Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Organizácie železničnej dopravy

Organizácie železničnej dopravy

Štátny dráhový úrad

Štátny dráhový úrad je organizáciou, ktorá zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu, dráhového správneho úradu pre prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe, dráhových vozidiel, štátneho odborného dozoru vo veci bezpečnosti dráhovej dopravy a štátneho odborného technického dozoru na určené technické zariadenia a určené činnosti.
Úrad bol zriadený na základe rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 22/92 z 18. 11. 1992, je ho činnost' je rámcove vymedzená zriaďovacou listinou č. 15 09/M-93 z 18. 1. 1993 a zákonom NR SR č. 164 /1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Sídlom úradu je Bratislava.

Úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR).

Postavenie a pôsobnost' úradu sú dané zákonom NR SR č.164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej "zákon").

Poslanie a úlohy úradu

Úrad je príslušným Dráhovým správnym úradom (d'alej len DSÚ) a vykonáva pôsobnost' vo veciach:

 • železničných dráh
 • vozidiel železničných dráh
 • určených technických zariadení a určených činnosti
 • vozidiel lanových dráh
 • električkových, trolejbusových, špeciálnych a lanových dráh

Úrad ako príslušný DSÚ v zmysle zákona vykonáva:

 • pôsobnost' špeciálneho stavebného úradu v oblasti štátnej stavebnej správy vo veciach železničných dráh,
 • štátnu správu vo veciach železničných a lanových dráh, dráhových vozidiel, železničných a lanových dráh, určených technických zariadení a určených činností
 • štátny odborný dozor nad prevádzkovaním železničných dráh a prevádzkovaním dopravy na železničných dráhach a nad bezpečnost'ou dopravy na železničných dráhach,
 • štátny odborný technický dozor nad určenými technickými zariadeniami, nad určenými činnost'ami a nad odbornou spôsobilost'ou osôb vykonávajúcich činnosti na určených technických zariadeniach.

Úrad vykonáva d'alej:

 • rozpracúva a zabezpečuje úlohy MDPT v brannom systéme Slovenskej republiky - v oblasti príprav na obranu na vlastné podmienky úradu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s ochranou štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach úradu,
 • v určenom rozsahu zabezpečuje a plní úlohy na úseku civilnej ochrany v podmienkach úradu,
 • plánuje v spolupráci s Odborom obrany, bezpečnosti a ochrany MDPT SR, materiálno-technické, finančné a spojovacie zabezpečenie obranných príprav v podmienkach úradu

Oprávnenie úradu

Úrad je rámci svojej spôsobilosti oprávnený rozhodnút' o:

 • uložení a výške pokuty, ak zistí pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu konanie v rozpore so stavebným zákonom a zákonom o dráhach,
 • uložení a výške pokuty, ak zistí pri výkone štátneho odborného dozoru konanie v rozpore so zákonom o dráhach,
  -vlastníkovi celoštátnej alebo regionálnej dráhy,
  -prevádzkovatel'om železničných dráh,
  -dopravcom na železničných dráhach,
 • uložení a výške pokuty prevádzkovatel'om určených technických zariadení, ak zistí pri výkone štátneho odborného technického dozoru konanie v rozpore so zákonom o dráhach prevádzkovatel'om určených technických zariadení,
 • obmedzení prevádzky určených technických zariadení, alebo vyradení určených technických zariadení z prevádzky.

Železnice Slovenskej republiky

Železnice SR (ŽSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko–slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002:

 • správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC)
 • poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC
 • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí
 • výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh
 • ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s.. Firma nadväzuje svojou činnosťou na viac ako 150 – ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Poslanie

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy s orientáciou na potreby a požiadavky zákazníkov ZSSK CARGO. Mimo doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy poskytuje ZSSK CARGO ako druhý hlavný produkt služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Vízia spoločnosti

Spoločnosť má za cieľ byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu. Rozvoj novej spoločnosti umožní dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčastného podielu v doprave v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky Slovenskej republiky a Európskej únii, konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom trhu, zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti spoločnosti.

