referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Stanovenie výnosov

Plánované výnosy sa vypočítavajú na základe dohodnutého rozsahu výkonov s jednotlivými dopravcami, platného cenového výmeru, cenovej politiky pre rok 2004 a ostatných plánovaných výnosov na základe finančných a účtovných postupov dodávateľa v rámci predmetu zmluvy. Kvantifikácia plánovaných tržieb je uvedená v prílohe č. 3.

Skutočné výnosy sa určia na základe finančných a účtovných výkazov dodávateľa. Výnosy súvisiace s plnením tejto zmluvy eviduje dodávateľ osobitne od tržieb a výnosov ostatných činností.

Výnosmi pre účely tejto zmluvy nie sú výnosy súvisiace s:

  • vysporiadaním prebytočného a neupotrebiteľného majetku, ktorý bol identifikovaný a ponechaný v ŽSR v rámci procesu vyčleňovania majetku ŽSR do Železničnej spoločnosti, a. s. pri transformácii na dve obchodné spoločnosti v zmysle UV SR č. 830/2000,
  • úvermi so štátnou zárukou,
  • výkonmi ostatných činností realizované mimo predmetu tejto zmluvy.

Stanovenie nákladov

Nákladmi (plánovanými a skutočnými) pre účely tejto zmluvy sa rozumejú ekonomicky oprávnené náklady3).

Plánované náklady sa stanovia kalkulačným vzorcom na základe obednaných výkonov viažucich sa na predmet zmluvy.

Kvantifikácia plánovaných nákladov je uvedená v prílohe č. 4.

Skutočné náklady sa určia na základe finančných a účtovných postupov. Náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy eviduje dodávateľ osobitne od nákladov ostatných činností.

Plnenie zmluvy

Rozhodujúce pre hodnotenie plnenia zmluvy sú ukazovatele podľa prílohy č. 2 a plnenie objednávaných výkonov podľa článku I odseku 1 tejto zmluvy.

Dodávateľ bude viesť pravdivé a aktualizované záznamy o výkonoch, ktoré sú predmetom zmluvy.

Dodávateľ bude evidovať všetky uskutočnené výkony, pričom v osobnej doprave s rozlíšením výkonov stanovených platným GVD, IC, EC vlakov a mimoriadnych prepráv.

Kontrolné opatrenia

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy podľa článku I tejto zmluvy. Objednávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých bola úhrada stanovená (článok II, odsek 9). Dodávateľ je povinný objednávateľovi umožniť vykonanie kontroly v rozsahu príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ je povinný podľa predmetu zmluvy do dvoch mesiacov po skončení príslušného štvrťroka predkladať objednávateľovi oddelene sledované výkony, výnosy a náklady v štruktúre podľa čl. IV a V a vyhodnotenie plnenia ukazovateľov prílohy č. 7. Protokolárne sa bude plnenie zmluvy vyhodnocovať polročne.

V rámci polročného vyhodnotenia zmluvy dodávateľ predloží aj rozbor nákladov v členení na osobnú a nákladnú dopravu, rozbor režijných nákladov, vymáhanie škôd spôsobených nehodami, rozsah a vymáhanie iných škôd spôsobených na majetku ŽSR.

Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.