referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Zmluvné obdobie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Začiatok plnenia zmluvy : 01. 01. 2004

Ukončenie plnenia zmluvy: 31. 12. 2004

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť písomnou formou v prípade neplnenia povinností uvedených v tejto zmluve podstatným spôsobom, a to jednou zo zmluvných strán. V prípade odstúpenia od zmluvy má poškodená strana nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Právny režim odstúpenia od zmluvy sa posudzuje podľa ustanovení § 344 - 351 Obchodného zákonníka.

Rozhodcovská doložka

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie a ktorých prerokovanie a rozhodovanie patrí do právomoci súdu, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov.

Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a podporne sa na toto konanie budú vzťahovať predpisy slovenského civilného procesného práva.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán. Zmeny alebo doplnky musia mať písomnú formu a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené osobitnými zákonmi, sú podriadené úprave Obchodného zákonníka.

 

Príloha č. 2

Rozsah dopravných výkonov na rok 2004

Železničná spoločnosť, a.s.
Osobná doprava Nákladná doprava
VLKM1000 HRTKMVLKM1000 HRTKM
Vlaky
1 KAT16 855 5816 769 19211 618 27217 404 201
2 KAT9 152 9251 894 2184 262 1024 782 102
3 KAT5 324 321439 9991 019 626498 126
Celkom31 332 8279 103 40916 900 00022 684 429
LV vlaky
1 KAT105 93901 572 2010
2 KAT21 9560735 9160
3 KAT2 105091 8830
Celkom130 00002 400 0000

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.