Profil spoločnosti

V uznesení vlády Slovenskej republiky č. 662 zo 7. júla 2004 k postupu pri transformácii Železničnej spoločnosti, a.s. a následnej privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú prepravu vláda súhlasila s transformáciou Železničnej spoločnosti, a. s. na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. vykonávajúcu činnosti súvisiace s osobnou prepravou a na Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. vykonávajúcu činnosti súvisiace s nákladnou prepravou. Táto transformácia sa uskutočnila k 31. decembru 2004 a od 1. januára 2005 sú na trhu tri železničné spoločnosti (ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.).

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej ZSSK CARGO) je založená na dobu neurčitú. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Základným poslaním firmy je vykonávanie dopravných a obchodných činností na dráhe, orientovať sa predovšetkým na výkon základných dopravno-prepravných služieb v nákladnej doprave.

Pre dosiahnutie výraznejších zmien v ďalšom vývoji ZSSK CARGO je potrebné zrovnoprávniť podmienky podnikania v cestnej a železničnej doprave predovšetkým formou zníženia poplatkov za použitie dopravnej cesty v nákladnej doprave na výšku, ktorá je obvyklá v EÚ a prijatím legislatívnych noriem dotýkajúcich sa cestnej dopravy.

Pre najbližšie obdobie piatich rokov predpokladáme, že hlavné aktivity a budúca orientácia podniku bude aj naďalej v železničnej preprave tovaru a v poskytovaní doplnkových služieb (prenájom koľajových vozidiel ich opravy a údržba, obsluha železničných vlečiek, služby prekládky a preväzovania, a pod.). Výraznejšie zmeny orientácie možno očakávať v prípade uzavretia silného strategického partnerstva resp. kooperáciou so silnou špedično-dopravne orientovanou spoločnosťou. Ďalšou možnosťou pre výraznú zmenu je majetkový vstup strategického investora do spoločnosti ZSSK CARGO.

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2004

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len ”zmluvné strany”) v záujme zabezpečenia nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkou dráhy a úpravy právnych a finančných vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré pri prevádzke dráhy vznikajú, uzatvárajú túto zmluvu:

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
DODÁVATEĽ: Železnice Slovenskej republiky , Bratislava

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečiť na celoštátnych a regionálnych dráhach výkony súvisiace s:

 • udržiavaním prevádzkyschopnosti dráh,
 • zabezpečením styku s inými dráhami,
 • prideľovaním voľných kapacít dopravnej cesty na dráhach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
 • organizovaním dopravy na týchto dráhach,
 • zabezpečením a obsluhovaním týchto dráh,

Záväzky dodávateľa

Pre plnenie predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje plniť povinnosti definované touto zmluvou, zákonom o dráhach a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dodávateľ poskytne efektívne a ekonomicky odôvodnené služby (výkony).

Dodávateľ bude zabezpečovať všetky činnosti, súvisiace so správou a prevádzkou majetku tvoriaceho dráhu a činnosti súvisiace s prevádzkovaním dráh, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:

 • opravovať a udržiavať železničný zvršok a spodok, železničné mosty a tunely, vrátane objektov a pozemných stavieb tvoriacich súčasť železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy,
 • vykonávať preventívne opatrenia, dohliadaciu činnosť a ostatné výkony potrebné na zabezpečenie stavieb uvedených pod písmenom a) tohto článku,
 • prevádzkovať, opravovať a udržiavať zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, t. j. spojovaciu, prenosovú a rádiovú techniku, kábelové vedenia, staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia, priecestné a spádoviskové zariadenia tvoriace súčasť železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy,
 • obsluhovať, prevádzkovať, opravovať a udržiavať elektrotechnické a energetické zariadenia tvoriace súčasti železničnej dráhy podľa predmetu zmluvy.
 • organizovať dopravu na železničných dráhach podľa predmetu zmluvy,
 • zabezpečením potrieb štátu počas krízovej situácie,
 • zabezpečením kapacity dopravnej cesty pre umožnenie dodávok životne dôležitých výrobkov

