predstavuje vertikálnu kooperáciu na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi dvoma samostatnými subjektmi. Franšízor (výrobca) sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi za odmenu presne dohodnuté služby.
-môže nadobúdať tieto podoby- maloobchodný franšízing
veľkoobchodný franšízing

Administratívny vertikálny marketingový systém
V tomto systéme koordináciu výroby a distribúcie zabezpečuje jeden z účastníkov distribučnej úrovne. Je ním najväčší, najschopnejší účastník distribučnéh kanála. Účastníci tohoto kanála sa integrujú bez zmluvy, bez spolčného vlastníctva, len na základe uznania veľkosti podniku.

B: Horizontálne marketingové systémy

Okrem vetikálnych, poznáme aj horizontálne marketingové systémy. Tieto predstavujú spojenie dvoch alebo viacerých firiem na rovnkaej úrovni, s cieľom využiť trhové príležitosti. Firmy môžu uzavrieť krátkodobú alebo dlhodobú spoluprác, založiť novú spoločnosť s cieľom spojiť kapitál, výrobné kapacity, alebo rozložiť prípadné riziko.
Patria tu viacdimenzionálne ( hybridné) marketingové systémy

Viacdimenzionálne marketingové systémy
V minulosti väčšina firiem ponúkala svoje produkty na jednom thru prostredníctvom jedinej distribučnej cesty. V súčastnosti firmy využívajú viacdimenzionálny marketing, ktorý sa tiež označuje ako hybridný, tj. jedna firma začne využívať viac distribučných ciest, aby obsiahla jeden alebo viac segmetnov zákazníkov.
Pi využívaní viacerých distribučných ciest môže firma získať rôzne výhody:
olepšie pokrytie trhu
onižšie náklady na distribučnej cesty
okomfortnejší predaj

V. Správanie a konflikty v distribučných cestách

Na distribučnej ceste plní každý člen odbytovej cesty určitú presne stanovenú úlohu a špecializuje sa na uskutočnenie jednej alebo viacerých funkcií.
Odbytová cesta je najúčinnejšia vtedy, ak každý člen má presne pridelené úlohy, ktoré si môže čo najlepšie plniť. Kedže úspech každého člena odbytovej cesty závisí od úspechu celkovej odbytovej cesty, mali by jednotlivé firmy spolupracovať bez rozporov. Mali by svoje ciele koordinovať, splupracovať při jednotlivých krokoch, aby sa dosiahol celkový cieľ odbytovej cesty.
Výrobcovia, veľkoobchodníci, maloobchodníci musia kooperovať tak, aby spoločne získali väčší zisk, ako by dokázal získať každý zvlášť.

Konflikty v distribučnej ceste

Niektorí členovia odbytovej cesty nechcú rešpektovať dohodnuté pravidlá správania. Sledujú len vlastné krátkodobé ciele a obchodné výhody, nerešpektujú vzájomnú závislosť a previazanosť partnerov v odbytovom kanáli. Takéto názorové rozdiely v cieľoch vedú často ku konfliktom v distribučnom kanáli.
Rozlišujeme druhy konfliktov - horizontálny
vertikálny
multikanálový

Horizontálny konflikt
Nezhody medzi firmami na rovnakom stupni odbytovej cesty.
Napr. Nezhody maloobchodníkov pre rozdielnu cenovú, reklamnú politiku, nedodržanie korektnosti pri predaji…
Vertikálny konflikt
Vzniká medzi partnermi vo vertikálnom marketingovom systéme. Predstavuje nezhody medzi rôznymi úrovňami odbytovej cesty.
Napr. Konflikty medzi výrobcami, veľkoobchodníkmi, maloobchodníkmi.
Niektoré konflikty môžu byť prospešné, podporujú súťaženie, môžu priniesť nové podnety vdistribučnj ceste. Mnohé konflikty však môžu uškodiť nielen partnerom v odbytovej ceste, ale aj zákazníkom.

Multikanálový konflikt
Nastáva, ak výrobca vybuduje dva alebo viac distribučných ciest, ktoré si vzájomne konkurujú, predávajú rovnaké produkty na rovnakých trhoch.

