referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Dopravná politika EU
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mino:)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 468
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 
1. Základný dokument Biela kniha

Každá politika musí mať svoju právnu legislatívu. Legislatívu v dopravnej politike tvorí Biela kniha, v ktorej sú zaznamenané ciele dopravnej politiky. V roku 2001 vydala Európska komisia inovovanú Bielu knihu 2001 európskej dopravnej politiky s dodatkom Čas rozhodnutia. (COM 2001/370), ktorá formuluje zámery a potreby dopravnej politiky v Európe do roku 2010. Predchádzajúci dokument - Biela kniha (dec 1992) (COM 92/494) bol cieľovo zameraný na otvorenie dopravného trhu. Tento cieľ bol v poslednom desaťročí minulého storočia, s výnimkou železničného sektoru, dosiahnutý. S cieľom vyriešiť pretrvávajúce problémy v doprave Biela kniha v rámci integrovaného prístupu, na ktorom je založená, kladie dôraz na štyri hlavné prioritné akcie, ktoré majú byť uskutočnené do konca roku 2010. Jedná sa najmä o:

- zmena deľby práce medzi druhmi dopravy,
- eliminácia úzkych miest dopravy,
- zainteresovanosť používateľov dopravy na dopravnej politike,
- kontrola globalizácie dopravy.

V Bielej knihe sa ďalej hovorí, že dopravný systém potrebuje optimalizáciu aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z rozšírenia udržateľného rozvoja, stanovené v záveroch Gothenburgskej európskej rady. Moderný dopravný systém musí byť trvalo udržateľný z ekonomického, sociálneho ako aj environmentálneho hľadiska.

2. (Štátna) Dopravná politika na SR

Vstupom do spoločenstva Európskej únie prijalo Slovensko práva a povinnosti členských štátov. Jedným z práv je podieľať sa na dopravnej politike. V tomto smere sa Slovensko musí podieľať na riešení dopravných problémov a byť súčasťou na ich odstránenie. Aj v Slovenskej republike je deklarovaná podpora štátu pri rozvoji infraštruktúry dopravy.

Základným strategickým cieľom dopravnej politiky Slovenskej republiky (kt. vyplýva zo smerovania európskej dopravnej politiky) je uplatňovanie trvalo udržateľného spôsobu premiestňovania osôb a vecí ako nutný predpoklad naplnenia ústavných práv a slobôd občanov a požiadaviek rozvoja slobodného obchodu.

Slovenská dopravná politika je dlhodobo cieľovo zameraná na:

- racionálne využívanie zdrojov a územia štátu zabezpečením trvalo udržateľnej mobility podporou environmentálne ohľaduplných, bezpečnejších a z celospoločenského hľadiska efektívnejších dopravných systémov
- využívanie komparatívnej výhody geografickej polohy štátu so zodpovedajúcim kvalitným prepojením dopravnej infraštruktúry s európskou dopravnou sieťou
- proporcionalitu rozvoja dopravy vzhľadom na prepravný dopyt spoločnosti a dopravnú obsluhu územia
- ochranu životného prostredia, premietnutú do voľby dopravných trás a dopravných prostriedkov na báze stanovených environmentálnych kritérií
- trvalé udržiavanie a zvyšovanie bezpečnosti dopravy a jej spoľahlivosti
- technickú vyváženosť, zodpovedajúcu parametrom uplatňovaným v dopravno-vyspelých štátoch
- dlhodobosť, previazanosť a stabilitu programových zámerov rozvoja dopravy

Základnou prioritou je výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry v schválených trasách multimodálnych koridorov, pričom MDPT podporuje modernizáciu železníc ako ekonomicky, ekologicky a energeticky prijateľnejšiu alternatívu. Rezort prehodnotil investičnú politiku v oblasti dopravy. Podporuje prípravu a realizáciu takých projektov, u ktorých sa štandardnými postupmi preukáže ich ekonomická efektívnosť, spoločenská opodstatnenosť a environmentálna prijateľnosť.
Prioritou železnej dopravy je, aby sa železnice stali konkurencieschopné, bezpečné a stálym zvyšovaním kvality jej služieb.