Dodávateľ je povinný transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytnúť voľné kapacity železničných dráh dopravcom, ktorí prevádzkujú dopravu na dráhe za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, riadiť a organizovať dopravu na dráhach, ako aj poskytovať ďalšie služby tak, aby bol splnený rozsah služieb, zmluvne dohodnutý s jednotlivými dopravcami. Rozsah výkonov dohodnutý s dopravcami je v prílohe č. 2.

Dodávateľ umožní vykonávanie dopravy na železničných dráhach dopravcom, ktorí prevádzkujú dopravu na dráhe aj za cenu nižšiu ako je stanovená platným cenovým výmerom (2). Zníženie tejto ceny o viac ako 3 % bude dodávateľ vopred informovať objednávateľa.

Dodávateľ bude aplikovať nediskriminačné cenové podmienky pre všetkých dopravcov.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi základné predpisy a smernice, a to najmä organizačný poriadok, číselník organizačných jednotiek, ekonomické pravidlá a vykonávaciu smernicu k nim, klasifikáciu nákladov a výkonov, účtový rozvrh, predpis o používaní železničnej dopravnej cesty, zavedenie mimoriadnych posilových vozňov a mimoriadnych vlakov, GVD a ich zmeny.

Dodávateľ je povinný jednoznačne preukázať objednávateľovi straty, ktoré mu vznikajú pri výkonoch vo verejnom záujme.
Výška preukázateľnej straty pri prevádzkovaní dráhy sa stanoví v pláne i v skutočnosti ako rozdiel medzi plánovanými (skutočnými) nákladmi a plánovanými (skutočnými) tržbami. Dodávateľ vyčísli koncoročnú úpravu preukázateľnej straty, v ktorej zohľadní mechanizmus definovaný v článku IV a v článku V a systém sankcií definovaný v prílohe č. 7.

Finančné prostriedky určené na úhradu preukázateľnej straty nesmie dodávateľ použiť na iný účel ako na plnenie záväzkov vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Dodávateľ vykoná:

 • priebežné vyúčtovanie poskytnutých preddavkov štvrťročne do 30 dní po účtovnej uzávierke daného obdobia.
 • ročné vyúčtovanie poskytnutých preddavkov na základe auditovaných výsledkov v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a Postupu vydaného MF SR k zúčtovaniu finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR za príslušný rok najneskôr k 30. 6. 2005 bez možnosti zvýšenia úhrady stanovenej v článku III odsek.1

Záväzky objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi stratu, vo výške 2 300 000 tis. Sk v súlade so zákonom č. ....... Z. z. o štátnom rozpočte na r. 2004, ktorá mu vznikne v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Objednávateľ bude poskytovať preddavkovo štvrťročne, a to vždy do 3.dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, finančné prostriedky vo výške ¼ z celoročnej schválenej čiastky z kapitoly MDPT SR v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Stanovenie výnosov

Plánované výnosy sa vypočítavajú na základe dohodnutého rozsahu výkonov s jednotlivými dopravcami, platného cenového výmeru, cenovej politiky pre rok 2004 a ostatných plánovaných výnosov na základe finančných a účtovných postupov dodávateľa v rámci predmetu zmluvy. Kvantifikácia plánovaných tržieb je uvedená v prílohe č. 3.

Skutočné výnosy sa určia na základe finančných a účtovných výkazov dodávateľa. Výnosy súvisiace s plnením tejto zmluvy eviduje dodávateľ osobitne od tržieb a výnosov ostatných činností.

