referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Dodávateľ poskytne efektívne a ekonomicky odôvodnené služby (výkony).

Dodávateľ bude zabezpečovať všetky činnosti, súvisiace so správou a prevádzkou majetku tvoriaceho dráhu a činnosti súvisiace s prevádzkovaním dráh, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:

  • opravovať a udržiavať železničný zvršok a spodok, železničné mosty a tunely, vrátane objektov a pozemných stavieb tvoriacich súčasť železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy,
  • vykonávať preventívne opatrenia, dohliadaciu činnosť a ostatné výkony potrebné na zabezpečenie stavieb uvedených pod písmenom a) tohto článku,
  • prevádzkovať, opravovať a udržiavať zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, t. j. spojovaciu, prenosovú a rádiovú techniku, kábelové vedenia, staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia, priecestné a spádoviskové zariadenia tvoriace súčasť železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy,
  • obsluhovať, prevádzkovať, opravovať a udržiavať elektrotechnické a energetické zariadenia tvoriace súčasti železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy.
  • organizovať dopravu na železničných dráhach podľa predmetu zmluvy,
  • zabezpečením potrieb štátu počas krízovej situácie,
  • zabezpečením kapacity dopravnej cesty pre umožnenie dodávok životne dôležitých výrobkov

Dodávateľ je povinný transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytnúť voľné kapacity železničných dráh dopravcom, ktorí prevádzkujú dopravu na dráhe za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, riadiť a organizovať dopravu na dráhach, ako aj poskytovať ďalšie služby tak, aby bol splnený rozsah služieb, zmluvne dohodnutý s jednotlivými dopravcami. Rozsah výkonov dohodnutý s dopravcami je v prílohe č. 2.

Dodávateľ umožní vykonávanie dopravy na železničných dráhach dopravcom, ktorí prevádzkujú dopravu na dráhe aj za cenu nižšiu ako je stanovená platným cenovým výmerom (2). Zníženie tejto ceny o viac ako 3 % bude dodávateľ vopred informovať objednávateľa.

Dodávateľ bude aplikovať nediskriminačné cenové podmienky pre všetkých dopravcov.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi základné predpisy a smernice, a to najmä organizačný poriadok, číselník organizačných jednotiek, ekonomické pravidlá a vykonávaciu smernicu k nim, klasifikáciu nákladov a výkonov, účtový rozvrh, predpis o používaní železničnej dopravnej cesty, zavedenie mimoriadnych posilových vozňov a mimoriadnych vlakov, GVD a ich zmeny.

Dodávateľ je povinný jednoznačne preukázať objednávateľovi straty, ktoré mu vznikajú pri výkonoch vo verejnom záujme.
Výška preukázateľnej straty pri prevádzkovaní dráhy sa stanoví v pláne i v skutočnosti ako rozdiel medzi plánovanými (skutočnými) nákladmi a plánovanými (skutočnými) tržbami. Dodávateľ vyčísli koncoročnú úpravu preukázateľnej straty, v ktorej zohľadní mechanizmus definovaný v článku IV a v článku V a systém sankcií definovaný v prílohe č. 7.

Finančné prostriedky určené na úhradu preukázateľnej straty nesmie dodávateľ použiť na iný účel ako na plnenie záväzkov vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Dodávateľ vykoná:

  • priebežné vyúčtovanie poskytnutých preddavkov štvrťročne do 30 dní po účtovnej uzávierke daného obdobia.
  • ročné vyúčtovanie poskytnutých preddavkov na základe auditovaných výsledkov v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Postupu vydaného MF SR k zúčtovaniu finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR za príslušný rok najneskôr k 30. 6. 2005 bez možnosti zvýšenia úhrady stanovenej v článku III odsek.1

Záväzky objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi stratu, vo výške 2 300 000 tis. Sk v súlade so zákonom č. ....... Z. z. o štátnom rozpočte na r. 2004, ktorá mu vznikne v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Objednávateľ bude poskytovať preddavkovo štvrťročne, a to vždy do 3.dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, finančné prostriedky vo výške ¼ z celoročnej schválenej čiastky z kapitoly MDPT SR v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.