VI. Distirbučné stratégie

O výbere a počte sprostredkovateľov na jednotlivých úrovniach odbytového kanála rozhoduje mnoho činiteľov.
Konkrétne požiadavky vyústia do niektorej z troch stratégii:
-intenzívna
-exkluzívna ( výhradná) distribúcia
-selektívna distribúcia

Intenzívna stratégia
Znamená, že tovary sa predávajú v čo najvúčšom počte obchodných jednotiek, aby bli spotrebiteľom k dispozíciiv každom čase a na každom mieste.
Týmto spôsobom sa realizujútovary dennej potreby, lacné tovary, tovary nakupované v malom množstve…

Exkluzívna distribúcia
Znamená, zámerné ohraničenie počtu sprostredkovateľov. Exkluzívny odbyt zhodnocuje imidž produktu a umožňuje aj vyššie ziskové prirážky.
Používa sa pri značkových, výnimočných, drahých tovaroch.
Výhodou je, že výrobca má možnosť ovplyvňovať obchodné aktivity predajcu, úroveň služieb, platobné podmienky…

Selektívna distribúcia
Znamená zapojenie viac jako jedného, ale nie všetkých sprostredkovateľov odbytu, ktoí sú ochotní perdávať produkty firmy. Výrobca selekuje sprostredkovateľov, ktorí vyvinú predajné úsilie a umožnia vybudovať dlhodobé spojenie medzi výrobcom a predajcom.
Umožňuje výrobcom dosiahnuť pokrytie trhu, a poskytuje viac kontroly s menšími nákladmi.
Túto distribúciu používajú väčšie firmy.

VII. Logistika distribúcie

Hlavným cieľom distribúcie produktov je dosiahnuť efektívnosť a výkonnosť. Logistika distribúcie je oblasťou s početnými možnosťami na znižovanie nákladov a zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Fyzická distribúcia
Označuje sa ako proces, pri ktorom sa produkty dostávajú od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi.

Logistika distribúcie
Zahŕňa plánovanie, implementáciu, operatívne riadenie a kontrolu fyzického toku tovarov a služieb z miesta ich vzniku na miesto ich spotreby tak, aby zodpovedali požiadavkám zákazníkov.

Ciele logistiky distribúcie
Mnohé firmy považujú za hlavaný cieľ dodanie správneho tovaru v správnom čase na správne mieso při najnižších nákladoch. Ale ani jednen logistický systém nemôže súčasne maximalizovať služby zákazníkom a minimalizovať náklady.
Zároveň firma musí zohľadňovať pozície konkurencie, obvykle sa snaží poskytnúť aspoň takú istú úroveň ako konkurencia.
Ďalším cieľom, ktoýňrý chce podnik dosiahnuť, je maximalizácia zisku.
Ak je známy cieľ, firma môže navrhnúť logistický systém, ktorý minimalizuje náklady.

Hlavné ciele logistického systému:- proces vybavovania objednávok
oskladovanie zásob
ostanovenie výšky zásob
ospôsob dopravy
Proces vybavovania objednávok
Logistika začína objednávkou zákazníka. Vybavovanie objednávok zahŕňa všetky činnosti od prijatia objednávky až po dodanie zásielky zákzníkovi.
Objednávky môžu byť doručené poštou, telefonicky, elektornicky, cez predajcov.
Doba vybavenia objednávky je čas medzi prijatím objednávky a dodaním tovaru. Používa sa aj označenie dodávkový čas.

Skladovanie zásob
Skladovanie pomáha vyrovnávať rozdiely medzi cyklom výroby a cyklom spotreby. Podnik sa musí rozhodnúť o optimálnom počte skladovacích miest, typoch skladov o umiestnení skladov.
Firma môže využívať vlstné sklady alebo si prenajať miesto v overejných skladoch.
Vlastné sklady umožňujú väčšiu kontrolu, ale prinášajú vyššaie nákldy a při potrebe zmeny miesta sú menej flexibilné.
Verejné sklady ponúkajú aj rôzne doplnkové služby, ako sú balenie, rozvoz. Ponúkajú rôzne typy skladov a veľký výbr stanovíšť.