Výnosmi pre účely tejto zmluvy nie sú výnosy súvisiace s:

 • vysporiadaním prebytočného a neupotrebiteľného majetku, ktorý bol identifikovaný a ponechaný v ŽSR v rámci procesu vyčleňovania majetku ŽSR do Železničnej spoločnosti, a. s. pri transformácii na dve obchodné spoločnosti v zmysle UV SR č. 830/2000,
 • úvermi so štátnou zárukou,
 • výkonmi ostatných činností realizované mimo predmetu tejto zmluvy.

Stanovenie nákladov

Nákladmi (plánovanými a skutočnými) pre účely tejto zmluvy sa rozumejú ekonomicky oprávnené náklady3).

Plánované náklady sa stanovia kalkulačným vzorcom na základe obednaných výkonov viažucich sa na predmet zmluvy.

Kvantifikácia plánovaných nákladov je uvedená v prílohe č. 4.

Skutočné náklady sa určia na základe finančných a účtovných postupov. Náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy eviduje dodávateľ osobitne od nákladov ostatných činností.

Plnenie zmluvy

Rozhodujúce pre hodnotenie plnenia zmluvy sú ukazovatele podľa prílohy č. 2 a plnenie objednávaných výkonov podľa článku I odseku 1 tejto zmluvy.

Dodávateľ bude viesť pravdivé a aktualizované záznamy o výkonoch, ktoré sú predmetom zmluvy.

Dodávateľ bude evidovať všetky uskutočnené výkony, pričom v osobnej doprave s rozlíšením výkonov stanovených platným GVD, IC, EC vlakov a mimoriadnych prepráv.

Kontrolné opatrenia

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy podľa článku I tejto zmluvy. Objednávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých bola úhrada stanovená (článok II, odsek 9). Dodávateľ je povinný objednávateľovi umožniť vykonanie kontroly v rozsahu príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ je povinný podľa predmetu zmluvy do dvoch mesiacov po skončení príslušného štvrťroka predkladať objednávateľovi oddelene sledované výkony, výnosy a náklady v štruktúre podľa čl. IV a V a vyhodnotenie plnenia ukazovateľov prílohy č. 7. Protokolárne sa bude plnenie zmluvy vyhodnocovať polročne.

V rámci polročného vyhodnotenia zmluvy dodávateľ predloží aj rozbor nákladov v členení na osobnú a nákladnú dopravu, rozbor režijných nákladov, vymáhanie škôd spôsobených nehodami, rozsah a vymáhanie iných škôd spôsobených na majetku ŽSR.

Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach.

Zmluvné obdobie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Začiatok plnenia zmluvy : 01. 01. 2004

Ukončenie plnenia zmluvy: 31. 12. 2004

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť písomnou formou v prípade neplnenia povinností uvedených v tejto zmluve podstatným spôsobom, a to jednou zo zmluvných strán. V prípade odstúpenia od zmluvy má poškodená strana nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Právny režim odstúpenia od zmluvy sa posudzuje podľa ustanovení § 344 - 351 Obchodného zákonníka.

Rozhodcovská doložka

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie a ktorých prerokovanie a rozhodovanie patrí do právomoci súdu, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov.

Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a podporne sa na toto konanie budú vzťahovať predpisy slovenského civilného procesného práva.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán. Zmeny alebo doplnky musia mať písomnú formu a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené osobitnými zákonmi, sú podriadené úprave Obchodného zákonníka.

 

Príloha č. 2

Rozsah dopravných výkonov na rok 2004

Železničná spoločnosť, a.s.
Osobná doprava Nákladná doprava
VLKM1000 HRTKMVLKM1000 HRTKM
Vlaky
1 KAT16 855 5816 769 19211 618 27217 404 201
2 KAT9 152 9251 894 2184 262 1024 782 102
3 KAT5 324 321439 9991 019 626498 126
Celkom31 332 8279 103 40916 900 00022 684 429
LV vlaky
1 KAT105 93901 572 2010
2 KAT21 9560735 9160
3 KAT2 105091 8830
Celkom130 00002 400 0000