3. Cestná doprava

Automobil pre svoju flexibilitu priniesol masovú mobilitu a v modernej spoločnosti naďalej zostáva symbolom osobnej slobody. Počet osobných automobilov v EU sa každoročne zvyšovalo o viac ako 3 milióny. Cestná výstavba je intenzívna prakticky vo všetkých regiónov. Ak berieme spoločenstvo ako celok, počet kilometrov diaľnic sa v rokoch 1970 - 2000 strojnásobil. Napriek týmto novým cestám je nasýtenosť stále vážnym problémom v priemyselných oblastiach. Táto situácia nastala z dôvodu neschopnosti regulovať cestnú dopravu. Tzv. úzke miesta prinášajú vysoké emisie znečisťujúcich látok a vyššiu spotrebu energie. Pretože cestná doprava je celkom závislá na nafte samotná cestná doprava zodpovedá 84% emisií CO2 pripisovaných doprave.

Najväčšia konkurenčná výhoda cestnej dopravy je jej schopnosť prepravovať tovar po celej Európskej únií a vlastne po celom kontinente. Dopravné nákladné spoločnosti zvádzajú ťažký konkurenčný boj s inými druhmi dopravy a navzájom medzi sebou.

Počet obetí cestných nehôd, usmrtených alebo zranených, sa neustále zvyšuje. Z toho dôvodu si Európska únia sama stanovila cieľ znížiť počet obetí do roku 2010 na polovicu. V minulosti európska komisia navrhla dve opatrenia pre transeurópsku sieť.

-harmonizácia dopravných značiek na obzvlášť nebezpečných miestach nehôd.
-harmonizácia predpisov riadiacich kontroly a pokuty v medzinárodnej komerčnej doprave pri prekročení rýchlosti a používaní alkoholu pri riadení.

Hlavné ciele:

Trvale zabezpečovať vhodné podmienky všetkým užívateľom a poskytovať im kvalitný produkt s diferencovanou úrovňou kvality dopravnej cesty, poskytovaných služieb a ceny za ich využívanie, v závislosti od požiadaviek užívateľov.

Rozvoj uskutočňovať na základe sledovania a vyhodnocovania vývoja vnútroštátnej a tranzitnej dopravy, na princípe ekonomickej efektívnosti a pri rešpektovaní technických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych aspektov a súčasnej infraštrukturálnej úrovne s cieľom postupného približovania sa k štandardnej úrovni krajín EÚ.

Úlohy:

K dosiahnutiu hlavných cieľov je pri zohľadnení vnútorných podmienok a možností potrebné plniť tieto krátkodobé a strednodobé základné úlohy:

-pripravovať zásadné vnútorné rozvojové dokumenty so zohľadnením Slovenska v európskom kontexte a pri rešpektovaní medzinárodných dohôd a záväzkov
-podporovať efektívny cielený rozvoj vlastných podporných nástrojov - technických, environmentálnych, organizačných, právnych, finančných, odborných a s týmito súvisiacimi,
-zabezpečiť stály a transparentný finančný vnútorný zdroj na krytie potrieb cestného hospodárstva, dovtedy potreby spolufinancovať efektívnou úverovou politikou,
-spoplatniť nadštandardné služby v závislosti od ich skutočného využívania,
-preukázať efektívnosť použitia finančných zdrojov,
-zúžitkovať pritom poskytovanú pomoc, pripomienky a odporúčania EÚ.

Prostriedky:

Základný predpoklad naplnenia cieľov vytvára vládna politika, legislatívne prostredie a vysoká odborná zdatnosť pracovníkov v cestnom hospodárstve. Konkrétne nástroje a prostriedky tvoria tieto dokumenty:

·Správa o rozvoji diaľnic a medzinárodných ciest na území SR z roka 1995,
·Dlhodobý model financovania výstavby diaľnic z roka 1997,
·Doplnenie diaľničnej siete o diaľnicu D65 z roka 1998,
·Závery z paneurópskych dopravných konferencií na Kréte v roku 1994 a v Helsinkách v roku 1997,
·Koncepcia rozvoja diaľničnej infraštruktúry z roka 1999

Problémové oblasti cestnej infraštruktúry a ich príčiny:

-pomalý rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest
-nepriaznivé pôsobenie tranzitnej dopravy na cestách a jej podiel na vzniku kongescií,
-zlý technický stav cestnej siete v dôsledku nedodržiavania požadovanej cyklickosti opráv od roka 1992
-zlý technický stav mostov na cestnej sieti,
-závady na cestnej sieti,
-bezpečnosť cestnej premávky,
-tendencie nárastu intenzity dopravy,
-deficit finančných prostriedkov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.