referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Živnosť
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
C, poskytujúce služby /Opravy a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb/Čo obsahuje živnostenský list /pre F.O./

A, osobné údaje, poprípade údaje zodpovedného zástupcu
B, obchodné meno
C, IČO
D, predmet podnikania
E, miesto podnikania
F, dobu, na ktorú sa vydáva
G, deň začatia živnostiH, dátum vydania živnostenského listu

Čo obsahuje koncesná listina /pre F.O./

A, osobné údaje, poprípade zodpovedného zástupcu
B, obchodné meno
C, IČO
D, predmet podnikania
E, miesto podnikania
F, podmienky na prevádzkovanie živnosti
G, dobu, na ktorú sa vydávaH, dátum vydania koncesnej listiny

Zánik živnostenského oprávnenia

A, smrťou fyzickej osoby /pokiaľ nepokračujú napr. dedičia/
B, zánikom právnickej osoby /pokiaľ nepokračuje napr. pri zlúčení novovzniknutá spoločnosť/
C, rozhodnutím živnostenského úradu
D, ak tak ustanovuje osobitný zákon
E, uplynutím lehoty na prechodný alebo trvalý pobyt alebo jeho zrušením
F, pri ohlásení, dňom uvedeným v oznámení o ukončení živnosti
G, uplynutím času, ak bola vydaná živnosť na určitý čas

Živnostenský úrad môže z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti, avšak musí to byť na obdobie najmenej šiestich mesiacov.


Prevádzkareň

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Prevádzkarňou nie je:

1, Priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti /napr. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže, výstavné priestory.../

2, Technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti /napr. pojazdné predajne, predajné automaty, vozidlá cestnej motorovej dopravy, stánky, pulty..../


Povinnosti podnikateľa

Podnikateľ je povinný:

A, prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne
B, označiť svoju prevádzkareň
C, niesť zodpovednosť za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu
D, niesť zodpovednosť za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania, dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy
E, používať obchodné meno zapísané v živnostenskom registri
F, v prevádzkarni a na trhovom mieste viesť inšpekčnú knihu /pozn. Inšpekčná kniha slúži ako doklad podnikateľa, do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány záznamy o zisteniach a kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti. Zapisujú sa do nej navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou./
G, oznamovať živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti alebo ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Živnosť SOŠ 2.9850 812 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.