Železničná spoločnosť, a.s. spolu
1 KAT16 961 5206 769 19213 190 47317 404 201
2 KAT9 174 8811 894 2184 998 0184 782 102
3 KAT5 326 426439 9991 111 509498 126
Spolu31 462 8279 103 40919 300 00022 684 429

Iní dopravcovia (doprava spolu)
1 KAT75 92011 41836 50033 544
2 KAT00474 0001 155 706
3 KAT108 0408 12500
Spolu183 96019 543510 5001 189 250

Výkony celkom (bez skúšobných jázd)

Osobná doprava Nákladná doprava
VLKM1000 HRTKMVLKM1000 HRTKM
1 KAT17 037 4406 780 61013 226 97317 437 745
2 KAT9 174 8811 894 2185 472 0185 937 808
3 KAT5 434 466448 1241 111 509498 126
Celkom31 646 7879 122 95219 810 50023 873 679

OD a ND VLKM51 457 287
celkom1000 HRTKM32 996 631

Skúšobné jazdy - Železničná spoločnosť, a.s.

Osobná doprava Nákladná doprava
VLKM1000 HRTKMVLKM1000 HRTKM
1 KAT27 996000
2 KAT24 804000
3 KAT744000
Celkom53 544000

Výkony celkom (vrátane skúšobných jázd)
Osobná doprava Nákladná doprava
VLKM1000 HRTKMVLKM1000 HRTKM
Celkom31 700 3319 122 95219 810 50023 873 679
v tom
ŽS,a.s. ZVVZ 200430 501 3008 621 524
ŽS,a.s. EC,IC a iné1 015 071481 885
Iní dopravcovia183 96019 543

 

Príloha č. 3

Výnosy za výkony Železničnej spoločnosti, a.s.

OSOBNÁ DOPRAVA
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk )VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
148,7395022,68908 16 855 5816 769 192 821 532 519153 586 709 975 119 229
247,8991620,16807 9 152 9251 894 218 438 417 41638 202 716 476 620 132
342,8571417,64706 5 324 321439 999 228 185 1867 764 688 235 949 874
CELKOM 178,1512631 332 8279 103 409596 9251 488 135 121199 554 113106 342 9411 794 032 176

NÁKLADNÁ DOPRAVA
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk )VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
1286,5546223,52941 11 618 27217 404 201 3 329 269 539409 510 612 3 738 780 151
2285,7142921,84874 4 262 1024 782 102 1 217 743 429104 482 901 1 322 226 329
3196,6386618,48739 1 019 626498 126 200 497 8869 209 052 209 706 938
CELKOM 1 428,5714316 900 00022 684 429243 0004 747 510 854523 202 565347 142 8575 617 856 276

Lv vlaky OD
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk )VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
148,73950 105 939--5 163 413--5 163 413
248,73950 21 956--1 070 124--1 070 124
348,73950 2 105--102 597--102 597
CELKOM 130 000 6 336 134 6 336 134

Lv vlaky ND
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk )VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
1126,05042 1 572 201--198 176 597--198 176 597
2126,05042 735 916--92 762 521--92 762 521
3126,05042 91 883--11 581 891--11 581 891
CELKOM 2 400 000 302 521 008 302 521 008

Poznámka: podmienky ocenenia výkonov skúšobných jázd budú dohodnuté na základe Zmluvy medzi ŽSR a ŽS, a.s. o prevádzkovaní dopravy na dráhe na rok 2004

Výnosy za výkony iných dopravcov

OSOBNÁ DOPRAVA
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk ) VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
148,7395022,68908 75 92011 418 3 700 303259 064 3 959 366
247,8991620,16807 00 00 0
342,8571417,64706 108 0408 125 4 630 286143 382 4 773 668
CELKOM 178,15126183 96019 5436 4288 330 588402 4461 145 1569 878 191

