referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Marketingové plánovanie
Dátum pridania: 28.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jahvoodka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 804
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 

Každá organizácia by sa mala zamýšľať nad svojou budúcnosťou a hľadať možnosti ďalšieho rozvoja v podmienkach rozvíjajúceho sa prostredia. Práve na to slúži plánovanie. Plánovanie je prostriedkom na zabezpečenie lepšej budúcnosti. Aj keď mnohé firmy ho odmietajú s odôvodnením, že dosahujú úspechy aj bez formálne vypracovaných plánov. Takéto úspechy sú však len krátkodobé a pri zmene podmienkach na trhu sú z neho často nútené odísť.

UŽITOČNOSŤ MARKETINGOVÉHO PLÁNOVANIA

Plánovanie znamená vytyčovanie budúcnosti organizácie. Plány pomáhajú vytyčovať ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie. Plánovanie je veľmi prospešné pre každú organizáciu. Vedie manažment k tomu, aby systematicky myslel na budúcnosť a zdokonaľoval vzťahy medzi jednotlivými zložkami podniku.

Medzi základné funkcie plánovania patrí:

·koordinácia činností, ktoré zabezpečujú alebo napomáhajú dosiahnuť ciele v určitom časovom horizonte
·koordinácia podnikateľských aktivít
·prispôsobenie zdrojov možnostiach trhu
·pohotové reagovanie na zmeny v prostredí
·objavovanie nových príležitostí na trhu
·tvorba lepších možností pre kontrolnú činnosť.

Ak má byť plánovanie účinné, malo by odrážať spoločné hodnoty firmy. Musí preniknúť do celej organizácie a byť všeobecne akceptované všetkými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na jej riadení. Celkový úspech plánovacieho systému závisí od zapojenia všetkých zložiek, ktoré ho ovplyvňujú.

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Plánovacie aktivity podniku začínajú vypracovaním strategického plánu.

Strategické plánovanie je proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam.

Strategické plánovanie je úlohou vrcholového riadenia a zahŕňa všetky oblasti činnosti podniku. Hlavnou úlohou strategického plánovania je plynulé prispôsobovanie a rozvoj podnikateľských aktivít organizácie meniacim sa podmienkam, požiadavkám a príležitostiam trhu. Keďže zmeny na trhu obvykle trvajú niekoľko rokov, aj strategický plán firmy musí mať dlhší časový horizont (3 až 5 rokov). Zo strategického plánu vychádzajú ostatné funkčné plány, akými sú marketingový plán, plán výroby alebo predaja, finančný, personálny plán a iné.

Celý plánovací proces prebieha hierarchistickým spôsobom.

ÚROVNE STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Proces strategického plánovania zahŕňa celú organizáciu. Vo firme s viacerými podnikateľskými oblasťami prebieha na troch úrovniach:

1.Strategický plán na úrovni firmy (korporácie)

Strategický plán na najvyššej úrovni firmy obsahuje poslanie a ciele organizácie, základné oblasti podnikania, alokáciu zdrojov a ich rozdelenie na jednotlivé oblasti podnikania, formulácia a zavádzanie stratégie. Manažment by mal zvoliť takú stratégiu, ktorá bude v súlade s maximalizáciou majetku akcionárov. Stratégia sa orientuje na dlhodobý časový horizont – 3 až 5 rokov, prípadne dlhšie. Rozhoduje o nej vrcholový manažment firmy (predstavenstvo, dozorná rada, prezident alebo generálny riaditeľ a ostatní riadiaci pracovníci podniku).

2.Strategický plán na úrovniach strategických podnikateľských jednotiek (SPJ)

SPJ je organizačná entita, ktorá pôsobí v určitej oblasti podnikania. Je to uzavretý organizačný útvar s vlastnými funkčnými oblasťami ako napr. výroba, vývoj, financie, marketing a iné. Vo väčších firmách SPJ zodpovedá samostatnému oddeleniu. Stratégie SPJ sú zamerané na tvorbu cieľov, alokáciu zdrojov, voľbu vhodnej organizačnej štruktúry, riadenia ľudských zdrojov a podobne. Časový horizont predstavuje 1 až 3 roky. Stratégie na úrovni SPJ formulujú ich manažéri alebo vedúci oddelení a ich štáb.

3.Funkčná úroveň strategického plánovania

Funkčné stratégie firmy sa vypracúvajú pre jednotlivé funkčné oblasti – pre marketing, vývoj, výrobu, ľudské zdroje, financovanie atď. Vychádzajú zo stratégie podniku ako celku alebo zo stratégie podnikateľskej jednotky. Majú zabezpečiť plnenie strategických cieľov stanovených na podnikateľskej úrovni alebo na úrovni podniku. Časový horizont sa pohybuje okolo 1 roka. Formulujú ich jednotliví funkční manažéri firmy alebo SPJ.

PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Súčasní manažéri firiem si čoraz viac uvedomujú, že len intuícia a inovácie pre efektívny rozvoj organizácie nestačia. Organizácie sa musia dobre orientovať v tvrdom konkurenčnom prostredí a musia mať schopnosť spolupracovať s inými firmami, a to aj s takými, ktoré môžu byť v niektorých smeroch ich konkurentmi. Tieto a mnohé ďalšie dôvody nútia manažérov využívať strategické plánovanie pre zachovanie životaschopnosti firmy v konkurenčnom prostredí trhu.

Plánovanie je proces, ktorý zahŕňa zhromažďovanie informácií z prostredia, v ktorom organizácia funguje a rozhodovanie o poslaní, cieľoch, portfóliovom pláne a startégiách. Výsledkom procesu strategického plánovania je plán, ktorý obsahuje poslanie, ciele, plán portfólia a stratégie firmy.

Poslanie podniku

Prvým krokom strategického plánovania je vymedzenie poslania podniku. Poslanie je východiskom pre ďalšie kroky, pretože od neho sa odvíjajú všetky strategické rozhodnutia firmy. Je motivačným nástrojom, ktorý vytvára vzťah k zákazníkom, dodávateľom a veriteľom, konkurentom a spolupracovníkom. Vymedziť poslanie firmy znamená zdôvodniť jej existenciu a význam. Postupom času sa každé poslanie môže stať neaktuálnym, keďže podnik a prostredie okolo neho sa neustále vyvíja.
Poslanie sa určuje rôznymi spôsobmi:

1. prostredníctvom produktu – Produktové určenie presne a jednoznačne orientuje podnik, poskytuje však malý priestor pre možnú diverzifikáciu podnikateľského portfólia. Využíva sa napr. pri výrobe automobilov alebo nábytku.
2. Určenie prostredníctvom technologického zamerania výroby je širšie, poskytuje širšie možnosti pre nové podnikateľské príležitosti. Využíva sa pri strojárskej, chemickej, textilnej a potravinárskej výrobe atď.

Novším spôsobom určenia je tzv. trhovo orientovaný prístup. Robí sa prostredníctvom potrieb, ktorých uspokojovanie chce podnik zabezpečovať. Napr. poslaním firmy je uspokojovať potreby v oblasti využitia voľného času, uspokojenia hygienických potrieb, stravovania atď. Takéto určenie zvýrazňuje záujem podniku o uspokojovanie potrieb zákazníka a umožňuje rozsiahle inovácie a diverzifikácie podnikateľského portfólia.

Pri určení poslania firmy treba dbať na to, aby nebolo príliš všeobecné. Tým by stratilo schopnosť správne orientovať podnik v ďalšom rozvoji, nebolo by dosť príťažlivé pre zamestnancov a zaujímavé pre verejnosť.

Na určenie poslania podniku vplýva týchto päť činiteľov:

1.história a minulosť podniku
2.preferencie vlastníkov a manažmentu
3.prostredie podniku
4.zdroje podniku
5.špeciálne kompetencie – schopnosti, tradície a nahromadené poznatky podniku

Charakteristiky dobre stanoveného poslania:

1.Obmedzený počet cieľov.
Dobré poslanie by sa malo sústrediť len na určitý počet reálne dosiahnuteľných cieľov.

2.Poslanie by malo zdôrazňovať hlavnú politiku a hodnoty firmy.
Politika by mala určovať, ako sa má manažment správať k akcionárom, zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, distribútorom a ďalším partnerom a tiež voľnosť rozhodovania.

3.Poslanie musí vymedziť pole pôsobnosti, v rámci ktorého bude firma realizovať svoje podnikateľské aktivity.

Organizácia musí vymedziť pôsobnosť v týchto oblastiach:

·odvetvová oblasť – je potrebné určiť rozsah odvetví, v ktorých bude firma podnikať. Či už len v rámci jedného odvetvia, vo viacerých odvetviach nadväzujúcich na seba atď.
·rozsah produktov a ich úžitok pre spotrebiteľa– vymedzenie počtu produktov a ich použitie, ktoré bude organizácia poskytovať zákazníkom.
·rozsah kompetencií– rozsah technologických a ďalších významných schopností, ktoré bude organizácia využívať pri svojich technologických aktivitách.
·rozsah trhových segmentov– počet trhov alebo zákazníkov, ktoré bude firma obsluhovať.
·vertikálny rozsah –počet distribučných úrovní (od surovín, materiálov až k finálnemu výrobku), na ktorých sa bude firma svojou činnosťou podieľať. Existujú firmy s veľkým vertikálnym rozsahom, ktoré operujú na mnohých distribučných úrovniach a tiež firmy s veľmi malou alebo žiadnou vertikálnou integráciou (napr. marketingové firmy, ktoré kontrolujú zvonku každú službu vrátane projektu, výroby, distribúcie).
·geografický rozsah– počet oblastí, krajín alebo skupín krajín, kde bude organizácia pôsobiť. Sú firmy, ktoré pôsobia len v určitom meste, iné operujú na svetových trhoch ako nadnárodné spoločnosti.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kita, J. a kol.: Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2002, Kotler, P.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, 1998
Podobné referáty
Marketingové plánovanie SOŠ 2.9615 852 slov
Marketingové plánovanie 2.9839 1784 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.