Stanovenie výšky zásob
Aj výška zásob ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov. Marketingoví pracovníci by privítali, keby firmy mali dostatočne veľké skladové zásoby, aby mohli pohotovo plniť všetky objednávky. Ale pre firmu je príliš nákladné udržovať vysoký stav zásob.
Rozhodovanie o výške zásob predpokladá, že manažmet vie, kedy a koľko objednať.
Spôsob dopravy
Doprava sa považuje za najdrahšiu funkciu logistiky, peto musí firma zvoliť optimálny dopravný prostiedok pre svoje produkty, ktoré distribuuje zákazníkom. Výber dopravného prostriedku výrazne ovplyvňuje ceny produktov.
Letecká – najdrahšia, najrýchlejšia
-na rýchlo sa kaziace tovary
Kamiónová – operatívna, rýchla dostane sa takmer všade
-na rýchlo sa kaziace tovary
Železničná – doprava základných surovín, ruda, uhlie, poľnohospodárske produkty…
-vhodná na dlhšie vzdialenosti, ekologická
Lodná – pre veľkoobjemové zásielky, ktoré nevyžadujú krátky dodávkový čas
- výhodná pre nízke náklady
Potrubná - obmedzená, vysoko špecializovaná
-na prepravu rafinérskych produktov a zemného plynu
Kombinovaná – využíva kombináciu jednotlivých druhov dopravy

Výber druhu dopravy
Voľba konkrétnych prostriedkov dopravy vychádza z dodacích podmienok:
-rýchlosť a dostupnosť – pomalšia doprava má nižšie nákladny ale aj nižší servis
-spoľahlivosť – dodanie produktu včas v správanej kvalite
-prepravná kapacita – prepava stanoveného produktu s určitou veľkosťou, hmotnosťou
-frekvencia- počet plánovaných pravidelných presunov
-nákladovosť- náklady na dopravu sa prenášajú do ceny produktu

Integrovaný logistický systém
V súčasnosti čoraz viac fireim uplatňuje manažment integrovanej logistiky. Táto koncepcia vychádza z poznania, že lepší zákaznícky servis a uprevené, znížené náklady vyžadujú tímovú spoluprácu, a to jednak v rámci firmy a jednak medzi členmi distribučnej cesty.

Integrovaná logistika predstavuje:
-horizontálnu dimenziu integrácie- prepojenie podniku s dodávateľmi, distribučnými a obchodnými partnermi až po konečných zákazníkov
-vertikálnu dimenziu integrácie – prepojenie a logistické zladeni výroby s vývojom a tvorbou marketingových stratégii. Ide o prepojenie podnikových logistických funkcií od operatívnej úrovne až po strategickú úroveň

a) Integrácia logistických činností vo firme
Vo firmách sa zodpovednosť za jednotlivé logistické činnosti priraďuje rôznym funkčným útvarom, pričom jednotlivé útvary sa snažia optimalizovať vlastnú logistickú činnosť bez ohľadu na ostatné útvary.
Preto úlohou manažmentu integrovanej logistiky je harmonizovať všetky firemné rozhodnutia v oblasti distribúcie.
Organizačné členenie môže byť:
-logistický štáb- pre malé a stredné firmy
-štábno-línieové usporiadanie – vychádza z deľby práce
-centrálny útvar logistiky – zahŕňa štábnu funkciu a koordiančnú funkciuvo vzťahu k ostatným útvarom firmy
-divizionálne usporiadanie – popri centrálnom útvare logistiky sú zriadené aj divízne útvary
-maticová štruktúra – účelné previazanie hlavných a obslužných činností vo firme

b) Integrácia logistických činností v distribučnej ceste
Členovia distribučnej cesty sú při napĺňaní svojho cieľa – dodať tovar zákazníkovi- tesne prepojení. Od úspechu každého člena distribučnej cesty závisí celková úroveň a výkonnosť celého logistického systému. Preto firmy popri zlepšení vlastnej logistiky musia spolupracovať s ostatnými členmi při zdokonaľovaní celej distibučnej cesty.
PRAX

Distribúcia telefonických zvonení môže zachrániť hudobný trh

Hity známych kapiel prerobené na telefonické zvonenia sú dnes predávanejšie ako platne

Z mobilných telefónov sa stávajú obľúbené hudobné nosiče. Slováci si v priebehu minulého roka stiahli do svojich vreckových telefonických prístrojov státisíce známych hitov. Registrované spoločnosti, ktoré z populárnych pesničiek vyrábajú vyzváňacie melódie, sa tešia z miliónových tržieb. Finančný obrat v tomto biznise už niekoľko rokov dynamicky rastie. Odborníci na celom svete však predpovedajú, že zlatý vek "mobilnej hudobnej scény" ešte len príde.

Vďaka mobilným telefónom sa najväčšie hity zahraničných a domácich spevákov či skupín dostali takmer všade. Ich hudobnou tvorbou ožili ulice, autobusy, nákupné centrá, reštaurácie aj športoviská. "Ľudia používajú čoraz viac moderných telefónov, preto nastal v sťahovaní upravených pesničiek veľký boom," vysvetľuje Michal Horváth zo spoločnosti Teltex, ktorá predáva telefonické zvonenia. Najčastejšími zákazníkmi sú mladí ľudia. Prevládajú medzi nimi tínedžeri a študenti. Záujem o túto službu však začínajú prejavovať aj používatelia mobilov zo strednej generácie.
Najobľúbenejšie verzie úspešných piesní sa predávajú vo väčších počtoch ako celé albumy či single. Napríklad známy hit Dragostea Din Tei od moldavskej chlapčenskej skupiny O-Zone si vlani z internetovej stránky Mobilchart stiahlo 22 042 ľudí. K tomu treba pripočítať ďalšie desaťtisíce kópií, pretože podobnú službu poskytuje na Slovensku 12 registrovaných firiem.

Markantný je nárast záujmu o polyfonické zvonenia. Sú zvukovo bohatšie, hudobne zložitejšie a tónovo pestrejšie ako monofonické melódie. Stiahnuť sa však dajú len do moderných prístrojov. "Záujem o polyfonické verzie piesní vlani vzrástol približne o päťdesiat percent," tvrdí Miloš Podoba zo spoločnosti MegaVox. Vydavateľstvo Forza Music, ktoré vlastní internetovú stránku Mobilchart, svoje tržby z predaja zvonení počas posledných dvanástich mesiacov výrazne zhodnotilo. Hrubý obrat z uvedenej činnosti dosiahol takmer osem miliónov korún.

"Masový úspech tejto služby potvrdzuje teóriu, že distribúcia prostredníctvom mobilných telefónov oživí predaj úspešných a hitových skladieb, kým cédečká budú len fajnšmekerskou záležitosťou hudobných fanúšikov," uvádza sa v koncoročnej bilancii hospodárskych výsledkov spoločnosti Forza.
Počas jediného roka zaznamenala takmer 270-tisíc stiahnutí. Podobne je na tom aj firma Teltex. Monofonických zvonení predala približne 50-tisíc, ale polyfonické melódie si objednalo viac ako 100-tisíc zákazníkov.

Sťahovanie pesničiek je jednoduché. Stačí poslať esemesku alebo zatelefonovať na zverejnené číslo, zadať kód požadovanej melódie a obratom sa vráti správa so súborom. V ňom je uložená vybraná skladba. Ceny esemesiek sa v jednotlivých spoločnostiach líšia. Pohybujú sa v rozmedzí od 30 do 40 korún. K tomu treba prirátať devätnásťpercentnú daň z pridanej hodnoty, čo je približne 6 až 8 korún, ako aj poplatky mobilnému operátorovi za poslanie esemesky a využitie služby WAP. Tá je na sťahovanie polyfonických pesničiek nevyhnutná.

