referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Podnik
Dátum pridania: 03.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: moncika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 695
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
K.S.-Združuje 2 druhy spoločníkov s rozdielním právnym postavením,sú to komplementári(ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,celým svojim majetkom) a komandisti(ručia za záväzky obmedzene,len do výšky svojho kapitálového vkladu,zapísané v OR. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, v ktorej musí byť presne určené, kto je komplementár, kto je komandista. U komandistov musí byť zapísaná aj výška vkladu každého komandistu. Komplementári riadia a zastupujú spol. Komandisti majú právo nahliadať do účtovných kníh spol. Zisk spoločnosti si komplementári rozdeľujú rovnakým dielom, komandisti podľa výšky vloženého vkladu. Pri zrušení spol. likvidáciou majú spoločníci nárok an likvidačnom zostatku. Komandisti majú prednostné právo na vrátenie hodnoty splateného vkladu. Spol. zaniká výpisom z OR.

S.R.O.-Môže založiť jedna osoba alebo max.50 osôb. Vzniká podpísaním zakladateľskej listiny(1 osoba)alebo podpísaním spoločenskej zmluvy. S.r.o. patrí medzi kapitálové spoločnosti, musí vytvárať povinné ZI a riadiace orgány. Hodnote ZI pri založení spoločnosti musí byť aspoň 200 000Sk. Vkald spoločníka je povinný a jeho hodnota musí byť aspoň 30 000Sk, môže mať formu peňažnú aj nepeňažnú formu. Pred podaním návrhu spoločnosti na zápis do OR sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Spoločnosť povinne vytvára aj rezervný fond a to najmenej 5% zo ZI. Ručenie:spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene.

Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spol. zmluva alebo zakladateľská listina(obchodný názov a sídlo spol.;meno a bydlisko FO,názov a sídlo PO;predmet podnikania;výšku ZI a výšku vkladu každého spoločníka;orgány spol.-konkrétne mená, spolu s bydliskom FO). Základnou povinnosťou každého spoločníka je splatiť vklad. Každý zo spoločníkov má právo zúčastňovať s zriadenia spol. a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení. V priebehu existencie spol. nemôžu spoločníci žiadať o vrátenie vkladu. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku. Zisk sa delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Orgány:
1.konateľ-vymenúva ho valné zhromaždenie
2.valné zhromaždenie-je najvyšším orgánom spol., zvolávajú ho konatelia najmenej raz za rok. Členmi sú všetci spoločníci a každý má jeden hlas na každých 1000Sk svojho vkladu. Rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti s.r.o. napr. vstup na nový trh,atď.
3.dozorná rada-je kontrolným orgánom, musí mať najmenej 3 členov. Konateľ nemôže byť členom dozornej rady. Tento orgán kontroluje činnosť konateľov, fungovanie podniku a účtovníctvo.

A.S.-Je to kapitálová spol. Získava kapitál vydaním a predajom akcií akcionárom, ktorí sa stanú vlastníkmi spol. Spol. môže založiť 1 zakladateľ PO (zakladateľská listina) alebo viaceri zakladatelia FO (zakladateľská zmluva). Obsah zmluvy:názov a sídlo;predmet;výšku ZI; počet akcií a ich druhy; nepeňažné vklady; upisovanie-részvényjegyzés.

Založenie:
1.upisovaním akcií-používa sa vtedy keď na vytvorenie ZI nestačia vklady zakladateľov. Výzva na upisovanie sa musí vopred zverejniť. Do 60 dní od upisovania sú zakladatelia povinní zvolať valne zhromaždenie akcionárov, na ktorom sa rozhoduje, či bude spol. založená alebo nie, vytvoria sa orgány spol. aj vnútorný poriadok.
2.bez upisovania akcií- keď sa zakladatelia dohodnú, že v určitej pomere splatia celé ZI spol. Hodnota ZI musí byť 1 milión Sk. Pred vznikom spol. musí byť upísaná celá hodnota ZI, a splatených najmenej 30% z peňažných vkladov. Návrh na zápis do OR podáva predstavenstvo spol. a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Každá a.s. musí povinne vytvárať stanovy, ktoré upravujú práva a povinnosti akcionárov.

1.valné zhromaždenie-najvyšším orgánom. Je t zhromaždenie všetkých akcionárov. Rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti a.s. Rozhoduje sa hlasovaním, na každý 1000Sk=1 hlas. Koná sa najmenej raz za rok. Zvoláva ho predstavenstvo.
2.predstavenstvo-je štatutárnym orgánom, riadi činnosť spol. a koná v jeho mene. Vedie účtovníctvo. Prekladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku, ako aj správu o stave majetku a o podnikateľskej činnosti. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhr.,musí mať min.3 členov, ktorí si volia svojho predsedu.

3. dozorná rada-je kontrolným orgánom, dohliada na činnosť predstavenstva a celej spol. Musí mať min 3 členov, a volia sa dobu určenú stanovami, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5 rokov. Členom DR môžu nahliadať do všetkých dokladov spol.
Ručenie: a.s. ručí celým svojím majetkom ale akcionáry za záväzky neručia a nezodpovedajú. Spol. musí pri svojej činnosti utvárať rezervný fond vo výške 10% ZI.
Akcia:-je to cenný papier, ktorý je dokladom o kapitálovej účasti v spol. Z vlastníctva akcie vyplývajú práva akcionárov.
Práva:podielať sa na zisku=DIVIDENDA;
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik SOŠ 2.9525 599 slov
Podnik SOŠ 2.9574 417 slov
Podnik 2.9684 984 slov
Podnik SOŠ 2.9652 552 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.