referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Zmenka
Dátum pridania: 19.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dj.blecha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 874
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Zmenku možno definovať ako písomný záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu. Majiteľovi zmenky poskytuje právo požadovať v určenej lehote úhradu, resp. výplatu peňažnej sumy uvedenej na zmenke.

Právna úprava zmeniek - akt, ktorý spravuje používanie zmeniek, je Ženevská zmenková konvencia - dohoda, ktorú v r 1930 uzatvorilo 35 štátov a prenieslo ju do svojich právnych úprav. U nás doteraz platí zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Okrem Európskeho zmenkového práva existuje aj Anglo - americké zmenkové právo, pretože USA a GB na konvenciu nepristúpili. V tomto práve sú podmienky používania zmeniek formulované voľnejšie, čo na jednej strane umožňuje väčšiu variabilitu využívania zmeniek, ale na strane druhej zvyšuje riziko zmenkového platenia.

Náležitosti zmenky:
- názov zmenky v jazyku, v ktorom bola vystavená
- dátum a miesto vystavenia zmenky
- dátum (termín) splatnosti zmenky
- sumu, na ktorú je vystavená + mena
- druh zmenky
- meno a adresa príjemcu (emitenta) zmenky
- miesto, kde bude zmenka uhradená, presná adresa
- meno, adresa a podpis vystavovateľa zmenky

Druhy zmeniek

Najčastejšie používaná kategorizácia člení zmenky na 2 skupiny:

1/ obchodné zmenky - vznikajú na základe pohybu tovarov. Sú nástrojom platenia pri obchodných operáciach.
2/ finančné zmenky - používajú sa pri vyrovnávaní finančných záväzkov

Podľa toho, kto vyrovná záväzok vyplývajúci zo zmenky, sa zmenky delia na:

1/ vlastné (sola) - zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. Je to písomný prísľub.Pri vlastnej zmenke sa vyskytujú 2 osoby:

- vystavovateľ (dlžník)
- príjemca (veriteľ, remitent)

2/ cudzie (trata) - zmenku uhradí na príkaz vystavovateľa zmenky (trasant) tretia osoba (trasat) v prospech remitenta. Pri tejto zmenke sa zúčastňujú 3 osoby. Je to vlastne písomný príkaz vystavovateľa tretej osobe (zvyčajne banke), aby vyplatila zmenkovú sumu druhej osobe (remitentovi, veriteľovi).

Ďalej možno zmenky členiť podľa termínu splatnosti na skupiny:

1/ zmenky s pevným termínom splatnosti, napr. „17. augusta 1996“
2/ zmenky splatné pri predložení (na videnie, vista) „pri predložení uhraďte“
3/ zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia (lehotová viasta zmenka) „po uplynutí 30 dní od predloženia“
4/ zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia (datto zmenka) „po uplynutí 90 dní odo dňa vystavenia uhradím“

Základné operácie so zmenkami sprostredkované bankou

Akcept - je potvrdením záväzku, že osoba, na ktorú je zmenka vystavená, v dobe splatnosti zmenku uhradí.

Aval - znamená prevzatie záväzku uhradiť zmenku buď za vystaviteľa pri vlastných zmenkách alebo za trasáta pri cudzích. Tiež sa používa termín „zmenkové ričiteľstvo“.

Protest - využíva majiteľ zmenky vtedy, ak niektoré z jeho práv nebolo naplnené. Najčastejšie ide o protest proti neprijatiu alebo nezaplateniu zmenky. Ak majiteľ zmenky nedosiahne naplnenie svojich práv ani po proteste, môže si uplatniť svoje nároky na súde zmenkovou zálohou, ktorá sa končí exekúciou (zhabaním majetku) voči dlžníkovi.

Eskont - je forma prevodu dodávateľského úveru na bankový úver. Majiteľ zmenky eskontom predá zmenku pred dňom splatnosti komerčnej banke. Banka vyplatí zmenkovú sumu zníženú o diskont za dobu od eskontovania po termín splatnosti a zaúčtuje si províziu. Banka obyčajne prijíma na eskont iba zabezpečené akceptované zmenky.

Reeskont - vzniká, ak komerčná banka predá eskontovanú zmenku emisnej banke. Komerčná banka si takto môže vyriešiť problémy so svojou likviditou.

Prevod - veriteľ si môže akceptovanú zmenku ponechať a predložiť ju pri splatnosti trasátovi alebo ju môže preniesť na ďalšieho indosamentom (rubopisom, žírovaním), čo sa vyznačí na rube zmenky.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zmenka SOŠ 2.9670 1210 slov
Zmenka SOŠ 2.9776 353 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.