Celosvetové hity prichádzajú na Slovensko z cudziny. "Tieto melódie kupujeme od obchodných partnerov v zahraničí. Domáce pesničky si však nechávame vyrábať," hovorí Horváth. Podobne je na tom internetová stránka Logofun, ktorá zamestnáva vlastného hudobníka. Jeho úlohou je prekomponovať najväčšie trháky do vyzváňacej podoby. "Najsťahovanejšie šlágre sa rýchlo menia. To, čo je dnes hit, o týždeň už nemusí byť aktuálne," tvrdí Podoba. Predajcovia zvonení musia uzavrieť licenčné zmluvy s autorským ochranným zväzom. SOZA od nich inkasuje desať percent z ceny každej melódie. Minimálne je to symbolická koruna. Zatiaľ čo v roku 2003 takto vyzbierala milión korún, vlani to bolo už takmer 2,2 milióna. "Odborníci z Japonska, USA aj Európy sa zhodujú, že trh s telefonickými zvoneniami zatiaľ nepredstavuje veľký objem peňazí, ale v oblasti hudby sa rozvíja najdynamickejšie a stále rapídne rastie," tvrdí riaditeľ SOZA Ladislav Briestenský.
V porovnaní s okolitými krajinami Slováci v sťahovaní pesničiek mierne zaostávajú. "O rok alebo o dva však môže byť už všetko inak," dodáva šéf ochranného zväzu. Navyše pamäť mobilných telefónov sa stála rozširuje, preto je predpoklad, že onedlho budú slúžiť namiesto prežitých walkmanov či diskmenov.

Prečo by sa mohla distribúcia hudby presunúť na mobilné siete

•Mobilní operátori majú oveľa väčší dosah na neporovnateľne širšiu skupinu potenciálnych zákazníkov ako kamenné predajne
* S príchodom UMTS (tretia generácia mobilných sietí s veľmi vysokou rýchlosťou prenosu dát) nebude problém stiahnuť si za poplatok skladbu do telefónu za veľmi krátky čas
* Už teraz je na trhu pomerne dosť telefónov, ktoré umožňujú prehrávať MP3 hudbu - výrobcovia mobilov túto funkciu do prístrojov nezabudovali len z lásky hudbe
* Výdrž batérie, doteraz jedna z technologických ťažkostí brániacich masovejšiemu rozvoju MP3 hudby v mobiloch, sa má do piatich rokov podstatne zvýšiť
* Cieľová skupina - mladí ľudia tvoria čoraz väčšiu časť zákazníkov mobilných operátorov
Cesta zemného plynu až k vám

Pre veľký počet domácností sa zemný plyn stal nenahraditeľným pomocníkom. Najmä varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie bez zemného plynu si dnes asi ťažko dokážeme predstaviť. Samozrejmosťou je, že každý odberateľ v domácnosti má zemný plyn k dispozícii 24 hodín denne. Málokto ale vie, akou cestou musí zemný plyn z miesta náleziská prejsť, kým sa dostane až ku koncovému odberateľovi v domácnosti. Slovenská republika musí takmer všetok zemný plyn dovážať zo zahraničia. Je to preto, že naša krajina nemá veľké zásoby zemného plynu. Náleziská, v ktorých sa zemný plyn určený pre Slovenskú republiku ťaží, sú od našej republiky vzdialené viac ako 4 000 kilometrov.

Úprava plynu

Len vo výnimočných prípadoch má vyťažený zemný plyn takú kvalitu, že ho je možné dopravovať bez úpravy z miesta ťažby do miesta spracovania alebo do miesta odovzdania do prepravnej alebo distribučnej siete. Vo väčšine prípadov obsahuje vyťažený zemný plyn látky, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na dopravné (prepravné a distribučné) siete, systémy, a to nielen látky, ktoré môžu spôsobovať koróziu (najmä tzv. ložiskovú vodu, uhľovodíkový kondenzát, sírne zlúčeniny, oxid uhličitý), ale taktiež pevné látky, ktoré môžu byť príčinou porúch kompresorových a regulačných staníc.

Diaľková preprava

Diaľková preprava zemného plynu je vďaka vzdialenostiam medzi miestom ťažby a miestom konečnej spotreby ekonomicky najnáročnejším článkom dopravy plynu. Zemný plyn je možné prepravovať dvoma základnými spôsobmi- potrubím alebo vo forme skvapalneného plynu v tankeroch. V dnešnej dobe je Európa pretkaná hustou sieťou vzájomne prepojených národných prepravných sietí (plynovodov) umožňujúcich potrubnú prepravu. Ich dĺžka neustále rastie. Prepravné plynovody môžu byť vedené nielen po súši, ale taktiež môžu byť položené na morskom dne. Týmto spôsobom je napr. dodávaný na európsky kontinent zemný plyn z oblasti Severného mora a Afriky.