NÁKLADNÁ DOPRAVA
KATEGÓRIAJAZDA VLAKU - max. cena */ VÝKONY VÝNOSY ( Sk )VÝNOSY
TRATESK/VLKMSK/ TIS.HRTKMSK/VLAKVLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPSPOLU ( Sk )
1286,5546223,52941 36 50033 544 10 459 244789 271 11 248 514
2285,7142921,84874 474 0001 155 706 135 428 57125 250 719 160 679 291
3196,6386618,48739 00 00 0
CELKOM 1 428,57143510 5001 189 2502 920145 887 81526 039 9904 171 429176 099 234

Výnosy za výkony celkom VÝKONY VÝNOSY ( Sk ) VÝNOSY
VLKMTIS.HRTKMVLAKVLKMTIS.HRTKMPRÍSTUPCELKOM ( Sk )
Železničná spoločnosť, a.s.
OSOBNÁ DOPRAVA 31 462 8279 103 409596 9251 494 471 255199 554 113106 342 9411 800 368 310
NÁKLADNÁ DOPRAVA 19 300 00022 684 429243 0005 050 031 862523 202 565347 142 8575 920 377 284
SPOLU 50 762 82731 787 838839 9256 544 503 118722 756 678453 485 7987 720 745 594

Iní dopravcovia
OSOBNÁ DOPRAVA 183 96019 5436 4288 330 588402 4461 145 1569 878 191
NÁKLADNÁ DOPRAVA 510 5001 189 2502 920145 887 81526 039 9904 171 429176 099 234
SPOLU 694 4601 208 7939 348154 218 40326 442 4365 316 585185 977 424

Dopravcovia celkom
OSOBNÁ DOPRAVA 31 646 7879 122 952603 3531 502 801 844199 956 560107 488 0971 810 246 501
NÁKLADNÁ DOPRAVA 19 810 50023 873 679245 9205 195 919 677549 242 555351 314 2866 096 476 518
CELKOM 51 457 28732 996 631849 2736 698 721 521749 199 114458 802 3837 906 723 018

Príloha č. 4

Položka EONZVVZ 2004
1.Spotreba materiálu501 259
2.Spotreba energií45 657
3.Opravy a údržba349 374
4.Mzdové náklady2 305 000
5.Odpisy NIM a HIM2 150 000
6.Ostatné priame náklady1 780 063
Zákonné soc. poistenie870 138
Cestovné42 000
Ostatné služby167 440
Iné priame náklady700 485
7.Režijné náklady3 359 389
Prevádzková réžia2 193 107
Správna réžia1 166 282
8. Finančné náklady330 000
9. Konsolidačná funkcia
Úplné vlastné náklady10 820 742
9. Zisk0
Ekonomicky oprávnené náklady 10 820 742

 

Príloha č. 5

UkazovateľM.j.ZVVZ
2004
Trate celkomkm3 670
Dopravný výkon OD (Celkom)tis.vlkm31 700
v tom výkon Žel.spoločnosti, a.s. v rámci ZVVZtis.vlkm30 501
Dopravný výkon ND (Celkom)tis.vlkm19 811
Dopravný výkon OD (Celkom)mil.hrtkm9 123
v tom výkon Žel.spoločnosti, a.s. v rámci ZVVZmil.hrtkm8 622
Dopravný výkon ND (Celkom)mil.hrtkm23 874

Ekonomicky oprávnené náklady celkomtis. Sk10 820 742

Výnosy - poplatok za použitie ŽDC ŽS, a.s.tis. Sk7 720 746
Výnosy - poplatok za použitie ŽDC iní dopravcoviatis. Sk185 977
Výnosy z fin. operácií k fin. nákladom a ost. tržbytis. Sk265 300

Výnosy celkomtis. Sk8 172 023

Strata - celkomtis. Sk-2 648 719

Krytá strata zo ŠR tis. Sk2 300 000

Nekrytá strata zo ŠR *tis. Sk-348 719

•Nekrytá strata z VVZ zaťaží HV ŽSR celkom a bude riešená mimo ZVVZ


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk