referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Úverová zmluva
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sáďa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 359
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Všeobecná úverová banka – pobočka Bratislava – mesto Zastúpená Ing. Jozefom Malinom, riaditeľom pobočky a ABC, akciová spoločnosť, Nová ulica 654/28, Bratislava, IČO 524876 zastúpená Ing. Konštantínom Premilým, generálnym riaditeľom spoločnosti, sa dohodli o uzatvorení tejto úverovej zmluvy:

Čl. I Predmet zmluvy

Banka poskytne klientovi krátkodobý úver (peňažné prostriedky) vo výške Sk 2 000 000,– (slovom dva milióny slovenských korún) na nákup základného materiálu a klient sa zaväzuje vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky a zaplatiť úroky.

Čl. II Spôsob a účel poskytovania peňažných prostriedkov

Banka je povinná poskytnúť klientovi peňažné prostriedky uvedené v čl. I do 6. februára 2005 a to bezhotovostne prevodom na jeho úverový účet č. 9728-354/0200, ktorý banka otvorí klientovi.

Čl. III Splatenie peňažných prostriedkov

Klient je povinný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť formou štyroch ním navrhnutých splátok takto:

1. splátka 30. 09. 2005Sk 500 000,–
2. splátka 20. 12. 2005Sk 400 000,–
3. splátka 31. 03. 2006Sk 700 000,–
4. splátka 30. 06. 2006Sk 400 000,–

Čl. IV. Úroky, provízie, poplatky

Z poskytnutých peňažných prostriedkov je klient povinný platiť úrok vo výške 10% p. a., ktoré banka účtuje polročne. V prípade, že klient bude so splátkami meškať, banka prikročí k zvýšeniu úrokovej miery o 5% bez predchádzajúceho upozornenia.


Čl. V. Zaistenie úveru

Peňažné prostriedky banky z tejto zmluvy sú zaistené nehnuteľnosťou vyčíslenou odborným znalcom v Sk 2 500 000,–, čo je budova a pozemok výrobnej haly klienta.


Čl. VI. Ďalšie podmienky dohodnuté medzi klientom a bankou

Klient sa zaväzuje banke predkladať nasledovné doklady:

a.)kompletnú účtovnú závierku za uplynulé účtovné obdobie (kalendárny rok) do 20. apríla 2005,
b.)správu audítora a výročnú správu.

Čl.VII Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Záväzky, ktoré z nej vzniknú, zanikajú ich splnením obidvoma stranami, najmä úhradou poslednej splátky vrátane úrokov. Táto zmluva bola podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z toho každá strana dostane jeden výtlačok.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.