Vnútroštátna preprava plynu

Zo systému diaľkovej prepravy sa zemný plyn cez odovzdávacie stanice dostáva do systému vnútroštátnej prepravy. Do vnútroštátne, resp. národnej prepravnej sústavy alebo siete sa dostáva zemný plyn cez tzv. hraničné prepúšťacie stanice, v ktorých sa okrem merania parametrov a prietoku zemného plynu upravuje jeho tlak na hodnoty, s ktorými je táto sieť prevádzkovaná. K jednotlivým odberateľom na vymedzenom území alebo časti vymedzeného územia sa dostáva zemný plyn prostredníctvom prepravných alebo distribučných sietí, prípadne aj priamych plynovodov.

Distribúcia plynu

K odberateľom plynu na jednotlivých častiach vymedzeného územia sa dopravuje zemný plyn distribučnými sieťami - plynárenskými rozvodnými zariadeniami. Tieto zariadenia môžu byť prevádzkované s tlakmi nad 0,4 MPa, od 0,4 MPa do 4 MPa a nižšími ako 0,4 MPa. Pred vstupom do rozvodných zariadení na území obcí alebo do odberných plynových zariadení sa redukuje tlak zemného plynu na požadovanú úroveň v regulačných staniciach alebo regulátormi tlaku plynu.

Podzemné uskladňovanie plynu

Dodávky zemného plynu od jednotlivých producentov v priebehu roka kolísajú len minimálne. Naproti tomu jeho spotreba v priebehu roka do značnej miery kopíruje priebeh vonkajšej teploty. Najviac zemného plynu sa totiž spotrebuje pri vykurovaní. Jeho spotreba preto závisí na priebehu teploty vzduchu. Plynárenská spoločnosť zabezpečujúca dodávky plynu do republiky zaisťuje dlhodobým kontraktom s producentom rovnomernú dodávku zemného plynu po celý rok a nespotrebovaný plyn v lete uskladňuje.

Preprava a distribúcia plynu na Slovensku

Tranzitný plynovod SR je súčasťou medzinárodnej plynárenskej siete. Slovenská národná prepravná sieť zemného plynu je prepojená s hlavnými európskymi prepravnými sieťami a poskytuje spoľahlivú službu významným plynárenským spoločnostiam. Slovensko má plynofikovaných 70 % z celkového počtu obcí , čím sa zaraduje medzi najviac plynofikované krajiny v Európe.
SPP a.s. dodáva zemný plyn viac ako l 300 000 odberateľom. SPP a.s. vynakladá nemalé úsilie na zabezpečenie spoľahlivej distribúcie, bezpečnej dodávky zemného plynu všetkým odberateľom pri minimalizovaní svojich nákladov. Slovensko je druhým najväčším prepravcom zemného plynu v Európe a po vstupe do EÚ je najväčším prepravcom zemného plynu v EÚ.
Distribúcia plynu pre podnikateľov lacnejšia

Od januára budúceho roka sa ceny za distribúciu zemného plynu pre veľkoodberateľov znížia v rozmedzí od 13 do 49 percent v závislosti od veľkosti kontraktu. Rozhodol o tom včera Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Odstráni sa tak prekážka v podobe vysokých taríf, ktorá bránila firmám odoberať plyn od iných alternatívnych dodávateľov, okrem monopolného Slovenského plynárenského podniku..

Podľa predsedu úradu Jána Matuského spomínaný krok umožňuje vytvoriť efektívny a liberalizovaný trh s touto komoditou. Ako povedal, januárové zvýšenie cien zemného plynu pre veľkoodberateľov bude nižšie oproti ich predpokladom. Súvisí to okrem iného aj s posilňovaním slovenskej koruny oproti americkému doláru. V skutočnosti sa tak ceny v priemere zvýšia iba od 0,46 do 2,04 percenta oproti plánovaným 5 až 10 percentám pri očakávanej inflácii vyše 7 percent. Po prvýkrát úrad nestanovuje ceny fixne na celý rok, ale pôjde o takzvaný plávajúci systém, ktorý bude zohľadňovať aktuálne náklady na nákup zemného plynu. To znamená, že hlavným faktorom bude hodnota ropy Brent na svetových trhoch a výmenný kurz slovenskej koruny oproti americkému doláru. Cenotvorba sa bude určovať každý mesiac v priebehu celého roka. Z hľadiska ostatných častí taríf došlo k zvýšeniu ročnej sadzby za výkon a podobný vývoj je možné očakávať aj v budúcnosti. "Samozrejme, tento nárast je kompenzovaný adekvátnou úpravou premenlivej sadzby," dodal Matuský. Fixná sadzba za objednané množstvo plynu zostáva rovnaká, ale prišlo k zmene mechanizmu jej uplatnenia a SPP ju nebude používať na zostávajúcu časť roka pri výbere iného dodávateľa.
Podľa Klubu 500 rozhodnutie regulačnej rady úradu potvrdilo ich doterajšie námietky voči neprimeranej cene zemného plynu, respektíve regulovaných častí, nakoľko doterajšia cena obsahuje aj poplatky za distribúciu.

"Naše námietky potvrdila aj výška zisku SPP za minulý rok a predpokladaný hospodársky výsledok na tento rok, ktorá dosahuje astronomické hodnoty na úkor odberateľov," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Generálny sekretár Združenia priemyselných zväzov Štefan Lednár taktiež hodnotí pozitívne zníženie poplatkov za distribúciu a vidí priestor na liberalizáciu trhu s plynom. "Otázna zostáva však miera proporcionality poplatkov," dodal Lednár s tým, aby sa trh ešte viac otvoril je potrebné podporiť rozvoj dodávateľských firiem s kvapalným plynom.

Generálny riaditeľ spoločnosti Metalurg Juraj Mác si myslí, že nákup zemného plynu aj v budúcom roku bude prebiehať iba cez SPP a tak to zostane až do roku 2007.
"Distribúciu vlastní SPP a do tejto oblasti nikoho nepustia. Ani SlovRusGas, kde majú 50-percentný akcionársky podiel. "Stále sa boja," tvrdí Mác s tým, že istý úspech pre slovenské firmy už je aj tento krok. Na druhej strane podľa Máca je však výpočet neprehľadný, pretože neoddeľuje cenu nákupu plynu od distribučných nákladov. Navyše je vo vzorci chyba a SPP tam má schované spracovateľské náklady.
Podobne aj SPP je pripravený na postupné vznikajúce konkurenčné prostredie. "Počítame s tým, že na trh s plynom prídu relevantné spoločnosti," uzavrela hovorkyňa SPP Dana Kršáková.

Cenové tarify za rozvod zemného plynu
objem m3fixná mesačná sadzbafixná sadzba za m3premenlivá sadzba za m3ročná sadzba za výkon
do 20051,79––-14,74podľa zmluvy
do 1700135,46––-9,72podľa zmluvy
do 6500187,88––-9,35podľa zmluvy
do 60 000577,88––-8,63podľa zmluvy
do 400 tis727,880,677,08podľa zmluvy
do 2 mil4184,610,676,04123,34
nad 2 mil20851,280,675,94123,34
zdroj: URSO
Rivali SPP neprídu

Slovenský plynárenský priemysel zostane aj tento rok na Slovenksu monopolným predajcom plynu. A to napriek tomu, že trh je formálne otvorený už od júla 2002a od apríla by malo platiť nariadenie o pravidlách fungovanie liberalizovaného thu s plynom.
SPP tvrdí, že je na prepravu plynu od iných odberateľov cez svoje potrubia technicky pripravený, doteraz však túto možnosť nikto nevyužil. Odberatelia namietajú, že SPP nevydal nové obchodné podmienky. A upozorňujú, že pretrvávajúci monopol plynárov vytvára predpoklady na vyššie ceny plynu. Prístup k plynu od iných obchodníkov znemožňujú aj vysoké poplatky za prepravu plynu cez vedenia SPP.
Najväčší slovenský veľkoodberatelia by při preprave asi 350 mil. m3 plynu tento rok zaplatili za dopravu jedného kubíka asi 1,40 až 1,50 Sk, čo je asi o korunu menej ako v roku 2004. Český Transgas však účtuje za dopravu podobného objemu len asi 40 halierov za kubík.

Prečo má SPP na Slovensku monopol
-ruský Gazprom si chráni európsky trh a neumožňuje, aby sa s jeho plynom Ďalej obchodovalo, vynimku má zatiaľ len taliansky ENI a rakúsky OMV
-za prepravu a distribúciu plynu od iného dodávateľa si SPP pýta privysoké poplatky
-SPP neznižuje distribučné poplatky, ak si odberateľ napríkad cez jeho potrubie dopravuje plyn nie 50, ale len 1 kilometer
-Chýbajú niektoré nové predpisy, napríklad technické podmienky rozvodu plynu kúpeného od iných dodávateľov

Quelle AG v skratke

Určite si každý z vás aspoň raz niečo objednával z katalógu. Jednou z najznámejších katalógových firiem je nepochybne spoločnosť Quelle.
Jej služby využívajú zákazníci po celcej Európe.

Spoločnosť ponúka rozličné pohodlné a rýchle spôsoby objednávania, napríklad:
-pohodlný nonstop nákup cez internet- na stránke www.quelle.sk , kde nájdete vyše 1800 produktov s opismi, trendy v móde , aktuálnu ponuku zľavneného tovaru
-telefonický nákup- možnosť objednávania telefonicky cez pevnú linku, alebo faxom v stanovenom čase
-nonstop objednvánie cez sms

Spoločnosť ponúka aj rôzne spôsoby distribúcie objednaného toavaru:
- Prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok 119,- Sk
- Prostredníctvom UPS až domov za poplatok 149,- Sk
- Nadrozmerný tovar a tovar ťažší ako 20 kg je zasielaný prostredníctvom UPS za poplatok 149,- Sk
- Nábytok dodávame prostredníctvom zmluvných prepravcov za manipulačný poplatok podľa nasledovného rozdelenia:
cena tovaru: manipul. poplatok:
do 20 000,-Sk...........................295,-Sk
20 001 - 40 000,-Sk.....................495,-Sk
nad 40 000,-Sk..........................695,-Sk
Manipolačný poplatok sa vzťahuje na tovar, označený v katalogu symbolom nákladného auta. Tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí. Zásielka Vám bude vopred avizovaná. . Nezávisle od toho, či Vám bude objednaný tovar doručený naraz alebo postupne, vo viacerých balíkoch, poštovné a balné zaplatíte len raz. Za zaslanie katalógu sa poštovné a balné neúčtuj.
QUELLE preberá aj riziko poškodenia tovaru počas dopravy. Ak by Vám tovar prišiel poškodený, môžete ho vrátiť späť a objednať si znovu.
Ak vrátite kompletnú zásielku do 10 dní od prebratia späť a nechcete za ňu iný tovar, vrátia Vám aj poštovné 119,-Sk.

Spoločnosť Quelle AG so sídlom v meste Fürth v Nemecku je materskou firmou spoločnosti Quelle Slovensko.
Quelle AG a jej 110 dcérskych spoločností tvoria dohromady medzinárodnú skupinu Quelle. Quelle spravuje 11 zahraničných a exportných spoločností a je zastúpená v ďalších 13 krajinách na celom svete.

Spolupracovníci
V skupine QUELLE je zamestnaných dohromady 27 844 zamestnancov.

Hlavný katalóg QUELLE
vychádza v Nemecku v náklade okolo 12 miliónov exemplárov. Okrem toho vydáva Quelle Nemecko vyše 20 špeciálnych katalógov a prospektov.

Zásielkové centrum v Lipsku, NSR
V roku 1995 bolo vybudované na obrovskej ploche bývalého letiska nové zásielkové centrum. Od jeho vzniku v roku 1995 do dnes bolo zákazníkom Quelle rozposlaných vyše 140 miliónov balíkov a každoročne je odoslaných ďalších vyše 20 miliónov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk